Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan katsaus:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala esitti 15.3.2021 kaupunginhallituksen kokouksessa, että kaupunginhallitus alkaa valmistelemaan kirjallisen varoituksen antamista Kalervo Björkbackalle, Maarit Simoskalle ja Jaakko Portille epäasiallisesta käytöksestä luottamustoimessa. Ennen varoituksen antamista asianosaisille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. Kaupunginhallitus ei ollut toimenpiteestä yksimielinen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on pyytänyt Kalervo Björkbackalta, Maarit Simoskalta ja Jaakko Portilta kirjallisen selvityksen koskien nyt kyseessä olevaa menettelyä 18.3.2021 klo 12 mennessä. 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja antaa asiasta selonteon kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus käsittelee asian kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätös

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esitteli asiaa. Puheenjohtaja esitteli Björkbackan, Simoskan ja Portin antamat kirjalliset vastineet ja ne merkittiin pöytäkirjaan oheismateriaaliksi.

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadut selvitykset tiedoksi.

Esteellisyys

  • Ulla-Kirsikka Vainio

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.