Kaupunginhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kaartokatu 8 -kiinteistön myynti

ROIDno-2020-3879

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki omistaa osoitteessa Kaartokatu 8 sijaitsevan kiinteistön, jonka tunnus on 698-3-88-4. Tontin asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on AK (asuinkerrostalojen korttelialue) ja tontilla on rakennusoikeutta 1983 k-m2. Tontilla sijaitsee Tilapalvelukeskuksen omistama kerrostalo, jossa on neljä kerrosta ja kellarikerros. Aiemmin kerrostalo on ollut varhaiskasvatuksen käytössä, mutta tilat tyhjenivät kesällä 2020, kun toiminta siirtyi uuteen Ruokolammen päiväkotiin.

Kiinteistö on ollut julkisesti myynnissä OP Koti Lappi Oy LKV:n toimesta ajalla 23.10. - 30.11.2020. Kiinteistön myynnistä on julkaistu kaksi myynti-ilmoitusta sanomalehti Lapin Kansassa 24.10 ja 14.11.2020. Määräaikaan 30.11.2020 klo 16:00 mennessä saatiin kolme (3) tarjousta. Tarjoukset avattiin 1.12.2020 klo 11:00, tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä. 

Tilapalvelukeskus on käynyt yhdessä paikkatieto- ja tonttipalveluiden kanssa saapuneet tarjoukset läpi ja korkein tarjous ylittää etukäteen asetetun tavoitehinnan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää myydä osoitteessa Kaartokatu 8 sijaitsevan tontin 698-3-88-4 ja sillä sijaitsevan purkukuntoisen rakennuksen, rakennelmat ja liittymät RovaLappi Oy:n tarjouksen mukaisesti hintaan 846.700,00 eurolla liitteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti ja seuraavin kauppaehdoin:

  1. kaupan kohteen kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 30.3.2021. 
  2. muut kauppaehdot ovat kaupungin yleisesti noudattaman käytännön mukaiset. 
  3. kaupunginhallitus valtuuttaa tilapalvelupäällikön ja kaupungingeodeetin allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tarjoajat, Tilajaosto, Tilapalvelukeskus, Paikkatieto- ja tonttipalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.