Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 282 Virkamatkat ajalla 1.1.-30.6.2020

ROIDno-2020-2540

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 16.12.2019 § 492 päättänyt, että sille raportoidaan virkamatkojen toteuma puolivuosittain. KVTES:n mukaan matkakustannusten korvaukseen oikeuttava virkamatka on kunnan tai kuntayhtymän asianomaisen viranomaisen antamaan matkamääräykseen perustuva matka, joka ei kuulu tavanomaiseen virkatoimintaan tai tavanomaisiin työtehtäviin. Virkamatka edellyttää matkustamista virkapaikan ulkopuolelle. Virantoimitusmatka on viranhaltijan tai työntekijän tavanomaiseen virkatoimintaan tai tavanomaisiin työtehtäviin liittyvä matka eli matkustaminen on päivittäistä, viikoittaista tai muuten toistuvaa.

Vuosina 2019 ja 2020 virka- ja virantoimitusmatkojen sekä koulutusmatkojen kustannukset ovat jakautuneet ajalla 1.1.-30.6. seuraavasti:
 

Organisaatio

1.1.-30.6.2019

1.1.-30.6.2020

Elinvoimapalvelut

13 115 €

9 952 €

Tekniset palvelut

18 755 €

10 454 €

Ympäristövalvonta

19 158 €

14 977 €

Elinvoimapalvelujen toimiala yhteensä

51 028 €

35 384 €

Hallinto- ja tukipalvelut yhteensä

17 989 €

7 171 €

Lapsiperheiden palvelut

26 226

18 305 €

Aikuisten ja työikäisten palvelut

33 976

11 356 €

Ikäihmisten palvelut

132 255

105 447 €

Terveydenhuollon palvelut

21 887

13 453 €

Varhaiskasvatuspalvelut

19 175 

11 324 €

Koulutuspalvelut

74 497

28 140 €

Vapaa-ajan palvelut

60 117

32 855 €

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimiala yhteensä

368 133

220 881 €

Tilapalvelut

27 758 

-

Ruoka- ja puhtauspalvelut

-

2 236 €

Kaupunki yhteensä

464 908 €

265 671 €

Raportti kotimaan- ja ulkomaan virkamatkojen ja koulutusmatkojen matkavuorokausista, matkojen lukumääristä ja ulkomaanmatkojen kohteista on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.