Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 426 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten

ROIDno-2020-3337

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Suomessa toimitetaan kuntavaalit 18.4.2021.

Vaalilain 9.1 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Vaalilain 9 §:n 4 momentin mukaisesti kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmä, merkitään Digi- ja väestötietoviraston määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat.

Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 29.1.2021 mennessä.

Kunnan on huolehdittava, että

a) äänestyspaikkoja on riittävästi,

b) äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin äänestäjien kuin vaalivirkailijoidenkin osalta. Kunta voi harkita myös yleisen ennakkoäänestyspaikan ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan sijoittamista ulkotilaan (esimerkiksi telttaan äänestyspaikan pihalle);

c) ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman laajat, paikalliset olosuhteet kuitenkin huomioiden (vaalilain mukaiset maksimit ovat arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin klo 9-18). Kunta voi suositella, että osa äänestysajasta varattaisiin ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville;

d) vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi. Ennakkoäänestyspaikoissa resursseja tarvitaan esimerkiksi äänestäjän henkilöllisyyden tarkastukseen ja äänestyslipun antoon,äänestyksen vastaanottopisteisiin sekä jonojen ja turvavälien ohjaukseen. Kunnan tulee myös huolehtia siitä, että kotiäänestyksen vaalitoimitsijoita rekrytoidaan riittävästi ja että vaalitoimikuntia nimetään tarvittaessa useampia kuin yksi. Kaikkia tehtäviä varten on syytä rekrytoida myös varahenkilöitä;

e) ääntenlaskenta, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus ja ehdokasasettelutehtävät järjestetään siten, että riittävät turvavälit voidaan näissäkin tehtävissä toteuttaa.

Oikeusministeriö on kiinnittänyt huomiota vaalijärjestelyihin koronatilanteessa. Oikeusministeriön tarkemmat ohjeet ovat liitteessä 1. Koronatilanteen vuoksi ennakkoäänestyspaikkoihin ehdotetaan muutoksia, jotta ennakkoäänestys voidaan toteuttaa oikeusministeriön ohjeistuksen mukaisesti. 

Liikkuvasta äänestyspaikasta on saatu hyviä kokemuksia aiemmissa vaaleissa. Äänestysautolla saadaan järjestettyä taajamien ulkopuolella asuville kattavat ennakkoäänestysmahdollisuudet.

Ennakkoäänestyspaikoista, äänestysauton reitistä ja aikataulusta sekä mahdollisuudesta kotiäänestykseen tiedotetaan kuntalaisille hyvissä ajoin ennen vaaleja.

Rovaniemen kaupunginvaltuustossa on tehty aloite nuorten huomioimiseksi ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisten vaalipaikkojen suunnittelussa. Lisäksi aloitteessa on pyydetty kysymään kylien kehittämisjaoston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston kannanottoja äänestyspaikkojen sijoittelussa. Aloite on käsitelty nuorisohallituksessa, vanhusneuvostossa, vammaisneuvostossa sekä kylien kehittämisjaostossa, joiden päätökset ovat liitteinä 2, 3, 4 ja 5. Äänestysauton ennalta määrättyä reittiä ja aikataulua on kehitetty kylien kehittämisjaoston lausunnon perusteella. Vanhus- ja vammaisneuvostot nostivat lausunnoissaan esille äänestyspaikkojen esteettömyyden ja nuorisohallitus vaaleista tiedottamisen.

Keskusvaalilautakunta käsitteli kokousessaan 24.11.2020 suunnitelman yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2021 vaaleissa. Keskusvaalilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määräämiseksi vuoden 2021 vaaleja varten.

Ehdotus ennakkoäänestyspaikoiksi ja ajoiksi on liittenä 6 ja äänestysauton reitiksi ja aikatauluksi liitteenä 7.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestys Rovaniemellä toteutetaan liitteissä 6 ja 7 mainituissa paikoissa ja liitteissä mainittuina aikoina.

Päätös

Kaupunginlakimies Miikka Ruokamo esitteli asiaa. Ruokamo totesi, että Saarenkylän osalta ennakkoäänestyspaikaksi on nyt neuvoteltu myös K-Citymarket. 

Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään siten, että Saarenkylän ennakkoäänestyspaikaksi määrätään myös K-Citymarket, korjattu liite.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan täydennetyn päätösesityksen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että ennakkoäänestyspaikkoja voidaan tarpeen mukaan lisätä myös kaupunginhallituksen tammikuun kokouksessa.

 

Maarit Simoska poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.54 ja Mari Jolanki saapui klo 13.58.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta, vaalikeskus, ennakkoäänestyspaikkojen tiedot vaalitietojärjestelmään 29.1.2021 mennessä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO, VAALIT

Vaalilain (2.10.1998/714) §:ien 45, 66 ja 83 mukaan päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.