Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 339 Jäsenkuntien esitykset Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioon

ROIDno-2017-2620

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on 14.5.2020 päivätyllä kirjeellään pyytänyt esityksiä kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksilta vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman laatimista varten. Lausunto on pyydetty toimittamaan kuntayhtymälle 31.8.2020 mennessä.

Valtioneuvosto teki vuonna 2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina 2010 - 2015. Tässä ns. Kehas-ohjelmassa tavoitteena oli tuottaa asuntoja laitoksista ja lapsuudenkodeistaan muuttaville kehitysvammaisille henkilöille. Vuonna 2012 valtioneuvosto antoi uuden periaatepäätöksen, jossa asetetaan tavoitteeksi lopettaa kehitysvammaisten henkilöiden laitosasuminen vuoteen 2020 mennessä. Kolpeneen palvelukeskuksessa laitoshoidossa on ollut tämän vuoden alussa yhdeksäntoista rovaniemeläistä kehitysvammaista asiakasta. Syksyllä 2020 Kolpeneen palvelukeskukselle valmistuu uusi monitarpeisille ja vaativaa erityisosaamista tarvitseville asiakkaille suunnattu asumisyksikkö. Tähän yksikköön muuttaa laitoshoidosta viisi asiakasta. Laitoshoitoon jää tämän jälkeen ne henkilöt, jotka tarvitsevat sellaista hoivaa ja huolenpitoa, jota vain laitoshoidossa kyetään antamaan. Osa näistä henkilöistä on jo ikääntyneitä henkilöitä.

Rovaniemen kaupunki ostaa Kolpeneen kuntayhtymältä myös mm. päivätoimintapalveluja, joihin sisältyy myös kouluikäisten lasten iltapäivätoiminnan palvelut. Päivätoiminnan kustannukset ovat merkittävästi nousseet vuodesta 2015 vuoteen 2019. Kustannusten nousua selittävät toisaalta suoritteiden määrän merkittävä nousu 6901:stä 11 007:een vuodesta 2015 vuoteen 2019 mennessä sekä uuden korkeamman maksuluokan käyttöönotto vuonna 2017.  Päivätoiminnan kokonaiskustannus oli vuonna 2015 yhteensä 669 933 euroa, vuonna 2017 yhteensä 1 145 850 euroa ja vuonna 2019 yhteensä 1 369 386 euroa.

Rovaniemen kaupunki ostaa jatkossa Kolpeneen palvelukeskukselta entistä harkitummin tasoltaan vaativaa erityistason palvelua.  Tämä edellyttää palveluiden järjestämisen tapojen uudelleen arviointia sekä Rovaniemen kaupungin ja Kolpeneen kuntayhtymän työnjaon selkeyttämistä tulevalla suunnittelukaudella. Kun otetaan huomioon Kolpeneen kuntayhtymän tuottaman päivätoiminnan ja asumispalvelujen kustannusten kehitys, Rovaniemen kaupunki edellyttää  Kolpeneen kuntayhtymältä toimenpiteitä kustannusten nousun hillitsemiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Rovaniemen kaupunki käynnistää, huomioiden Rovaniemen kaupungin talouden reunaehdot, välittömästi asiassa neuvottelut Kolpeneen palvelukeskus kuntayhtymän kanssa tuottavuuden parantamiseksi.

Esitän, että perusturvalautakunta hyväksyy Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettavan lausunnon vuodelle 2021 ja suunnittelukaudelle 2022 - 2023. Liitteenä on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettava lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettavan lausunnon talousarvion ja -suunnitelman valmistelua varten vuodelle 2021 ja suunnitelukaudelle 2022 - 2023 valmistelijan esityksen ja liitteenä olevan lausunnon mukaisesti ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettavaa lausuntoa varten.

Päätös

Henri Ramberg poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Mikko Lindroos poistui tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 19:20.

Esteellisyys

Henri Ramberg

Valmistelija

Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on 14.5.2020 päivätyllä kirjeellään pyytänyt esityksiä kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksilta vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman laatimista varten. Lausunto on pyydetty toimittamaan kuntayhtymälle 31.8.2020 mennessä.

