Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 420 Valionrannan ja Koskipuiston alueen kumppanuuskaavoitussopimuksen jatkaminen, Lapland Hotels Oy

ROIDno-2017-103

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyytää 17.5.2018 päivätyllä kirjeellään Rovaniemen kaupungin strategiselta kaavoitukselta selvitystä Valionrannan kumppanuuskaavahankkeesta.

Vastuksen määräaika on 1.6.2018 ja se tulee antaa sähköpostitse.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupuginhallitus hyväksyy liittenä olevan vastausluonnoksen. Kaupunginhallitus lähettää vastauksen vastauksessa mainittujen liitteiden kanssa Kilpailu- ja kuluttajaviranomaiselle sähköpostitse määräaikaan 1.6.2018 mennessä.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Tarja Outilaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 valinnut Valionrannan ja Koskipuiston alueen kumppanuuskaavahankkeen kumppaniksi Lapland Hotels Oy:n. Kaupunginhallituksen päätöksessä on todettu, että kaupunki laatii asemakaavan muutoksen työryhmän esittämän viitesuunnitelman pohjalta. Kaupunginhallitus on erikseen valtuuttanut kaupunginjohtajan allekirjoittamaan suunnittelusopimuksen. Kaupunginhallitus on 12.3.2018 hyväksynyt Lapland Hotels Oy:n hakemuksen Valionrannan eteläisen ja pohjoisen kaava-alueen yhdistämisestä koskemaan Valionrannan ja Koskipuiston osayleiskaavan aluerajausta (C-2, AK- ja viher- sekä liikennealueet) ja päättänyt, että asemakaavalla syntyvät asuntotontit luovutetaan Lapland Hotelsille, kun noin 1000 hengen kongressitilat sisältävä hotellin / hotellin osan rakennuslupa on saanut lainvoiman.

Lapland Hotels Oy:n kanssa käytyjen neuvotteluiden tuloksena kumppanuuskaavahanketta koskevaa sopimusta on edelleen tarkistettu. Liitteenä olevan sopimuksen tarkoituksena on osana kumppanuuskaavahanketta sopia Rovaniemen kaupungin ja Lapland Hotels Oy:n välillä viitesuunnitelmatyön käynnistämisestä ja kaavaluonnoksen laatimisesta kaavaprosessiin liittyen. Osapuolten tarkoituksena on, että laadittavaa viitesuunnitelmaa käytetään kaavaluonnoksen valmistelussa osana alueen asemakaavaprosessia. Sopimus perustuu Rovaniemen kaupunginhallituksen päätökseen 12.3.2018/89 §. Sopimuksen keskeinen sisältö on, että Lapland Hotels Oy sitoutuu viipymättä käynnistämään työn sellaisen viitesuunnitelman laatimiseksi, jota voidaan käyttää hyväksi alueen asemakaavaprosessissa. Rovaniemen kaupunki vastaavasti sitoutuu siihen, ettei sopimuksen kohteena olevaa maa-aluetta sopimuksen voimassaoloaikana luovuteta kolmannelle. Muilta osin osapuolten välisen yhteistyön ehdoista liittyen sopimuksen kohteena olevan maa-alueen yksityiskohtaiseen toteuttamiseen sovitaan osapuolten välillä vielä erikseen erillisellä yhteistoimintasopimuksella, jossa sovitaan mm. alueen rakentamisen toteutuksen yksityiskohdista sekä kunnallisteknisistä vaatimuksista, liikennejärjestelyistä, kaavoituskustannuksista, autopaikoituksesta, maanvuokrasta, maaperän tilasta, rakentamisjärjestyksestä ja aikatauluista ym. seikoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan tarkistetun sopimuksen kumppanuuskaavoituksesta, ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginlakimies Ville Vitikkaa ja kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 19.11.2018 § 443 hyväksynyt Rovaniemen kaupungin ja Lapland Hotels Oy:n välisen kumppanuuskaavoitussopimuksen, joka perustuu kaupunginhallituksen päätökseen 12.3.2018 § 89. Päätöksellä on hyväksytty Lapland Hotels Oy:n hakemus Valionrannan eteläisen ja pohjoisen kaava-alueen yhdistämisestä koskemaan Valionrannan ja Koskipuiston osayleiskaavan aluerajausta (C-2, AK- ja viher- sekä liikennealueet) ja päätetty, että asemakaavalla syntyvät asuntotontit luovutetaan Lapland Hotelsille, kun noin 1000 hengen kongressitilat sisältävä hotellin / hotellin osan rakennuslupa on saanut lainvoiman.

Sopimuksen tarkoituksena on osana kumppanuuskaavahanketta sopia Rovaniemen kaupungin ja Lapland Hotels Oy:n välillä viitesuunnitelmatyön käynnistämisestä ja kaavaluonnoksen laatimisesta kaavaprosessiin liittyen. Laadittavaa viitesuunnitelmaa käytetään kaavaluonnoksen valmistelussa osana alueen asemakaavaprosessia. Rovaniemen kaupunki vastaavasti sitoutuu siihen, ettei sopimuksen kohteena olevaa maa-aluetta sopimuksen voimassaoloaikana luovuteta kolmannelle. 

Sopimuksen mukaisesti Lapland Hotels Oy vastaa kaikista viitesuunnitelmatyön ja kaavaluonnoksen laatimisesta aiheutuvista kustannuksista ja kuluista. Oikeudet viitesuunnitelmatyön asiakirjoihin ja kaavaluonnoksen perusteena oleviin selvityksiin kuuluu Lapland Hotels Oy:lle.

