Kaupunginhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Valtuustoaloite: Kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä nuorten kanssa

ROIDno-2020-2021

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Miikka Keränen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kuntavaaleissa 2017 lähes kaksi kolmasosaa nuorista jätti äänestämättä. 18-24-vuotiaiden äänestysprosentti oli 35 % samalla, kun koko väestön äänestysaste oli 57 %. Äänestyspaikkojen sijoittaminen nuorilähtöisesti on konkreettinen teko nuorten osallisuuden vahvistamiseksi.

Keskusvaalilautakuntien tulee valmistella esitykset äänestyspaikkojen sijainnista nuoria kuullen. Äänestyspaikkojen sijainnit pitää suunnitella yhteistyössä nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Keskusvaalilautakunta voi pyytää lausunnon nuorten edustajilta äänestyspisteiden sijoittelusta ja kutsua kokoukseen suunnittelemaan tapoja tavoittaa nuoria.

Me tämän valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esitämme, että kuntavaalien äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä suunnitellaan yhdessä alueen nuorten kanssa ja sijoitetaan nuorille äänestäjille keskeisiin paikkoihin. Lisäksi esitämme, että äänestyspaikkojen suunnittelussa osallistetaan ja kuullaan myös muita tahoja, esimerkiksi vammais- ja vanhusneuvostoa sekä kylien kehittämisjaostoa, jotta äänestyspaikat ovat kaikkien saavutettavissa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuustossa on tehty aloite, jonka mukaan keskusvaalilautakunnan tulee valmistella esitykset äänestyspaikkojen sijainnista nuoria kuullen.  Aloitteessa edelleen todetaan, että äänestyspaikkojen sijainnit pitää suunnitella yhteistyössä nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Aloitteen mukaan keskusvaalilautakunta voi pyytää lausunnon nuorten edustajilta äänestyspisteiden sijoittelusta ja kutsua kokoukseen suunnittelemaan tapoja tavoittaa nuoria.

Vaalien äänestys toteutetaan kahdessa eri vaiheessa aluksi ennakkoäänestyksenä ja myöhemmin varsinaisena vaalipäivän äänestyksenä. Ennakkoäänestyksen aikana äänestäjät voivat käydä äänestämässä missä tahansa kunnassa keskusvaalilautakuntien järjestämissä ennakkoäänestyspaikoissa. Varsinaisena vaalipäivänä äänestäminen suoritetaan omassa kotikunnassa sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka määritellään äänestäjän kotiosoitteen perusteella.

Liitteinä ovat kartat, joissa näkyvät Rovaniemen kaupungin alueella eduskuntavaaleissa 2019 käytössä olleet ennakkoäänestyspaikat, ennakkoäänestyksen aikana kulkevan äänestysauton reitti sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat.

Nuorisohallituksen kokouksen aikana järjestetään keskustelutilaisuus yhdessä opiskelijakuntien sekä nuorisojärjestöjen edustajien kanssa. Tilaisuuteen on voinut lähettää ennakkoon kannanottoja, mikäli varsinaiseen tilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus keskustelee aloitteesta yhdessä opiskelijakuntien sekä nuorisojärjestöjen edustajien kanssa ja muotoilee yhteisen kannanoton aloitteen tekijöille.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikkön ehdotuksen mukaisesti.

Nuorisohallituksen kannanotto aloitteeseen:

Tiedottamista vaaleista ja äänestyspaikoista tulee lisätä (some tavoittaa parhaiten nuoria). Infopaketti kouluille vaaleihin liittyen. Yhteistyötä koulujen ja oppilas/opiskelijakuntien kanssa tulee lisätä.

Lisäksi nuorisohallitus esittää seuraavia toimenpiteitä nuorisovaltuustolle:
Joku somekamppis?Toteuttajana esim. tiedotusryhmä, myös muita nuvan jäseniä voidaan hyödyntää kampanjan toteuttamisessa.

Nuorisovaltuusto suosittelee kouluja ja opiskelijakuntia järjestämään vaalien alla vaalitorin, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan helposti ja vaivattomasti eri puolueiden ja ehdokkaiden ajatuksiin sekä arvoihin. Ropotuokioihin vaalikoneiden täyttöä.

