Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 429 Toimiohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenen nimeämistä varten / Rovaniemen Keskuspesula Oy

ROIDno-2020-316

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin edustaja Rovaniemen Keskuspesula Oy:n hallituksessa on kuollut.

Kaupunginhallituksen tulisi antaa toimiohje yhtiökokousedustajalle uuden jäsenen nimeämistä varten.

Kaupunginhallitus on nimennyt 24.2.2020 § 75 yhtiökokousedustajaksi Miikka Ruokamon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Rovaniemen Keskuspesula Oy:n yhtiökokousedustajalle toimiohjeen hallituksen jäsenen nimeämistä varten.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti toimiohjeenaan, että Rovaniemen Keskuspesula Oy:n hallitukseen nimetään Veli-Matti Kilpimaa.

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.05 - 14.15.

Päivi Alaoja poistui klo 14.05 ja Sanna Luoma saapui klo 14.15.

Tiedoksi

Miikka Ruokamo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.