Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 345 Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta ja toimiohjeet

ROIDno-2017-3760

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät ylintä päätösvaltaa yhtymäkokouksessa, johon jäsenkunnat valitsevat kukin 1-4 edustajaa ja heille varaedustajat määräämäkseen ajaksi sekä antavat tarvittaessa kuntalain mukaiset toimiohjeet.

Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.

Kuntayhtymän syysyhtymäkokous pidetään 28.10.2020 klo 10 etäkokouksena.

Yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Tuloslaskelma ja tase 30.6.2020
  • Talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2023
  • Sidonnaisuusrekisteri

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus nimeää yhtymäkokousedustajan Ounastähti kehittämiskuntayhtymän 28.10.2020 pidettävään syysyhtymäkokoukseen ja antaa tarvittavat toimiohjeet.

Päätös

Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Kaupunginhallitus päätti nimetä yhtymäkokousedustajaksi Juhani Juuruspolven ja hänen varajäsenekseen Kalervo Björkbackan.

Esteellisyys

  • Susanna Junttila

Tiedoksi

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä, ao. henkilö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.