Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 333 KL-tontin osien myynti Arinan Kiinteistöt Oy:lle, Talvitie 2

ROIDno-2020-3165

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta on 29.9.2020 § 127 hyväksynyt asemakaavan muutoksen nro 2018-13, jolla LH tontin (Huoltoasemarakennusten korttelialue) käyttötarkoitus on muutettu KL  (Liikerakennusten korttelialue) käyttötarkoitukseksi. Kaavamuutoksen yhteydessä on tontin aluetta muutettu samalla siten, että Kittiläntieltä saadaan toteutettua kevyen liikenteen väylä. 

Arinan Kiinteistöt Oy omistaa pääosan (3524 m2) 29.9.2020 hyväksytyn asemakaavan mukaisesta ja muodostettavasta KL-tontista 3-191-2, osoitteessa Talvitie 2. Tontin muodostamista varten Arinan Kiinteistöt Oy on pyytänyt kaupungin omistamien tontin osien myyntiä. Kaupunki on teettänyt kohteesta ulkopuolisen arvion, jonka perusteella tontin muodostamiseksi tarvittavat tontinosat voidaan myydä 220.000,00 euron kauppahinnalla.

Kaupungin omistuksessa oleva alue muodostuu seuraavista liitekartan mukaisista tontinosista:

410-26-250, pinta-ala 1586 m2
410-26-380, pinta-ala 1091 m2
410-26-251, pinta-ala   481 m2
410-43-21, pinta-ala       31 m2
Yhteensä pinta-ala      3189 m2

Samassa yhteydessä Arinan Kiinteistöt Oy luovuttaa kaupungille n. 370 m2 suuruisen asemakaavan mukaisen VL-alueen, jonka arvo on 850,00 euroa.

Vaihtokirjan tarkemmat ehdot ovat liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa. Vaihtokirja voidaan allekirjoittaa kun tämä kaupunginhallituksen päätös sekä elinvoimalautakunnan päätös 29.9.2020 § 127 ovat lainvoimaisia, viimeistään kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää:

  1. Hyväksyä liitekartan mukaisen muodostettavan KL-tontin 3-191-2 tontinosien luovutuksen 220.000,00 euron kauppahinnalla.
  2. Hyväksyä oheisen liitteen mukaisen vaihtokirjan luonnoksen Arinan Kiinteistöt Oy:n kanssa
  3. Vaihtokirja voidaan allekirjoittaa kun luovutuspäätös sekä elinvoimalautakunnan päätös 29.9.2020 § 127 on lainvoimainen, viimeistään kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa päätösten lainvoimaisuudesta.

Päätös

Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Heikki Autto saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.49.

Esteellisyys

  • Susanna Junttila

Tiedoksi

Arinan Kiinteistöt Oy, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Martikainen, Björkbacka, Onkalo

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.