Valmistelija

Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
Marika Ylipieti, hallinnon assistentti, marika.ylipieti@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuustossa on tehty aloite, jonka mukaan keskusvaalilautakunnan tulee valmistella esitykset äänestyspaikkojen sijainnista nuoria kuullen. Aloitteessa edelleen todetaan, että äänestyspaikkojen sijainnit pitää suunnitella yhteistyössä nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Lisäksi aloitteessa esitetään, että äänestyspaikkojen suunnittelussa osallistetaan ja kuullaan myös muita tahoja, esimerkiksi vammais- ja vanhusneuvostoa sekä kylien kehittämisjaostoa, jotta äänestyspaikat ovat kaikkien saavutettavissa. 

Vaalien äänestys toteutetaan kahdessa eri vaiheessa aluksi ennakkoäänestyksenä ja myöhemmin varsinaisena vaalipäivän äänestyksenä. Ennakkoäänestyksen aikana äänestäjät voivat käydä äänestämässä missä tahansa kunnassa keskusvaalilautakuntien järjestämissä ennakkoäänestyspaikoissa. Varsinaisena vaalipäivänä äänestäminen suoritetaan omassa kotikunnassa sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka määritellään äänestäjän kotiosoitteen perusteella. 

Oheismateriaalina ovat kartat, joissa näkyvät Rovaniemen kaupungin alueella eduskuntavaaleissa 2019 käytössä olleet ennakkoäänestyspaikat, ennakkoäänestyksen aikana kulkevan äänestysauton reitti sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat. 

Ennakkoäänestyksen aikana äänestää voi myös eräissä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, joissa ääniä vastaanottavat vaalitoimikunnat. Oheismateriaalina ovat ne yksiköt, joissa ns. laitosäänestys on toteutettu edellisissä eduskuntavaaleissa. 

Äänestyksen voi tietyin ehdoin suorittaa myös äänestäjän kotona. Vaalilain mukaan kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksessa on mm. mainittava, että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Eduskuntavaaleissa Rovaniemellä oli 109 kotiäänestystä. 

Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunta pyytää aloitteen johdosta vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja kylien kehittämisjaoston lausuntoja äänestyspaikkojen sijoittelusta ja saavutettavuudesta. 

Vammaisneuvosto pyytää huomiomaan liitteen 1 mukaiset asiat äänestyspaikolla.

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto keskustelee aloitteesta ja muotoilee kannanoton aloitteen tekijöille. Vammaisneuvosto pyytää huomioimaan liitteen 1 mukaiset asiat äänestyspaikoilla. 

Päätös

Vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuustossa on tehty aloite, jonka mukaan keskusvaalilautakunnan tulee valmistella esitykset äänestyspaikkojen sijainnista nuoria kuullen. Aloitteessa edelleen todetaan, että äänestyspaikkojen sijainnit pitää suunnitella yhteistyössä nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Lisäksi aloitteessa esitetään, että äänestyspaikkojen suunnittelussa osallistetaan ja kuullaan myös muita tahoja, esimerkiksi vammais- ja vanhusneuvostoa sekä kylien kehittämisjaostoa, jotta äänestyspaikat ovat kaikkien saavutettavissa. 

Vaalien äänestys toteutetaan kahdessa eri vaiheessa aluksi ennakkoäänestyksenä ja myöhemmin varsinaisena vaalipäivän äänestyksenä. Ennakkoäänestyksen aikana äänestäjät voivat käydä äänestämässä missä tahansa kunnassa keskusvaalilautakuntien järjestämissä ennakkoäänestyspaikoissa. Varsinaisena vaalipäivänä äänestäminen suoritetaan omassa kotikunnassa sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka määritellään äänestäjän kotiosoitteen perusteella. 

Oheismateriaalina ovat kartat, joissa näkyvät Rovaniemen kaupungin alueella eduskuntavaaleissa 2019 käytössä olleet ennakkoäänestyspaikat, ennakkoäänestyksen aikana kulkevan äänestysauton reitti sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat. 

Ennakkoäänestyksen aikana äänestää voi myös eräissä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, joissa ääniä vastaanottavat vaalitoimikunnat. Oheismateriaalina ovat ne yksiköt, joissa ns. laitosäänestys on toteutettu edellisissä eduskuntavaaleissa. 

