Kaupunginhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 LISÄPYKÄLÄ: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 34 aluerakentaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2018-1975

Valmistelija

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. kohta 19) 

Käsiteltävän asian ja siihen liittyvien asiakirjojen luottamuksellisuudesta ja salassapidosta

Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain 24 § 1 mom. 19-kohdan mukaan ”Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä…viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena oikeudenkäyntiin valmistautumista varten laatimat ja hankkimat asiakirjat, jos tiedon antaminen asiakirjasta olisi vastoin julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen, säätiön tai henkilön etua oikeudenkäynnissä”.

Asiaa koskevaa oikeudenkäyntiä ei ole vireillä, mutta käsiteltävään asiaan liittyen sellainen saattaa olla mahdollinen ja silloin tämän asian tai sen liitemateriaalina olevien asiakirjojen sisällön julkistaminen voi olla em. lainkohdan tarkoittamalla tavalla vastoin kaupungin etua. Rovaniemen kaupungin tätä asiaa käsittelevien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee tästä syystä pitää tämä päätösasia ja sen liitemateriaali toistaiseksi salassa, ja kohdeltava asiaan liittyviä päätös- ja liiteasiakirjoja salassa pidettävinä viranomaisen asiakirjoina. 

Pääasia

Rovaniemen teknisen toimialan johtaja käynnisti 9.11.2019 tontinluovutuskilpailun Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosassa sijaitsevan korttelin 34 (ns. Kiela 2) toteuttamisesta. YIT Rakennus Oy (”YIT” tai ”yhtiö”) on 22.11.2019 lähestynyt Rovaniemen kaupunkia kirjeellä, ja vedonnut sopimusperusteiseen oikeuteensa korttelin 34 toteuttamisen osalta. YIT on katsonut, että 9.11.2019 julkistetussa tontinluovutuskilpailun järjestämisessä kaupunki on unohtanut ns. Kiela-aluetta (korttelit 33 ja 34) koskevan yhteisesti sovitun tontinluovutusmenettelyn, ja että kaupungin toiminta järjestetyn tontinluovutuskilpailun osalta on vastoin Rovaniemen kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n välillä yhteisesti sovittua menettelyä. YIT on vedonnut myös siihen, että yhtiö on omalta osaltaan toiminut kaikilta osin Kiela l:n (kortteli 33) 9.8.2013 allekirjoitetun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti, eikä tontin luovutuksessa Kiela 2:n (kortteli 34) osalta tulisi poiketa sovitusta menettelystä. YIT Rakennus Oy pyytänyt lopuksi tontinluovutuskilpailun keskeyttämistä sekä neuvotteluiden aloittamista YIT:n kanssa korttelin 34 osalta.

Kaupunginhallitus on 27.11.2019/437§ päättänyt keskeyttää tontinluovutuskilpailun.

Rovaniemen kaupunki on 30.10.2020 pyytänyt asianajotoimisto Aura Oy:ltä asiantuntijalausuntoa, joka koskee kaupungin harkintavaltaa korttelin 34 aluerakentamisessa ja hankkeen toteuttajan valintamenettelyssä. Kaupungin lausuntopyynnössä on pyydetty asiantuntijanäkemystä ainakin seuraavista oikeudellisista seikoita ja kysymyksistä:

  1. Voiko kaupunki juridisesti luovuttaa korttelin 34 ja sillä olevat tontit aluerakentamiseen vapaasti oman harkintansa mukaan haluamalleen taholle YIT Rakennus Oy:n oikeuden sitä millään tavalla rajoittamatta ja YIT Rakennus Oy:tä enemmälti kuulematta, vai rajoittaako YIT Rakennus Oy:n sopimusperusteinen oikeus tai sopimusoikeudelliseen lojaliteettiin perustuva oikeudellinen asema kaupungin harkintavaltaa korttelin 34 osalta?
  2. Voiko YIT Rakennus Oy edelleen vedota asiassa edukseen osapuolten välillä allekirjoitettuun yhteistoimintasopimukseen 3.9.2007 korttelin 34 osalta?
  3. Voiko YIT Rakennus Oy vedota asiassa edukseen osapuolten välillä allekirjoitettuun yhteistoimintasopimukseen 9.8.2013 korttelin 34 osalta?
  4. Onko Kiela-kortteleiden asemakaavoitus- ja aluerakentamisen hankkeessa 2006 - 2020 piirteitä sellaisesta kumppanuuskaavoituksesta tai vastaavasta yhteistoiminnasta, joka on voinut perustaa osapuolille oikeutettuja odotuksia korttelin 34 toteutuksen osalta sopimusten sanamuodosta huolimatta? Voiko YIT tähän liittyen edelleen korttelin 34 osalta pätevästi vedota 5.3. – 27.4.2007 välillä toteutetun aluerakentamisen kilpailun lopputulokseen, jossa haettiin aluerakentamisen toteuttajaa kortteleihin 33 ja 34, ja jonka YIT Rakennus Oy voitti?
  5. Voiko kaupungille syntyä vahingonkorvausvelvollisuus YIT Rakennus Oy:tä kohtaan siinäkin tapauksessa, että YIT Rakennus Oy:n oikeus ei rajoita kaupungin harkintavaltaa korttelin 34 tonttien luovuttamisen osalta?

