Kaupunginhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 päätösten täytäntöönpano

ROIDno-2017-500

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 16.11.2020. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin kolme valtuustoaloitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

§ 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ei toimenpiteitä

§ 97 Pöytäkirjan tarkastus

Ei toimenpiteitä

§ 98 Auttijärven ranta-asemakaava

Jakelu:
toimenpiteitä varten: Kaavoitus

§ 99 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen

Jakelu:
tiedoksi: lautakunnan ja toimialat

§ 100 Hallintosäännön tarkistaminen

Jakelu:
toimenpiteitä varten: kaupunginlakimies

§ 101 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestämisvastuulle 1.2.2017 siirrettyjen päihdehuollon erityistason palvelujen takaisinsiirto

Jakelu:
tiedoksi: Kaisa-Maria Rantajärvi, Lshp kirjaamo, Lshp Hanna Heikkilä

§ 102 Eroaminen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä / Vetri

Jakelu:
tiedoksi: Ao. henkilö
toimenpiteitä varten: CaseM-tuki, tietohallinto, Sarastia Oy, keskusvaalilautakunta, luottamushenkilörekisteri

§ 103 Tarkastuslautakunnan arviointi kaupungin johtamisesta

Jakelu:
tiedoksi: tarkastuslautakunta

§ 104 Valtuustoaloite Valtuustoaloite asiantuntijaluennoitsija historian tunneille

Jakelu:
toimenpiteitä varten: sivistys- ja hyvinvointipalvelut, palvelualuepäällikkö Kai Väistö

§ 105 Valtuustoaloite lobbarirekisteri

Jakelu:
toimenpiteitä varten: konsernihallinto, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen

§ 106 Valtuustoaloite pysäköinti ilmaiseksi kaupungin keskustassa

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelut, kaupungininsinööri Jukka Ylinampa, suunnittelupäällikkö Aku Raappana

§ 107 Valtuustoaloite suojatiet kohdevalaistaan

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelut, kaupungininsinööri Jukka Ylinampa, kunnossapitoinsinööri Marko Rautio, suunnittelupäällikkö Aku Raappana

§ 108 Vihreän valtuustoryhmän hallintosäännön 133 §:n mukainen kysymys

Jakelu:
toimenpiteitä varten: tiedoksi Vihreät valtuustoryhmä pj. Miikka Keränen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valtuustoaloitteet: toimialat ja palvelualueet päätöksen mukaisesti

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.