Kaupunginhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Yleiskaavan laajentaminen tilalle 698-401-19-163 ja osalle tilaa 698-401-19-187, Nivankylä

ROIDno-2019-2753

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus, kaavasuunnittelija PL 7.11.2019

Tekninen toimiala esittää Nivankylä-Ylikylä osayleiskaavan laajennuksen käynnistämistä. Yksityinen maanomistaja on 3.9.2019 päivätyllä yleiskaavan muutoshakemuksella hakenut Nivankylä-Ylikylä osayleiskaavan laajentamista tilojen 19:163 ja 19:187 alueelle. 

Hakijan tavoitteena on harjoittaa matkailupalveluun liittyvää yritystoimintaa tilan 19:163 alueella. Tavoitteena on osoittaa alueelle matkailupalvelujen aluetta (RM).

Suunnittelualue käsittää tilan 19:163 alueen sekä osan tilasta 19:187. Alueen yhteenlaskettu pinta-ala on n. 15 ha. Suunnittelualue liittyy kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymään Nivankylä-Ylikylä osayleiskaavassa osoitettuun Olleronvaaran matkailupalvelujen alueeseen. Osayleiskaava on suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Hakija on tilannut kaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja valtuuttanut maanmittausteknikko Tapani Honkasen sopimaan käytännön kaavoitusmenettelystä kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys. Konsultti on toimittanut kaupungille alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5046755

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Nivankylä-Ylikylä osayleiskaavan laajennuksen laatimisen liitteen rajauskartan mukaiselle alueelle. Yleiskaavan laatimisesta hakijalta peritään kaavoituskuluina 5000 € sekä kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Nivankylä-Ylikylä osayleiskaavan laajennuksen laatiminen on saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 28.11.- 11.12.2019. Vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 27.11.2019. Osayleiskaavan laajennuksen vireilletulon aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana esitetyt mielipiteet on mahdollisuuksien mukaan huomioitu jatkotyössä.

Nivankylän Olleronvaaran alueelle on laadittu 28.8.2020 päivätty osayleiskaavan laajennusluonnos. Luonnoksessa tilan 19:163 alue on osoitettu matkailupalvelujen alueena (RM). Alueelle on tarkoitus rakentaa kaikki tarpeelliset palvelut käsittävä matkailupalveluyksikkö. Alueelle rakennetaan keskusrakennus (reception, info, ohjelmapalvelut), kaksikerroksisia majoitusrakennuksia ja revontuli-igluja.

Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu asettamalla aineisto yleisesti nähtäville 7.-21.9.2020. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 4.9.2020 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Yleiskaavaan on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana ei jätetty mielipiteitä.

Kaavaehdotuksessa tilan 19:163 alue (11.9 ha) on osoitettu matkailupalvelujen alueena (RM), jota koskee seuraava kaavamääräys: Merkinnällä on osoitettu matkailupalvelujen alueet. Uuden rakennuspaikan koko tulee olla vähintään 5000 m². Alueelle saa rakentaa käyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia ja rakennelmia enintään 10% rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennukset tulee sijoittaa maaston mukaisesti. Rinteeseen sijoittuva rakentaminen tulee sijoittaa niin, että rakennukset porrastuvat, jotta rinteen metsäisyys säilyy. Rakentamisesta aiheutuva pengerten määrä tulee minimoida ja penkereet tulee maisemoida ympäristöön sopivalla tavalla. Rakennuslupaa haettaessa tulee esittää suunnitelma/asemapiirros koko RM-alueen toteuttamisesta.

Osayleiskaava on suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Kaavoitus esittää, että 27.11.2020 päivätty Nivankylä-Ylikylä osayleiskaavan laajennus esitetään ehdotusvaiheen kuulemiseen.

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
puh. 040 5046755

etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Nivankylään tilan 19:163 alueelle laadittu 27.11.2020 päivätty osayleiskaavan laajennusehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon aikana pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Lapin Ely-keskukselta. Osayleiskaavan laajennuksen laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Osayleiskaavalaajennuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että Nivankylään tilan 19:163 alueelle laadittu 27.11.2020 päivätty osayleiskaavan laajennusehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon aikana pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Lapin Ely-keskukselta. Osayleiskaavan laajennuksen laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Osayleiskaavalaajennuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.