Valtioneuvosto teki vuonna 2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina 2010 - 2015. Tässä ns. Kehas-ohjelmassa tavoitteena oli tuottaa asuntoja laitoksista ja lapsuudenkodeistaan muuttaville kehitysvammaisille henkilöille. Vuonna 2012 valtioneuvosto antoi uuden periaatepäätöksen, jossa asetetaan tavoitteeksi lopettaa kehitysvammaisten henkilöiden laitosasuminen vuoteen 2020 mennessä. Kolpeneen palvelukeskuksessa laitoshoidossa on ollut tämän vuoden alussa yhdeksäntoista rovaniemeläistä kehitysvammaista asiakasta. Syksyllä 2020 Kolpeneen palvelukeskukselle valmistuu uusi monitarpeisille ja vaativaa erityisosaamista tarvitseville asiakkaille suunnattu asumisyksikkö. Tähän yksikköön muuttaa laitoshoidosta viisi asiakasta. Laitoshoitoon jää tämän jälkeen ne henkilöt, jotka tarvitsevat sellaista hoivaa ja huolenpitoa, jota vain laitoshoidossa kyetään antamaan. Osa näistä henkilöistä on jo ikääntyneitä henkilöitä.

Rovaniemen kaupunki ostaa Kolpeneen kuntayhtymältä myös mm. päivätoimintapalveluja, joihin sisältyy myös kouluikäisten lasten iltapäivätoiminnan palvelut. Päivätoiminnan kustannukset ovat merkittävästi nousseet vuodesta 2015 vuoteen 2019. Kustannusten nousua selittävät toisaalta suoritteiden määrän merkittävä nousu 6901:stä 11 007:een vuodesta 2015 vuoteen 2019 mennessä sekä uuden korkeamman maksuluokan käyttöönotto vuonna 2017.  Päivätoiminnan kokonaiskustannus oli vuonna 2015 yhteensä 669 933 euroa, vuonna 2017 yhteensä 1 145 850 euroa ja vuonna 2019 yhteensä 1 369 386 euroa.

Rovaniemen kaupunki ostaa jatkossa Kolpeneen palvelukeskukselta entistä harkitummin tasoltaan vaativaa erityistason palvelua.  Tämä edellyttää palveluiden järjestämisen tapojen uudelleen arviointia sekä Rovaniemen kaupungin ja Kolpeneen kuntayhtymän työnjaon selkeyttämistä tulevalla suunnittelukaudella. Kun otetaan huomioon Kolpeneen kuntayhtymän tuottaman päivätoiminnan ja asumispalvelujen kustannusten kehitys, Rovaniemen kaupunki edellyttää  Kolpeneen kuntayhtymältä toimenpiteitä kustannusten nousun hillitsemiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Rovaniemen kaupunki käynnistää, huomioiden Rovaniemen kaupungin talouden reunaehdot, välittömästi asiassa neuvottelut Kolpeneen palvelukeskus kuntayhtymän kanssa tuottavuuden parantamiseksi.

Esitän, että perusturvalautakunta hyväksyy Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettavan lausunnon vuodelle 2021 ja suunnittelukaudelle 2022 - 2023. Liitteenä on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettava lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettavan lausunnon talousarvion ja -suunnitelman valmistelua varten vuodelle 2021 ja suunnitelukaudelle 2022 - 2023 valmistelijan esityksen ja liitteenä olevan lausunnon mukaisesti ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettavaa lausuntoa varten.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti lisäyksellä, että päiväaikaiseen puolipäivätoimintaan lisätään 250 käyttöpäivää ja koululaisten ja opiskelijoiden aamu-ja/tai iltapäivähoitoon lisätään 500 käyttöpäivää.  

Valmistelija

  • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan 30.9.2020 § 111 ja antaa sen vastauksenaan Kolpeneen kuntayhtymälle. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 31.8.2020 mennessä

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.