Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 275 Kaupunginhallituksen kokoukset 17.8.2020 alkaen

ROIDno-2020-867

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtioneuvosto antoi 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. Aluehallintovirastot ovat tehneet 19.5.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla kielletään kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 30.6.2020 asti. Yli 50 henkilön, mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin eli niin, että ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Aluehallintovirastot määräävät, että 50-500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä (liitteenä).

Vaikka yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärärajoituksia lievennetään 1.6. alkaen nyt voimassa olevasta 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön, hallitus suosittelee, että niidenkin osalta noudatetaan THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniasta.

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja jaostot sekä nuorisovaltuusto ovat kokoontuneet poikkeusolojen aikana ainoastaan sähköisiin etäkokouksiin. Sähköiset kokoukset ovat onnistuneet teknisesti pääosin hyvin. Valtioneuvoston linjausten mukaisesti 1.6.2020 alkaen toimielimet lukuunottamatta valtuustoa (yli 50 jäsentä) voisivat kokoontua myös kokoustiloissa pidettäviin kokouksiin, mikäli kokouksissa noudatetaan riittäviä turvaväleihin ja hygieniaan liittyviä suosituksia. Osa toimielinten jäsenistä kuuluu kuitenkin riskiryhmiin, joten heidän osaltaan kokoustilassa pidettävät kokoukset eivät ole suositeltavia toistaiseksi. 

Toimielinten kokoukset tulisi kesä-elokuussa 2020 pitää pääosin sähköisinä. Kokouksia voidaan poikkeustapauksissa pitää myös hybridikokouksina, jolloin riskiryhmiin kuuluvat jäsenet osallistuvat sähköisesti ja muut kokoontuvat kokoushuoneessa. Toimielinten kokouksia voidaan pitää myös kokonaan kokoustilassa erityisesti siinä tapauksessa, että kokousasioiden käsittely edellyttää seminaari- tai työpajatyyppistä vuorovaikutteista työskentelyä (mm. strategiset asiat, talousarvion valmistelu). Kokoustila tulee kuitenkin valita niin, että kokoukseen osallistuvat voivat pitää riittävää turvaväliä. Kokouksissa tulee noudattaa tarkkaa käsi- ja yskimishygieniaa. Kokouksiin ei voi tulla sairaana tai oireisena.

Sähköisiä kokouksia voidaan pitää jatkossa myös normaaliaikoina aina silloin, kun se käsiteltävien asioiden luonteen vuoksi on tarkoituksenmukaista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättä toimiohjeenaan, että

 • toimielinten kokoukset tulee kesä-elokuussa 2020 pitää pääosin sähköisinä kokouksina,
 • kokouksia voidaan pitää myös hybridikokouksina, jolloin riskiryhmiin kuuluvat jäsenet osallistuvat sähköisesti ja muut kokoontuvat kokoushuoneessa,
 • toimielinten kokouksia voidaan pitää myös kokonaan kokoustilassa erityisesti siinä tapauksessa, että kokousasioiden käsittely edellyttää seminaari- tai työpajatyyppistä vuorovaikutteista työskentelyä (mm. strategiset asiat, talousarvion valmistelu) tai kokoukseen osallistuvilla on teknisiä ongelmia osallistua sähköiseen kokoukseen tai että kokouksen järjestämiseen läsnäolokokouksena on joku muut erityinen perustelu,
 • mikäli toimielin pitää kokouksen kokoustilassa
  • tila tulee valita niin, että kokoukseen osallistuvat voivat pitää kokoukseen saapuessaan ja kokoustilassa ollessaan riittävää turvaväliä (1-2 m),
  • kokouksissa tulee noudattaa tarkkaa ja hyvää käsi- ja yskimishygieniaa,
  • kokoukseen ei tule osllistua oireisena
  • noudatetaan muutoinkin THL:n 14.5.2020 antamaa ohjetta
 • toimielimen puheenjohtaja päättää pidetäänkö kokous sähköisenä vai läsnäolokokouksena.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2020 § 236 toimiohjeenaan, että

 • toimielinten kokoukset tulee kesä-elokuussa 2020 pitää pääosin sähköisinä kokouksina,
 • kokouksia voidaan pitää myös hybridikokouksina, jolloin riskiryhmiin kuuluvat jäsenet osallistuvat sähköisesti ja muut kokoontuvat kokoushuoneessa,
 • toimielinten kokouksia voidaan pitää myös kokonaan kokoustilassa erityisesti siinä tapauksessa, että kokousasioiden käsittely edellyttää seminaari- tai työpajatyyppistä vuorovaikutteista työskentelyä (mm. strategiset asiat, talousarvion valmistelu) tai kokoukseen osallistuvilla on teknisiä ongelmia osallistua sähköiseen kokoukseen tai että kokouksen järjestämiseen läsnäolokokouksena on joku muut erityinen perustelu,
 • mikäli toimielin pitää kokouksen kokoustilassa
  • tila tulee valita niin, että kokoukseen osallistuvat voivat pitää kokoukseen saapuessaan ja kokoustilassa ollessaan riittävää turvaväliä (1-2 m),
  • kokouksissa tulee noudattaa tarkkaa ja hyvää käsi- ja yskimishygieniaa,
  • kokoukseen ei tule osllistua oireisena
  • noudatetaan muutoinkin THL:n 14.5.2020 antamaa ohjetta
 • toimielimen puheenjohtaja päättää pidetäänkö kokous sähköisenä vai läsnäolokokouksena.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on päättänyt, että kaupunginhallitus kokoontuu 17.8.2020 lähikokoukseen (kaupunginhallituksen kokoushuone, Keltakangas). Lähikokoukseen osallistuville on laadittu liitteenä oleva tarkennettu ohje koronavirustilanteen huomioimisesta kokouksessa. 

Puheenjohtaja on myös päivittänyt kaupunginhallituksen kokousten ja kaupunginhallituksen iltakoulujen aikatauluja syksyn osalta. Uusi kokousaikataulu on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee kokousaikataulun ja ohjeen tiedoksi ja huomioon otettavaksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valmistelijat, toimielinten sihteerit

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.