Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Aloite tilapäisen valiokunnan perustamiseksi

ROIDno-2021-1028

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle on jätetty seuraava aloite tilapäisen valiokunnan perustamiseksi:

"Kaupunginhallituksen tulee kaikissa tilanteissa olla toimintakykyinen ja kyetä täyttämään kuntalain ja hallintosäännön sille määräämät tehtävät. Kaupunginhallituksen tulee nauttia valtuuston luottamusta. Toimintakykyisellä kaupunginhallituksella tulee olla vahva keskinäinen luottamus sekä luottamus kaupunginhallituksen esittelijänä toimivaan kaupunginjohtajaan.

Tilanne, jossa kaksi kaupunginhallituksen jäsentä ja yksi varajäsen ovat tehneet kaupunginjohtajasta aiheettoman rikosilmoituksen, osoittaa konkreettisesti kaupunginhallituksen sisäisen luottamuspulan. Tilanne on kestämätön kaupungin asioiden asiallisen hoitamisen kannalta. Tämän vuoksi esitämme, että kaupunginvaltuusto asettaa kuntalain 35§:n mukaisen tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kuntalain 34§:n mukaista kaupunginhallituksen erottamista ja uudelleen nimeämistä.

Rovaniemellä 16.3.2021
Allekirjoitukset: 
Kokoomuksen valtuustoryhmä: Petteri Pohja, Päivi Alaoja, Heikki Autto, Juhani Juuruspolvi, Mika Kansanniva, Petri Keihäskoski, Sanna Luoma ja Kari Tuominen
Vihreiden valtuustoryhmä: Sari Hänninen, Miikka Keränen, Anna Suomalainen
Timo Tolonen (Perussuomalaiset)
Matti Torvinen (Siniset)"

 

Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.

Valtuusto voi erottaa valtuuston ja valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.

Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. Päätöksen tekemiseen vaaditaan valtuuston enemmistöpäätös. 

Kuntalain 35 §:n mukaan valtuuston on asetettava tilapäinen valiokunta, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kuntalain  93 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut. Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto.

Kuntalain  79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan, kunnes toimeen on valittu toinen henkilö. Uusi luottamushenkilö ryhtyy heti hoitamaan tehtävää, vaikka erottamispäätöksestä valitettaisiin.

Jos valtuutettujen aloite koskee kunnanhallituksen erottamista, kunnanhallituksen jäsenet ovat kunnanhallituksessa asian käsittelyssä esteellisiä. Kun valiokunnan asettaminenkin menee valtuuston käsittelyyn kunnanhallituksen valmistelemana, tässä tilanteessa kunnanhallituksen on asiaa enemmälti käsittelemättä syytä saattaa valtuuston päätettäväksi, asetetaanko valiokunta valmistelemaan erottamista eli johtaako erottamisaloite jatkovalmisteluun. 

Valtuustossa valtuutettujen esteellisyysperusteet ovat lievemmät kuin kunnanhallituksensa. Jos erotettavat luottamushenkilöt ovat myös valtuutettuja, he eivät KHO:n päätöksen mukaan ole kuitenkaan esteellisiä käsittelemään erottamistaan valtuustossa (KHO 1998:19).

Erottamisasiaa koskevan valtuustoaloitteen allekirjoittamisen ei voida katsoa tekevän allekirjoittajista sellaisia asianosaisia, että he olisivat esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn valtuustossa. Allekirjoittaja voidaan myös valita asiaa valmistelevan tilapäisen valiokunnan jäseneksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi ja päättää, asetetaanko kuntalain 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista.

Mikäli valtuusto päätyy asettamaan valiokunnan, valtuusto päättää

  • valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen,
  • nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja
  • että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kaupungin hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.