Kaupunginhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Tontinosien vaihto, Ounasrinteentie 20, Lapin sairaanhoitopiiri

ROIDno-2021-33

Valmistelija

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin keskussairaalan alueella Ounasrinteentiellä on tehty asemakaavamuutos, joka on tullut voimaan 29.9.2020. Asemakaavamuutoksella on mm. laajennettu Ounasrinteentien katualuetta. Lapin sairaanhoitopiirin tarpeita varten on lisäksi tehty tonttijaon muutos, jolla mahdollistetaan laajennuksen toteuttaminen Lapin sairaanhoitopiirin omistuksessa olevalle tontille. Tonttijaon muutoksella tontista 7-735-6 siirretään n. 476 m2 suuruinen alue muodostettavaan tonttiin 7-735-14. Tontti 7-735-6 on Lapin sairaanhoitopiirin hallinnassa maanvuokrasopimuksella, joka on voimassa 31.12.2041 saakka. Tonttia koskeva maanvuokrasopimus kohdistetaan muodostettavaan tonttiin 7-375-15, kun sitä koskeva tonttijaon muutos on lainvoimainen.  

Alueella on voimassa asemakaava, jossa ko. tonttien käyttötarkoitus on YS, sosiaalitointa ja terveydenhoitoa palvelevien rakennusten korttelialue.  Alueella ei ole voimassa olevia luovutusehtoja.

Asemakaavan ja tonttijakoluonnoksen mukaisesti Lapin sairaanhoitopiiri luovuttaa kaupungille n. 607 m2 suuruisen alueen. Luovutettavalla alueella on rakennusoikeutta 486 kem2. Vastaavasti Rovaniemen kaupunki luovuttaa Lapin sairaanhoitopiirille 476 m2. Luovutettavalla alueella on rakennusoikeutta 381 kem2.

Tontinosien hinnoittelu perustuu ulkopuoliseen arvioon, jossa asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus on arvioitu olevan n. 90 - 100 €/kem2. Arvion perusteella kaupunki maksaa vaihdettavien alueiden hinnan erotuksena 9.432 euroa Lapin sairaanhoitopiirille.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki luovuttaa korttelin 735 YS-tontit seuraavin ehdoin:

 1. Tonttien 7-735-5 ja 7-735-6 myyntihinta on 90,00 euroa/kem2.
 2. Tontin myyntihinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1968 (2020).

Lisäksi kaupunginhallitus päättää:

 1. Hyväksyä liitteenä olevan vaihtokirjaluonnoksen.
 2. Vaihtokirja voidaan allekirjoittaa kun tämä päätös sekä tonttijakoa koskeva päätös on lainvoimainen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin sairaanhoitopiirin, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.