Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 334 Pientalotonttien myynti avoimella tarjouskilpailulla

ROIDno-2020-3049

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunki on käyttänyt rakentamiskehotusmenettelyä vuonna 2008 Ylikylän alueella sekä vuonna 2009 ja 2012 Saarenkylässä. Menettelyn perusteella kaupunki on lunastanut yhdeksän (AO) pientalotonttia, kuusi (AP) tonttia ja yhden (KL) tontin.  Menettelyn tarkoituksena on saada valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat rakentamattomat tontit rakennettaviksi. Menettelyn avulla voidaan hillitä uusien alueiden toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Lunastetuista tonteista viisi ei ole vielä luovutettavissa niihin liittyvien kaavan käyttötarkoituksen tai kiinteistönmuodostuksen osalta tarvittavien muutosten vuoksi. Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että rakentamiskehotusmenettelyn kautta lunastetut ja luovutuskelpoiset tontit (liite 1) myydään avoimella tarjouskilpailulla korkeimman tarjouksen tehneelle. Kyseessä olevien 11 tontin sijainti on merkitty oheisille liitekarttoille. Tarjouskilpailu pyritään järjestämään sähköisessä tonttihakupalvelussa siten, että tarjousaika on 4 viikkoa (marraskuu) ja päätökset tonttien luovutuksista tehdään välittömästi tarjouskilpailun jälkeen.   

Tonttien pohjahinnaksi asetetaan lunastustoimituksessa kaupungille määrätty tontin lunastushinta (liite 1).

Tarjouskilpailun jälkeen myymättä jääneet pientalotontit laitetaan jatkuvaan hakuun ja tonttien vuokra perustuu lunastushintaan. Tontit voidaan myös myydä määrätyllä lunastushinnalla.

Kaupunginhallitus päättää kaikista kiinteän omaisuuden hankinnoista ja luovuttamisista, joiden arvo on 50.001 – 2.000.000 euroa. Kaupungingeodeetti päättää arvoltaan korkeintaan 50.000 euron kiinteän omaisuuden hankinnasta tai luovuttamisesta.

Kaupunginhallitus päättää kaikkien tonttien tai rakennuspaikkojen luovutusehdot kaupunginvaltuuston päättämien yleisten luovutusehtojen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päättää erikseen niistä alueista tai yksittäisistä tonteista tai rakennuspaikoista, jotka luovutetaan ainoastaan myymällä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

  1. liitteen mukaiset pientalotontit myydään avoimella tarjousmenettelyllä korkeimman tarjouksen tehneelle.
  2. tonttien pohjahinta määräytyy lunastustoimituksessa määrätyn lunastushinnan perusteella. Muutoin käytetään kaupunginvaltuuston päättämiä yleisiä luovutusehtoja.
  3. kaupungingeodeetti valtuutetaan tekemään lopulliset luovutuspäätökset tarjouskilpailun tulosten perusteella.
  4. tarjouskilpailun jälkeen myymättä jääneet pientalotontit laitetaan jatkuvaan hakuun ja tonttien vuokra perustuu lunastushintaan. Tontit voidaan myös myydä määrätyllä pohjahinnalla.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli rakentamiskehotusmenettelyyn liittyvistä asioista kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.