Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 332 Maa-alueen vuokraaminen Ounaspaviljongin alueelta

ROIDno-2019-3641

Valmistelija

 • Sakari Manninen, paikkatietoinsinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi
 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Teknisen toimialajohtajan päätöksellä 2.12.2019  § 89 on päätetty vuokrata Midnight Sun Wake Oy:lle Ounaspaviljongin alueelta n. 1120 m2 suuruinen alue kaapeli-wakeboard-toiminalle. Toiminta on pääasiassa vesilautailua kaapeliradalla, mutta toiminta sisältää myös muita vesistömatkailuun liittyviä palveluja.

Päätöksen mukainen vuokra-aika on 1.1.2020 – 31.12.2022 ja sopimuksen mukainen perusvuokra 606,16 euroa/vuosi. Sopimus on allekirjoitettu 2.3.2020. 

Midnight Sun Wake Oy on esittänyt kaupungille vuokra-ajan muuttamista hankkeen rahoituksen vuoksi vähintään 15 vuodeksi sekä vuokra-alueen laajentamista, jotta tarvittavat rakennelmat ja laitteet saadaan sijoitettua tarkennettujen suunnitelmien mukaisesti. 

Asiaa on käsitelty elinvoimapalvelujen maankäyttöryhmässä, joka on todennut ettei suunnitelmien mukaiselle vuokra-alueen laajentamiselle ole estettä ja että toiminta tukee matkailun kehittämistä alueella.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää;

 1. Midnight Sun Wake Oy:n kanssa laadittua lyhytaikaista maanvuokrasopimusta jatketaan ajalle 1.1.2020 – 31.12.2034.
 2. Vuokra-aluetta laajennetaan oheisen liitekartan mukaisesti siten, että vuokra-alueen pinta-ala on n. 2900 m2,
 3. Alueen perusvuokraa tarkistetaan 1.1.2021 lähtien siten, että perusvuokra on 1.200,00 euroa/vuosi sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968,
 4. Lisäksi maanvuokrasopimuksen ehtoja täsmennetään seuraavasti
  • alueen käyttötarkoitus muutetaan siten, että vuokra-alueen käyttötarkoitus on vesiurheilu- ja harrastustoiminta sekä vesistömatkailuun liittyvät palvelutoiminnot  
  • vuokrasopimus on vapaasti siirrettävissä kolmannelle osapuolelle (siirtokelpoinen)
 5. Muut ehdot ovat Teknisen toimialajohtajan päätöksen 2.12.2019 § 89 sekä 2.3.2020 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen mukaiset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Midnight Sun Wake Oy; Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Björkbacka, Martikainen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.