Muilta osin osapuolten välisen yhteistyön ehdoista sovitaan osapuolten välillä vielä erikseen erillisellä yhteistoimintasopimuksella, jossa sovitaan mm. alueen rakentamisen toteutuksen yksityiskohdista sekä kunnallisteknisistä vaatimuksista, liikennejärjestelyistä, kaavoituskustannuksista, autopaikoituksesta, maanvuokrasta, maaperän tilasta, rakentamisjärjestyksestä ja aikatauluista ym. seikoista.

Sopimus on tullut voimaan 14.12.2018 ja sopimuksen mukaisesti se päättyy, kun edellä mainittu yhteistyösopimus on allekirjoitettu, yhteistyön ehdoista ei päästä sopimukseen tai alueelle laadittavaa asemakaavaa ei hyväksytä Rovaniemen kaupunginvaltuustossa. Joka tapauksessa sopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista ja ilman erillistä osapuolten välistä korvausvelvoitteita kahden (2) vuoden kuluttua sen allekirjoittamisesta (14.12.2020), ellei sopimuksen voimassaoloa osapuolten välisellä yhteisellä sopimuksella jatketa.

Lapland Hotels Oy:n kanssa on neuvoteltu sopimuksen jatkamisesta, koska aluetta koskeva asemakaavan laatiminen on kesken. Käytyjen neuvotteluiden tuloksena kumppanuuskaavahanketta koskevaa sopimusta esitetään jatkettavaksi 31.12.2021 saakka.

Sopimusta muutetaan siten, että sopimuksen mukaisesta alueen varaamisesta Lapland Hotels Oy:lle peritään varausmaksu 94.750 euroa. Kaupungin käytännön mukaisesti varausmaksu palautetaan, mikäli varaus johtaa alueen luovutukseen rakennettavaksi, joko ensimmäisen vuokranmaksun tai kauppahinnan yhteydessä. Mikäli hanke peruuntuu Lapland Hotels Oy:stä johtuvista syistä, varausmaksua ei palauteta.

Erillisen yhteistoimintasopimuksen osalta sopimusta muutetaan seuraavasti:

1) osapuolet sitoutuvat laatimaan asemakaavan nähtävillä olon jälkeen ja 30.6.2021 mennessä aiesopimuksen, jolla sovitaan alustavasti asemakaavaluonnoksen mukaisen alueen toteuttamisesta, aikataulusta ja alueen luovuttamiseen liittyvistä asioista.  

2) osapuolet sitoutuvat laatimaan asemakaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen ja 31.12.2021 mennessä aluetta koskevan toteutussopimuksen siten, että se astuu voimaan, kun asemakaava on käsitelty kaupungin toimielimissä ja asemakaava on saanut lainvoiman. Toteutussopimuksella sovitaan alueen toteuttamisesta, rakentamisen aikataulusta sekä muista asemakaavan toteuttamiseen liittyvistä asioita sen jälkeen, kun asemakaava on saanut lainvoiman.

3) alueen luovuttamisesta, joko maanvuokrasopimuksella tai kiinteistökaupalla Lapland Hotels Oy:lle sovitaan erillisellä luovutuspäätöksellä, joka perustuu alueelle vahvistettuun hinnoitteluun ja luovutusehtoihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää jatkaa Rovaniemen kaupungin ja Lapland Hotels Oy:n välistä kumppanuuskaavoitussopimusta 31.12.2021 saakka seuraavin ehdoin;

  1. varauksen jatkamisesta Lapland Hotels Oy:lle peritään 94.750 euron suuruinen varausmaksu. Kaupungin käytännön mukaisesti varausmaksu palautetaan, mikäli varaus johtaa alueen luovutukseen rakennettavaksi, joko ensimmäisen vuokranmaksun tai kauppahinnan yhteydessä. Mikäli hanke peruuntuu Lapland Hotels Oy:stä johtuvista syistä, varausmaksua ei palauteta. Mikäli varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä varaus peruuntuu ja kumppanuuskaavoitussopimus katsotaan päättyneeksi.  
  2. osapuolet sitoutuvat laatimaan asemakaavan nähtävillä olon jälkeen ja 30.6.2021 mennessä aiesopimuksen, jolla sovitaan alustavasti asemakaavaluonnoksen mukaisen alueen toteuttamisesta, aikataulusta ja alueen luovuttamiseen liittyvistä asioista.  
  3. osapuolet sitoutuvat laatimaan asemakaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen ja 31.12.2021 mennessä aluetta koskevan toteutussopimuksen siten, että se astuu voimaan, kun asemakaava on käsitelty kaupungin toimielimissä ja asemakaava on saanut lainvoiman. Toteutussopimuksella sovitaan alueen toteuttamisesta, rakentamisen aikataulusta sekä muista asemakaavan toteuttamiseen liittyvistä asioita sen jälkeen, kun asemakaava on saanut lainvoiman. Mikäli asemakaava oleellisesti poikkeaa asemakaavaluonnoksen tai -ehdotuksen mukaisesta ratkaisusta ja osapuolet eivät pääse sopimukseen toteuttamisesta, varausmaksu palautetaan Lapland Hotels Oy:lle. 
  4. Alueen luovuttamisesta, joko maanvuokrasopimuksella tai kiinteistökaupalla, sovitaan erillisellä luovutuspäätöksellä, joka perustuu alueelle vahvistettuun hinnoitteluun ja luovutusehtoihin. 
  5. Muilta osin kumppanuuskaavoitussopimus on voimassa entisin ehdoin. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapland Hotels Oy; Elinvoimapalvelut/Kujala, Pyhäjärvi, Onkalo

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.