Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 427 Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten

ROIDno-2020-3337

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Suomessa toimitetaan kuntavaalit sunnuntaina 18.4.2021.

Vaalilain 9 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella tulee olla kunnanhallituksen päätöksellä määrätty äänestyspaikka. Erityisestä syystä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa. Kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä ja kuitattava vaalitietojärjestelmään viimeistään perjantaina 29.1.2021.  

Vaalilain 69 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaalipäivän äänestystä varten kullakin äänestysalueella on kunnan tähän tarkoitukseen käytettäväksi antama asianmukainen äänestystila ja tarvittava kalusto. Äänestyspaikalla tulee olla riittävästi tilaa myös niitä äänestäjiä varten, jotka odottavat vuoroaan päästäkseen vaalihuoneeseen äänestämään.

Oikeusministeriön suosituksen mukaan äänestyspaikat tulisi sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Äänestyspaikan on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat. Lisäksi äänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten. Oikeusministeriö on kiinnittänyt huomiota koronavirustilanteen vaikutukseen vaalien järjestelyissä. Oikeusministeriö suosittelee, että päättäessään vaalipäivän äänestyspaikoista kunnat noudattavat soveltuvin osin  liitteessä 1 olevia yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja koskevia kriteereitä.  Kunnan on vaalijärjestelyissään huolehdittava siitä, että äänestäminen äänestyspaikoissa on kaikissa tilanteissa äänestäjille mahdollisimman turvallista. Yhtä lailla on huolehdittava vaalivirkailijoiden turvallisuudesta.

Vaalilautakunta on kokoontuneena vaalipäivänä koko vaalitoimituksen ajan sekä vaalitoimituksen jälkeen äänestyslippujen laskemiseksi, tarkastamiseksi ja järjestämiseksi äänestyspaikalla. Näin ollen voidaan katsoa, että äänestyspaikalla tulisi olla soveltuvat sosiaalitilat vaalilautakunnan jäsenille.

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 24.11.2020 käynyt läpi luonnosvaiheen suunnitelmat vuoden 2021 vaalien vaalipäivän äänestyspaikoiksi. Esitys vaalipäivän äänestyspaikoiksi vuoden 2021 vaaleissa on liitteenä 2

Lopuksi keskusvaalilautakunta on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin vaalipäivän äänestyspaikkojen määräämiseksi vuoden 2021 vaaleja varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että äänestysalueiden äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa ovat liitteen 2 mukaiset.

Päätös

Miikka Ruokamo esitteli asiaa. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että korjataan teknisesti Nivankylä-Vennivaara-Ylikylä äänestysalueen äänestyspaikan nimeksi Ylikylän iltapäiväkerhon tilat.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta, vaalikeskus, äänestyspaikkojen tiedot vaalitietojärjestelmään 29.1.2021 mennessä.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO, VAALIT

Vaalilain (2.10.1998/714) §:ien 45, 66 ja 83 mukaan päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.