Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 281 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmään

ROIDno-2018-1065

Perustelut

Lapin liitto ja Lapin ELY-keskus pyytävät Lapin kuntien kunnanhallituksia, Lapin aluehallintovirastoa Saamelaiskäräjiä sekä Taiteen edistämiskeskusta nimeämään edustajansa perustettavaan kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmän toiselle toimikaudelle 1.9.2020 - 31.8.2023.

Kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmän tehtävät:

  1. tukea kuntia kulttuurin ja hyvinvoinnin strategisessa ja toiminnallisessa työssä
  2. tuoda esiin kulttuurin merkitystä alueen elinvoima- sekä veto- ja pitovoimatekijänä sekä viestiä ja tiedottaa kulttuurin toimialaan kuuluvista asioista yhteistoiminnallisesti
  3. löytää ja kehittää pohjoisen kulttuurin kehittämisen kärkiä yhteistoiminnassa ja monialaisesti ja -hallinnollisesti
  4. tehdä ehdotuksia kehittämistoimenpiteiksi
  5. järjestää vuosittain hyvinvoinnin ja kulttuurin kehittämisen yhteisfoorumeita, edistää verkostoitumista ja jakaa hyviä käytäntöjä
  6. osallistua ja vaikuttaa maakunnalliseen strategiatyöhön kulttuurin osalta.

Työryhmän jäseniksi kutsutaan:

  • kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavat työntekijät
  • maakunnallisista kulttuurin tehtävistä vastaavat asiantuntijat
  • Saamelaiskäräjien edustus

Työryhmä voi kutsua asiantuntijajäseniä ja vierailevia asiantuntijoita. Työryhmä voi myös halutessaan perustaa alaisuuteensa alatyöryhmiä. Kokouskertoja on 2-4 kertaa vuodessa, kokouksiin pääsääntöisesti mahdollistetaan etäyhteys. Jäsenorganisaatiot voivat halutessaan nimetä varajäsenen kokouksiin.

Ryhmän puheenjohtajuudesta ja järjestäytymisen käytännön kysymyksistä päätetään ensimmäisessä kokouksessa. Kukin taustaorganisaatio vastaa omien jäsentensä osallistumisesta aiheutuneista kustannuksista.

Esitykset työryhmän jäseniksi pyydetään toimittamaan ELY-keskukselle viimeistään 14.8.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen kaupungin edustajaksi kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmään palvelualuepäällikkö Merja Tervon ja varajäseneksi kulttuurituottaja Matti Selinin.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

ELY-keskus 18.8.2020 mennessä, ao. henkilöt

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.