Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 343 Edustajien nimeäminen Lapin työllisyyden kuntakokeilun ohjausryhmään

ROIDno-2020-3029

Valmistelija

  • Sanna Mäensivu, työllisyysasioiden erityisasiantuntija, sanna.maensivu@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallitus on 4.6.2020 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista, Esityksen mukaan työllisyyden kuntakokeilun käynnistyvät 1.1.2021 ja päättyvät 30.6.2023. Lapissa työllisyyden kuntakokeilussa ovat mukana Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä ja Tornio.

Lakiesityksen 22§:n mukaan kokeilualueen kuntien ja työ- ja elinkeinotoimiston on perustettava tasavertaiseen kumppanuuteen perustuva yhteistyöelin, joka yhteensovittaa ja seuraa alueen työllisyyden edistämisen kokonaisuutta.

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto asettaa Kemijärven, Rovaniemen, Sodankylän ja Tornion kuntakokeilulle strategisen ohjausryhmän, joka toimii lakiesityksessä tarkoitettuna Lapin työ- ja elinkeinotoimiston ja alueella toimivien kokeilukuntien yhteisenä yhteistyöelimenä lain tultua voimaan 1.1.2021 alusta. Ohjausryhmän toimikausi on 1.11.2020-30.5.2023, mikä mahdollistaa ohjausryhmän työskentelyn ennen kuntakokeilun käynnistymistä.

Ohjausryhmän tehtävänä on:

  • sovittaa yhteen ja seurata alueen työllisyyden edistämisen kokonaisuutta
  • käsitellä henkilöasiakkaiden palvelujen sujuvuuden ja työllisyyden hoidon kokonaisuuden kannalta merkityksellisiä ja yhteensovitettavia asioita
  • sovittaa yhteen työnantaja- ja yrityspalveluiden toimintamallia ja koordinaatiota
  • seurata ja käsitellä mm. asiakasmääriä, kokeilualueen resurssien käyttöä ja riittävyyttä, asiakkaan oikeuksien toteutumista, tietojärjestelmien ja asiakasprosessien sujuvuutta, muutosturvatilanteita, työvoima- ja yrityspalveluiden koordinaatiota sekä palvelujen yhteensovittamista kokeilualueen kuntien yleisen toimialan yrityspalvelujen, työllisyyden hoidon ja muiden palvelujen kanssa
  • käsitellä työvoimakoulutusta ja muita valtion varoilla hankittavia ostopalveluja sekä kokeilualueen kunnan/kuntien itse hankkimia palveluja kokeilualueen tarvitsemien ostopalvelutarpeiden huomioon ottamiseksi ja koko alueen tarpeiden koordinoimiseksi
  • hyväksyä kokeilun loppuarviointi kokeilun päättyessä ja huolehtia asiakkaiden siirtyminen TE-toimiston asiakkaaksi asiakkaan oikeudet turvaavalla tavalla

Ohjausryhmä voi kuulla asiantuntijoita ja ohjausryhmällä voi olla jaostoja asioiden valmistelua varten.

Lapin TE-palvelut pyytää Rovaniemen kaupunkia nimeämään kaksi edustajaa ja heille varajäsenet Lapin työllisyyden kuntakokeilun ohjausryhmään. Nimeämiset pyydetään ilmoittamaan 22.10.2020 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Lapin työllisyyden kuntakokeilun strategiseen ohjausryhmään kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion (varajäsen toimialajohtaja Jukka Kujala) sekä erityisasiantuntija Sanna Mäensivun (varajäsen Ohjaamon palveluesimies).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ohjausryhmään nimetyt henkilöt, kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi, sirpa.mollari@te-toimisto,fi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.