 

Asianajotoimisto Aura Oy on 28.12.2020 toimittanut Rovaniemen kaupungille pyydetyn oikeudellisen lausunnon Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 34 aluerakentamisesta.

Kaupungin lausuntopyyntö 30.10.2020 sekä oikeudellinen asiantuntijalausunto 28.12.2020 ovat tämän asian oheismateriaalina, jotka ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24 § 1 mom. 19-kohdan perusteella.

Johtopäätöksenä ja yhteenvetona voidaan liitemateriaaleina olevan lausuntopyynnön ja saadun oikeudellisen asiantuntijalausunnon perusteella todeta seuraavaa:

Kaupunki ei voi vapaan harkintansa mukaan luovuttaa korttelia 34 ja sillä olevia tontteja aluerakentamiseen neuvottelematta asiasta ensin YIT:n kanssa. Kaupungilla on myös velvollisuus tehdä lopullinen sopimus korttelin 34 rakentamisesta, mikäli YIT on valmis sellaisiin objektiivisesti arvioituina kohtuullisiin ehtoihin, joista lopullista sopimusta silmällä pitäen on vielä sovittava.

Vuonna 2007 järjestetty aluerakentamiskilpailu ja sen lopputulos (YIT:n kilpailuvoitto) velvoittaa kaupunkia neuvottelemaan yhteistoimintasopimuksesta YIT:n kanssa, mutta se ei vielä itsessään takaa rakentamista koskevan yhteistoimintasopimuksen syntymistä. Mikäli kaupunki ei pääse neuvottelujen jälkeenkään YIT:n kanssa korttelin 34 aluerakentamista ja yhteistoimintaa koskevaan sopimukseen, on kaupungilla tällöin oikeus luovuttaa kortteli 34 ja sillä sijaitsevat tontit vapaan harkintansa mukaan haluamalleen taholle. Edellytyksenä kuitenkin on, että neuvottelut kariutuvat objektiivisesti arvioiden perustelluista ja kaupungista riippumattomista syistä. Niitä taas arvioitaisiin ennen kaikkea kilpailukutsun ja sen perusteella tehtyjen aiempien sopimusten ja päätösten valossa.

YIT:llä ei ole oikeutta mahdollisen sopimuksen solmimiseen saman sisältöisenä kuin vuonna 2007 (vanha yhteistoimintasopimus) tai vuonna 2013 (uusi yhteistoimintasopimus). Kilpailuvoitto takaa YIT:lle yksinoikeuden neuvotella kaupungin kanssa korttelia 34 koskevasta aluerakentamisesta kilpailukutsussa määritellyin edellytyksin. Tältä osin kaupungilla on mahdollisuus neuvotella esimerkiksi tonttien hinnoittelusta, sillä ilmoittautumiskutsun mukaan alueella tapahtunut maan arvonnousu otetaan elin-kustannusindeksin korotuksen lisäksi huomioon tontin hintaa määrättäessä (kilpailukutsun kohta 3.8). Hinnoitteluun ja maan arvon nousuun voi myös korottavana seikkana vaikuttaa se, että kaupunki on vastannut korttelin 34 kaavoitukseen liittyvistä kustannuksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää edellä lausutuilla ja liitemateriaalista yksityiskohtaisemmin ilmenevillä perusteilla, että neuvottelut 1. kaupunginosan korttelin 34 toteuttamisesta aloitetaan YIT Rakennus Oy:n kanssa.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa vastuualuepäällikkö Ville Vitikkaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Elinvoimajohtaja Jukka Kujala, kaupungingeodeetti Pertti Onkalo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.