Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 340 Etä - ja monipaikkaisen työn ohje

ROIDno-2020-1558

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Etä- ja monipaikkaisen työn ohjeen päivitystä on valmisteltu henkilöstöpalvelujen ja tietohallintoyksikön yhteistyönä. Kaupungin aiempi etätyöohje on vuodelta 2005, ja sitä on liitteenä olevassa luonnoksessa päivitetty vastaamaan muuttuvan työelämän vaatimuksia. Ohjeluonnoksen mukaan Rovaniemen kaupungin tavoitteena on etätyötä lisäämällä vähentää tilakustannuksia, parantaa työn tuottavuutta ja edistää henkilöstön työhyvinvointia. Sen vuoksi etätyön lisäämistä suositellaan kaikissa niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. On tärkeää kuitenkin huomioida, että kaikissa työtehtävissä työn luonne ei mahdollista etätyötä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee etä- ja monipaikkaisen työn ohjeen tiedoksi.

Päätös

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä kävi etä- ja monipaikkaisen työn ohjeen pääkohdat läpi. 

Yhteistyötoimikunta totesi, että henkilöstöjohtaja ja henkilöstön edustajat vielä yhteistyöstävät ohjetta yhdessä. Muilta osin yhteistyötoimikunta merkitsi asian tiedoksi.

 

Pekka Latvala poistui tämän pykälän käsittelyn aikana kello 13.00.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Etä- ja monipaikkaisen työn ohjeen päivitystä on valmisteltu henkilöstöpalvelujen ja tietohallintoyksikön yhteistyönä. Kaupungin aiempi etätyöohje on vuodelta 2005, ja sitä on liitteenä olevassa luonnoksessa päivitetty vastaamaan muuttuvan työelämän vaatimuksia. Ohjeluonnoksen mukaan Rovaniemen kaupungin tavoitteena on etätyötä lisäämällä vähentää tilakustannuksia, parantaa työn tuottavuutta ja edistää henkilöstön työhyvinvointia. Sen vuoksi etätyön lisäämistä suositellaan kaikissa niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. On tärkeää kuitenkin huomioida, että kaikissa työtehtävissä työn luonne ei mahdollista etätyötä. Etätyö sopii parhaiten itsenäiseen valmistelu-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävään, tai muuhun keskittymistä vaativaan, esimerkiksi lyhyeen projektiluonteiseen työhön, joka suoritetaan sähköisiä tieto- ja viestintäteknologioita hyödyntäen. Etätyö ei sovellu tehtäviin, joissa tarvitaan jatkuvaa työpanosta ja läsnäoloa työyksikössä.

Ohjeluonnoksen mukaan kaupungin tavoitteena on, että etä- ja monipaikkainen työ on joustavasti ja laajasti käytössä silloin, kun työtehtävät sen mahdollistavat. Etätyöstä tehtäisiin aina sähköinen etätyösopimus. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta päättää merkitä etä- ja monipaikkaisen työn ohjeluonnoksen tiedoksi.

Päätös

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä esitteli etä- ja monipaikkasen työn ohjeluonnoksen. 

Yhteistyötoimikunta päätti merkitä etä- ja monipaikkaisen työn ohjeluonnoksen tiedoksi.

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Etä- ja monipaikkaisen työn ohjeen päivitystä on valmisteltu henkilöstöpalvelujen ja tietohallintoyksikön yhteistyönä. Kaupungin aiempi etätyöohje on vuodelta 2005, ja sitä on liitteenä olevassa luonnoksessa päivitetty vastaamaan muuttuvan työelämän vaatimuksia. Ohjeluonnoksen mukaan Rovaniemen kaupungin tavoitteena on etätyötä lisäämällä vähentää tilakustannuksia, parantaa työn tuottavuutta ja edistää henkilöstön työhyvinvointia. Sen vuoksi etätyön lisäämistä suositellaan kaikissa niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. On tärkeää kuitenkin huomioida, että kaikissa työtehtävissä työn luonne ei mahdollista etätyötä. Etätyö sopii parhaiten itsenäiseen valmistelu-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävään, tai muuhun keskittymistä vaativaan, esimerkiksi lyhyeen projektiluonteiseen työhön, joka suoritetaan sähköisiä tieto- ja viestintäteknologioita hyödyntäen. Etätyö ei sovellu tehtäviin, joissa tarvitaan jatkuvaa työpanosta ja läsnäoloa työyksikössä.

Etätyöllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään työn edellyttämällä tavalla muualla kuin varsinaisen työpaikan tiloissa. Etätyötä tehdään yleisimmin työntekijän kotona, mutta työtä voidaan tehdä sopimuksen mukaan myös muussa työnantajan toimipisteessä tai muussa etätyöpisteessä. Etätyö on joustavaa ja vapaaehtoista sekä perustuu työnantajan työntekijän väliseen sopimukseen, luottamukseen ja etätyössä noudattaviin sääntöihin. Etätyötä ei ole työ, jota tehdään työn luonteen johdosta työnantajan tilojen ulkopuolella kuten esimerkiksi kotipalvelutyö.

Monipaikkaisella työllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään työn vaatimalla tavalla työntekijän varsinaisen työpisteen lisäksi eri paikoissa. Monipaikkaista työtä tehdään muun muassa työnantajan toisessa toimipisteessä, asiakkaan tai yhteistyökumppanin luona, matkustettaessa kulkuneuvoissa tai muissa tiloissa, kuten ravintoloissa, hotelleissa tai lentokentillä. Monipaikkaista työtä tehdään eri työpisteissä säännöllisesti ja työpiste voi vaihtua päivän, viikon tai kuukauden aikana useampaan eri pisteeseen työtilanteiden vaatimalla tavalla.

Yhteistä molemmille työmuodoille on sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden keskeinen rooli ja hyödyntäminen työn tekemisessä.

Etätyöstä tehdään etätyösopimus  ja monipaikkainen työ muodostuu luontaisesti työtehtävien mukaan, mutta molemmissa työmuodoissa on tiettyjä palvelussuhteeseen ja tietoturvaan liittyviä ehtoja ja käytäntöjä, jotka tulee ottaa huomioon työtä tehdessä.

Ohjeluonnoksen mukaan kaupungin tavoitteena on, että etä- ja monipaikkainen työ on joustavasti ja laajasti käytössä silloin, kun työtehtävät sen mahdollistavat. Etätyöstä tehtäisiin aina sähköinen etätyösopimus. Ohjeluonnos on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa, ja se on käsitelty kuntien yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla yhteistyötoimikunnassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan etä- ja monipaikkaisen työn ohjeen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Yhteistyötoimikunta, Marjo Hettula, Antti Määttä

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.