Kaupunginhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Tontinosien vaihto, Ounasrinteentie 20, Lapin sairaanhoitopiiri

ROIDno-2021-33

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin keskussairaalan alueella Ounasrinteentiellä on tehty asemakaavamuutos, joka on tullut voimaan 29.9.2020. Asemakaavamuutoksella on mm. laajennettu Ounasrinteentien katualuetta. Lapin sairaanhoitopiirin tarpeita varten on lisäksi tehty tonttijaon muutos, jolla mahdollistetaan laajennuksen toteuttaminen Lapin sairaanhoitopiirin omistuksessa olevalle tontille. Tonttijaon muutoksella tontista 7-735-6 siirretään n. 476 m2 suuruinen alue muodostettavaan tonttiin 7-735-14. Tontti 7-735-6 on Lapin sairaanhoitopiirin hallinnassa maanvuokrasopimuksella, joka on voimassa 31.12.2041 saakka. Tonttia koskeva maanvuokrasopimus kohdistetaan muodostettavaan tonttiin 7-375-15, kun sitä koskeva tonttijaon muutos on lainvoimainen.  

Alueella on voimassa asemakaava, jossa ko. tonttien käyttötarkoitus on YS, sosiaalitointa ja terveydenhoitoa palvelevien rakennusten korttelialue.  Alueella ei ole voimassa olevia luovutusehtoja.

Asemakaavan ja tonttijakoluonnoksen mukaisesti Lapin sairaanhoitopiiri luovuttaa kaupungille n. 607 m2 suuruisen alueen. Luovutettavalla alueella on rakennusoikeutta 486 kem2. Vastaavasti Rovaniemen kaupunki luovuttaa Lapin sairaanhoitopiirille 476 m2. Luovutettavalla alueella on rakennusoikeutta 381 kem2.

Tontinosien hinnoittelu perustuu ulkopuoliseen arvioon, jossa asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus on arvioitu olevan n. 90 - 100 €/kem2. Arvion perusteella kaupunki maksaa vaihdettavien alueiden hinnan erotuksena 9.432 euroa Lapin sairaanhoitopiirille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki luovuttaa korttelin 735 YS-tontit seuraavin ehdoin:

  1. Tonttien 7-735-5 ja 7-735-6 myyntihinta on 90,00 euroa/kem2.
  2. Tontin myyntihinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1968 (2020).

Lisäksi kaupunginhallitus päättää:

  1. Hyväksyä liitteenä olevan vaihtokirjaluonnoksen.
  2. Vaihtokirja voidaan allekirjoittaa kun tämä päätös sekä tonttijakoa koskeva päätös on lainvoimainen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin sairaanhoitopiirin, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.