Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 336 Rakentamiskehotusmenettelyssä olevien tonttien lunastaminen

ROIDno-2020-3064

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakentamiskehotusmenettelyn tarkoituksena on saada valmiin kunnallistekniikan piirissä olevat rakentamattomat tontit rakennettaviksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 97 §:n mukaan ”jollei asemakaavan mukaista tonttia ole rakennettu kolmen vuoden kuluessa siitä, kun rakentamiskehotus on annettu asianosaiselle tiedoksi, kunnalla on oikeus ilman erityistä lupaa lunastaa asemakaavan mukainen tontti. Lunastuksen toimeenpanoa on haettava vuoden kuluessa rakentamiseen varatun määräajan päättymisestä” (liite 2: Rakentamiskehotusmenettely)

Kaupunginhallitus on antanut aiemmin rakentamiskehotuksia 8.12.2008 Ylikylän alueelle (40 kpl), Saarenkylään rautatien länsipuoliselle alueelle 30.3.2009 (42 kpl) ja rautatien itäpuoliselle alueelle 26.11.2012 (30 kpl). Näiden tonttien osalta rakentamiskehotusmenettely on saatettu loppuun.

Kaupunki on antanut rakentamiskehotuksen 19.12.2016 17 tontille 2, 3, 4 ja 5. kaupunginosan alueella. Kolmen vuoden määräaika rakentamiselle on kulunut umpeen ja kaupungilla on oikeus hakea lunastusta viidelle liitekartan ja liite 1 mukaisille rakentamattomille tonteille. Muiden tonttien osalta rakentamiskehotus on purkautunut rakentamisen aloittamisen tai maanomistajan ja kaupungin kesken on tehty sopimus tontin rakentamisesta.

Lunastusoikeutensa säilyttääkseen kaupungin tulee hakea rakentamattomien tonttien lunastusta viimeistään joulukuun 2020 aikana.

Lisätietoja:

maanmittausasiantuntija Jukka Björkbacka, jukka.bjorkbacka@rovaniemi.fi, puh 040 482 1260

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki hakee liitteessä lueteltujen tonttien maankäyttö- ja rakennuslain 97 §:n rakentamiskehotukseen perustuvaa lunastusta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ote: Paikkatieto- ja tonttipalvelut Onkalo ja Björkbacka

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.