Äänestyksen voi tietyin ehdoin suorittaa myös äänestäjän kotona. Vaalilain mukaan kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksessa on mm. mainittava, että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Eduskuntavaaleissa Rovaniemellä oli 109 kotiäänestystä. 

Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunta pyytää aloitteen johdosta vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja kylien kehittämisjaoston lausuntoja äänestyspaikkojen sijoittelusta ja saavutettavuudesta. 

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto keskustelee asiasta ja toteaa, että ikäihmisten kannalta tämä suunnitelma on toimiva ja riittävä kunhan kaikki esteettömyysasiat on huomioitu.

Päätös

Vanhusneuvosto kävi keskustelua asiasta ja päätti esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuustossa on tehty aloite, jonka mukaan keskusvaalilautakunnan tulee valmistella esitykset äänestyspaikkojen sijainnista nuoria kuullen. Aloitteessa edelleen todetaan, että äänestyspaikkojen sijainnit pitää suunnitella yhteistyössä nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Lisäksi aloitteessa esitetään, että äänestyspaikkojen suunnittelussa osallistetaan ja kuullaan myös muita tahoja, esimerkiksi vammais- ja vanhusneuvostoa sekä kylien kehittämisjaostoa, jotta äänestyspaikat ovat kaikkien saavutettavissa. 

Vaalien äänestys toteutetaan kahdessa eri vaiheessa aluksi ennakkoäänestyksenä ja myöhemmin varsinaisena vaalipäivän äänestyksenä. Ennakkoäänestyksen aikana äänestäjät voivat käydä äänestämässä missä tahansa kunnassa keskusvaalilautakuntien järjestämissä ennakkoäänestyspaikoissa. Varsinaisena vaalipäivänä äänestäminen suoritetaan omassa kotikunnassa sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka määritellään äänestäjän kotiosoitteen perusteella. 

Oheismateriaalina ovat kartat, joissa näkyvät Rovaniemen kaupungin alueella eduskuntavaaleissa 2019 käytössä olleet ennakkoäänestyspaikat, ennakkoäänestyksen aikana kulkevan äänestysauton reitti sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat. 

Ennakkoäänestyksen aikana äänestää voi myös eräissä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, joissa ääniä vastaanottavat vaalitoimikunnat. Oheismateriaalina ovat ne yksiköt, joissa ns. laitosäänestys on toteutettu edellisissä eduskuntavaaleissa. 

Äänestyksen voi tietyin ehdoin suorittaa myös äänestäjän kotona. Vaalilain mukaan kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksessa on mm. mainittava, että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Eduskuntavaaleissa Rovaniemellä oli 109 kotiäänestystä. 

Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunta pyytää aloitteen johdosta vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja kylien kehittämisjaoston lausuntoja äänestyspaikkojen sijoittelusta ja saavutettavuudesta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Kylien kehittämisjaosto toteaa, että kylien alueella järjestetään äänestysmahdollisuudet seuraavasti:

  • äänestysauton reitit (oheismateriaali 1)
  • ennakkoäänestypaikat (oheismateriaali 2)
  • lisäksi kuntalaisilla on mahdollisuus äänestää myös kaikissa muissa kaupungin ennakkoäänestyspisteillä (oheismateriaali 3)
  • varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat (oheismateriaali 4)
  • lisäksi kuntalaisilla, jotka ovat laitoshoidossa on mahdollisuus äänestää eri laitoshoitoyksiköissä (oheismateriaali 5)

Jaosto toteaa, että kylien asukkaat on otettu hyvin huomioon äänestysmahdollisuuksien järjestämisessä. Jaosto esittää, että Ranuantien ennakkoäänestyspaikka (Narkauksen kylätalo) korvataan koko tiensuuntaa palvelevalla äänestysauton reitillä. Lisäksi jaosto esittää, että kyläyhdistykset aktivoituisivat järjestämään äänestysauton reittien yhteyteen muuta oheisohjelmaa esim. yhteistyössä kulttuuri- tai liikuntapalveluiden kanssa ja tarjoamaan äänestäjille vaalikahvit. Vaalimainontaa tapahtumissa ei voida järjestää.

Päätös

Kylien kehittämisjaosto päätti alueellisten palvelujen johtajan esityksen mukaisesti ja päätti lisäksi tiedottaa kyläyhdistyksiä tästä päätöksestä.

