Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Luovutusehdot korttelin 7025 tonteille, Napapiiri

ROIDno-2020-2500

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt luovutusehdot Napapiirin kaupunginosan korttelille 7020 – 7025 27.3.2017 § 151. Alueen korttelille 7025 on päätöksen jälkeen tehty asemakaavamuutos, jolla palvelurakennusten korttelialue (P) on muutettu toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Alueen kunnallistekniikka on rakennettu ja tontit on muodostettu.

Maapoliittisen ohjelman (12.2.2018 § 46) mukaisesti liike- ja teollisuustontit luovutetaan joko myymällä tai vuokraamalla.  Kortteleiden 7020 – 7025 osalta luovutusehdoissa on päätetty, että tontit voidaan myydä vasta kun rakentamisvelvoite on toteutettu. Tällöin kaupunginhallitus päättää erikseen tonttien myyntiehdot.

Kortteleiden 7020 – 7022 KTY-tonttien myyntihinnaksi on 27.3.2017 päätetty 16,60 €/m2 ja vuosivuokraksi 5 % myyntihinnasta. Hinnat on sidottu elinkustannusindeksin lukuun 1913. Indeksillä korjattu myyntihinta on 17,08 €/m2.  

Korttelin 7025 tontit sijaitsevat Lentokentäntien varressa Teknotien alkupäässä ja korttelin rakentamistehokkuus e= 0,40. Korttelin 7025 tonttien myyntihinta arvioidaan n. 10 – 20 % korkeammaksi kuin Teknotien varressa olevat muut KTY–tontit. 

Lisätiedot: kaupungingeodeetti Pertti Onkalo puh. 040 522 9184

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki luovuttaa korttelin 7025 tontit seuraavin ehdoin ja samalla kumoaa korttelille 27.3.2017 § 151 päätetyn korttelia koskevan P-tontin myyntihinnan.

  1. korttelin 7025 KTY-tonttien myyntihinta on 19,65 €/m2 ja vuosivuokra 5 % myyntihinnasta.
  2. Myyntihinnat ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1968 (2020).
  3. Rakentamattomat tontit voidaan vain vuokrata. Tontin voidaan myydä, kun rakentamisvelvoite on suoritettu.
  4. Vuokra-aika on 30 vuotta.
  5. Vuokrauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 5 luvun mukaisia ehtoja.
  6. Muut ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleiset ehdot.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Elinvoimapalvelut/Kujala; Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen, Martikainen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.