Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 279 Autojen huoltoleasingpalvelujen hankinta

ROIDno-2020-2379

Valmistelija

  • Satu Räisänen, hankintapäällikkö, satu.raisanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on mukana KL-Kuntahankintojen ajoneuvojen huoltoleasingpalvelut puitejärjestelyssä (KH 10.10.2016 § 400). Hankinnan sopimuskausi päättyy 14.12.2020. Kuntien yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat Oy ja valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy ovat yhdistyneet syyskuussa 2019. Nykyisin Hansel Oy toimii koko julkishallinnon yhteishankintayksikkönä.

Hansel Oy kilpailuttaa autojen leasingpalvelujen puitejärjestelyn ajalle 1.1.2021-31.12.2022 + kahden vuoden optiomahdollisuus. Puitejärjestelyn kautta voi hankkia huoltoleasingrahoituksen sekä tarvittavat lisäpalvelut uusille ja ympäristöyställisille henkilö-, paketti- ja kevyt kuorma-autoille. Autojen leasingsopimukset voidaan tehdä 12-60 kk:n ajanjaksoille. Puitejärjestelyn kautta kaupunki saa käyttöön suuren volyymin mukaiset kilpailukykyiset hinnat sekä ennustettavan hintatason tuleville vuosille.

Rovaniemen kaupungilla on tällä hetkellä huoltoleasingajoneuvoja 47 kpl. Ajoneuvojen huoltoleasingpalvelut -toimintamalliin siirryttiin kaupungin infrapalvelujen yhtiöittämisen myötä. Vuonna 2019 ajoneuvojen leasingkulut olivat 376 284,73 euroa. Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo tulevalle neljän vuoden sopimuskaudelle on noin 1 505 000 euroa. Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 52 §:n mukaan valtakunnalliseen yhteishankintasopimukseen liittymisestä yli 500 000 euron arvoisissa hankinnoissa päättää kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki liittyy Hansel Oy:n kilpailuttamaan autojen leasingpalvelujen puitejärjestelyyn. Hankinnan suunniteltu sopimuskausi on 1.1.2021-31.12.2022 + kahden vuoden optiomahdollisuus. Puitejärjestelyyn liittyminen edellyttää, että Rovaniemen kaupunki antaa Hansel Oy:lle kirjallisen sitovan liittymisilmoituksen ko. yhteishankintaan liittymisestä 19.8.2020 mennessä. Hankinnassa noudatetaan Hansel Oy:n kilpailuttaman puitesopimuksen ehtoja. Liittymisilmoituksen tekeminen delegoidaan hankintapäällikkölle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hankintapalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.