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuustoryhmien puheenjohtajat Miikka Keränen (vihr.), Susanna Junttila (kesk.) ja Sanna Luoma (kok.) ovat tehneet valtuustoaloitteen 15.6.2020, jossa esitetään, että kuntavaalien äänestyspaikat ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä suunnitellaan yhdessä alueen nuorten kanssa ja sijoitetaan nuorille äänestäjille keskeisiin paikkoihin. Lisäksi aloitteessa esitetään, että äänestyspaikkojen suunnittelussa osallistetaan ja kuullaan myös muita tahoja, esimerkiksi vammais- ja vanhusneuvostoa sekä kylien kehittämisjaostoa, jotta äänestyspaikat ovat kaikkien saavutettavissa.

Rovaniemen nuorisohallitus kokoontui käsittelemään aloitetta 22.10.2020 § 11. Kokoukseen kutsuttiin myös opiskelijakuntien ja nuorisojärjestöjen edustajat. Nuorisohallituksen kannanotossa esitetään vaaleista ja äänestyspaikoista tiedottamisen lisäämistä (some tavoittaa parhaiten nuoria). Lisäksi nuorisohallitus esittää yhteistyön lisäämistä koulujen ja oppilas- ja opiskelijakuntien kanssa. Kannanotossa suositellaan kouluja ja opiskelijakuntia järjestämään vaalien alla vaalitoreja, joissa opiskelijat pääsevät tutustumaan helposti ja vaivattomasti eri puolueiden ja ehdokkaiden ajatuksiin sekä arvoihin. Nuoret päättivät ryhtyä myös itse toimenpiteisiin aloitteen johdosta esittämällä nuorisovaltuustolle somekampanjan toteuttamista.

Ennakkoäänestyspaikat ovat nuorten saavutettavissa. Revontulen ennakkoäänestyspaikka on lähtökohtaisesti nuorisotiedotuspiste Popparin välittömässä läheisyydessä ja ennakkoäänestys järjestetään myös Lapin yliopistolla. Koronatilanteen vuoksi ennakkoäänestys järjestetään lisäksi Ounasvaaran lukion liikuntasalissa, johon on erillinen sisäänkäynti. Nuorisohallituksen kannanotossa nostetaan esille vaaleista tiedottaminen, joten kaupungin viestinnästä on kiinnitetty tiedottaja vaalikeskuksen tueksi tiedottamisen kehittämiseksi. Nuorisohallituksen kannanotto on annettu tiedoksi koulupalveluille mahdollisten vaalitilaisuuksien järjestämiseksi.

Valtuustoaloitteen mukaisesti lausunnot on pyydetty nuorisohallituksen lisäksi kylien kehittämisjaostolta sekä vanhus- ja vammaisneuvostolta.  Kylien kehittämisjaosto toteaa, että kylien asukkaat on otettu hyvin huomioon äänestysmahdollisuuksien järjestämisessä. Kylien kehittämisjaosto esittää, että Ranuantien ennakkoäänestyspaikka (Narkauksen kylätalo) korvataan koko tiensuuntaa palvelevalla äänestysauton reitillä. Lisäksi jaosto esittää, että kyläyhdistykset aktivoituisivat järjestämään äänestysauton reittien yhteyteen muuta oheisohjelmaa esim. yhteistyössä kulttuuri- tai liikuntapalveluiden kanssa ja tarjoamaan äänestäjille vaalikahvit. Vaalimainontaa tapahtumissa ei voida järjestää.

Kylien kehittämisjaoston lausunnossa esitetty äänestysauton reitin laajentaminen on otettu huomioon lisäämällä äänestysautolle yksi lisäpäivä, jolloin äänestysauto ottaa ääniä vastaan Kivitaipaleen koululla ja Narkauksen kylätalolla.

Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ovat antaneet omat lausuntonsa. Molemmat vaikuttamistoimielimet pyytävät huomioimaan esteettömyyden äänestyspaikoilla ja ovat toimittaneet keskusvaalilautakunnan sihteerille tiedoksi äänestyspaikkojen esteettömyyden tarkistuslistan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen tekijöille tiedoksi kaupunginlakimiehen selostamat toimenpiteet, jotka on tehty valtuustoaloitteen johdosta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijät, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.