Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 335 Rakentamiskehotusmenettelyssä olevien tonttien rakentamissopimuksen ehdot

ROIDno-2020-3063

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunki on antanut rakentamiskehotuksen 19.12.2016 17 tontille 2, 3, 4. ja 5. kaupunginosan alueella. Rakentamiselle Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella varattu kolmen vuoden määräaika on kulunut loppuun. Kymmenellä tontilla rakentaminen on aloitettu tai tontti on jo rakentunut. Kahden tontin osalta kaupunki on sopinut tontin rakentamisesta maanomistajan kanssa. Oheisen liitekartan ja liite 1 mukaisen viiden tontin osalta kaupungilla on oikeus lunastaa asemakaavan mukainen rakentamaton tontti ilman erityistä lupaa. Määräaika lunastuksen toimeenpanoon päättyy joulukuussa 2020.

Kevään 2020 koronatilanteen vuoksi tonttien lunastuspäätöksen ja osin myös rakentamissopimusten valmistelu lykättiin syksyyn. Kaupunginhallitus on aiemmin 18.11.2019 § 398 ja 399 hyväksynyt kahta tonttia koskevan rakentamissopimuksen. Tämän lisäksi joidenkin rakentamattomien tonttien omistajat ovat olleet yhteydessä paikkatieto- ja tonttipalveluihin ja tiedustelleet mahdollisuutta rakentamissopimukseen. Osalle rakentamattomista tonteista on haettu rakennuslupa, mutta rakennustyöt eivät ole vielä edenneet sopimusmallissa edellytettyyn asteeseen.

Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että kaupunki pyrkisi vielä rakentamissopimuksen tekemiseen sellaisten maanomistajien kanssa, jotka sitoutuvat rakentamaan tonttinsa liitteenä olevan sopimusmallin ehtojen mukaisesti. Sopimuksen mukaisesti rakennustyöt tulisi aloittaa 31.12.2021 mennessä ja saattaa loppuun 31.12.2024 mennessä. Samalla aiemmin tehtyjen Kh 18.11.2019 § 398 ja 399 mukaisten sopimusten määräaikoja tulisi jatkaa vastaavasti.

Lisätietoja:

maanmittausasiantuntija Jukka Björkbacka, jukka.bjorkbacka@rovaniemi.fi, puh. 040 482 1260

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää:

  1. hyväksyä liitteenä olevan rakentamissopimusmallin.
  2. hyväksyy, että kaupunginhallituksen päätösten 18.11.2019 § 398 ja 399 mukaisten tonttien sopimuksen määräajat muutetaan siten, rakennustyöt tulee aloittaa 31.12.2021 ja saattaa loppuun 31.12.2024 mennessä.
  3. Uudet rakentamissopimukset tulee allekirjoittaa ennen tontteja koskevan lunastustoimituksen päättymistä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lunastuspäätöksen kohteena olevien tonttien omistajat, Kh 18.11.2019 § 398 ja 399 tonttien omistajat, paikkatieto- ja tonttipalvelut Onkalo ja Björkbacka

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.