Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 421 Tontin 698-8-8204-1 Ratavartijankatu 2 varaus

ROIDno-2020-3510

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Jääskeläisen teollisuusalueen laajennusalueelle on tehty asemakaavamuutos, jolla kortteleiden 8203 - 8204 tontit on yhdistetty yhdeksi uudeksi tontiksi, 8-8204-1. Tonttia koskeva kaavamuutos on tehty ottaen huomioon Norrhydro Oy:n tarpeet toiminnan siirtämiseksi ja laajentamiseksi tontille.  

Maapoliittisen ohjelman ja kaupunginhallituksen 18.5.2015 § 197 päättämän tontinluovutuksen toimivaltaan liittyvän päätöksen mukaisesti tontin luovutusta edeltää aina varausmenettely. Rakentamattomat asemakaavan mukaiset tontit kuulutetaan ensimmäisellä kerralla julkisesti haettavaksi vähintään kahdeksi viikoksi, jonka jälkeen teollisuustonttien osalta elinvoimalautakunta päättää tontin varauksesta. Mikäli kahden viikon aikana ei ole tullut tontteja koskevia hakemuksia, tontit siirretään haettavaksi jatkuvaan hakuun. Jatkuvan haun pohjalta varauksesta päättää toimialajohtaja tai määräämänsä.

Tontti 8-8204-1 luovutetaan ns. neuvottelumenettelyllä ilman, että tontti on vapaasti haettavana. Perusteena on, että tonttia koskeva asemakaavamuutos on laadittu Norrhydro Oy:n tarpeiden pohjalta elinkeinopoliittisista syistä.

Maapoliittisen ohjelman mukaisesti teollisuustonttien maanvuokrasopimukset voidaan laatia enintään 30 vuodeksi. Hankkeen laajuuden vuoksi esitetään poikkeamista mm. rahoitusjärjestelyjen perusteella siten, että vuokra-aika on 50 vuotta. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden tarkistaa maanvuokra 30 vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta silloin voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti. Muutoin tontin luovutuksessa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää Jääskeläisen teollisuusalueen laajennuksen hinnoittelua ja luovutusehtoja sekä kaupunginhallituksen hyväksymiä teollisuustonttien yleisiä ehtoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että tontti 8-8204-1, Rajavartijantie 2 vuokrataan Norrhydro Oy:lle tai perustettavan yhtiön lukuun seuraavin ehdoin:

  1. Vuokra-aika on 1.1.2021 - 31.12.2071
  2. Vuosivuokra on 20504,48 euroa (60.060 m2 * 11,38 * 3%) sidottuna elinkustannusindeksin lukuun 1968(2020). Kaupunki pidättää itsellään oikeuden tarkistaa maanvuokra 31.12.2051 silloin voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti. 
  3. Muut ehdot ovat kaupunginhalltuksen hyväksymät teollisuustonttien yleiset ehdot.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Norrhydro Oy, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.