Kaupunginhallitus, kokous 19.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 341 Toimivallan siirtäminen henkilöstöasioissa

ROIDno-2020-2935

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin hallintosäännön 6. luvussa on annettu määräykset toimivallasta henkilöstöasioissa. Hallintosäännön 1 §:n 3 momentin perusteella hallintosäännön voimaanastumista edeltävät toimivalta- ja toimivallan siirtopäätökset ovat olleet voimassa hallintosäännön astuttua voimaan 1.1.2020 alkaen. Uuden hallintosäännön oltua voimassa noin yhdeksän kuukauden ajan, on luontevaa arvioida aiempien toimivalta- ja toimivallan siirtopäätösten soveltuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta uusissa olosuhteissa. Edellä todetun johdosta on valmisteltu uusi toimivallan siirtämistä koskeva asiakirja, joka esitellään kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee asian valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä esitteli uuden toimivallan siirtämistä koskevan asiakirjan. 

Yhteistyötoimikunta merkitsi asian valmistelutilanteen tiedoksi.

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin hallintosäännön 6. luvussa on annettu määräykset toimivallasta henkilöstöasioissa. Hallintosäännön 1 §:n 3 momentin perusteella hallintosäännön voimaanastumista edeltävät toimivalta- ja toimivallan siirtopäätökset ovat olleet voimassa hallintosäännön astuttua voimaan 1.1.2020 alkaen. Uuden hallintosäännön oltua voimassa noin yhdeksän kuukauden ajan, on luontevaa arvioida aiempien toimivalta- ja toimivallan siirtopäätösten soveltuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta uusissa olosuhteissa. Edellä todetun johdosta on valmisteltu uusi toimivallan siirtämistä koskeva asiakirja, joka on käsitelty henkilöstön edustajien kanssa kuntien yhteistoimintalain mukaisella tavalla.

Kaupunginhallitus on päättänyt toimivallan siirtämisestä henkilöstöasioissa edellisen kerran 11.2.2019 § 45. Tähän päätökseen nähden nyt valmistellun päätöksen olennaisia sisällöllisiä muutoksia ovat seuraavat kohdat:

Yli vuoden pituisia määräaikaisia palvelussuhteita täytettäessä noudatetaan samaa hakumenettelyä kuin vakituisia palvelussuhteita täytettäessä. Aiemmassa päätöksessä ei ollut vastaavaa määräystä.

Toimielinten valitsemien viranhaltijoiden palkasta päättää valitseva toimielin. Muun henkilöstön tehtäväkohtaisista palkoista päättää henkilöstöjohtaja toimialajohtajaa tai hänen määräämänsä kuultuaan. Aiemman päätöksen sisältö oli seuraava: Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan, kehitysjohtajan ja toimialajohtajien palkasta. Toimialajohtajat ja liikelaitoksen johtaja päättävät alaisensa organisaation henkilöstön palkoista. Toimialajohtajat voivat delegoida palkkaan liittyvää päätösvaltaa edelleen palvelualuepäälliköille. Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää muun henkilöstön palkoista. Edellytyksenä muun kuin kaupunginhallituksen palkkapäätökselle on henkilöstöjohtajan tai hänen määräämänsä antama lausunto, joka ei ole kielteinen. 

Esitetyn muutoksen perusteena on palkanmääritysprosessin tehostaminen ja palkkapolitiikan keskitetyn hallinnan vahvistaminen.

Henkilöstöjohtaja vahvistaa paikallisneuvottelujen tulokset kaupunkia sitoviksi ja johtaa neuvottelutoimintaa. Aiemman päätöksen mukaan yhtä toimialaa tai liikelaitosta koskettavissa asioissa toimivalta on toimialajohtajalla, liikelaitoksen johtajalla tai kaupunginjohtajalla ja muussa tapauksessa henkilöstöjohtajalla. Esitetyn muutoksen perusteena on henkilöstöpolitiikan keskitetyn hallinnan vahvistaminen ja linjajohdon ajankäytön järkeistäminen.

Esimies antaa varoituksen. Myös ylempi esimies voi antaa varoituksen. Aiemman päätöksen mukaan varoituksen antaa valitseva viran-/toimenhaltija. Varoituksen voi antaa myös ylempi esimies. Esitetyn muutoksen perusteena on se, että lähiesimiehille on tarpeen antaa heille kuuluvat työnjohdolliset välineet. Aiemman päätöksen mukainen käytäntö on voinut nostaa varoituksen antamisen kynnystä.

Hallintosäännön 45 §:n mukaan "Toimielin tai viranhaltija voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstöasioihin liittyvän toimivallan siirtämisen ja muiden määräysten antamisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Antti Määttä, Terttu Juotasniemi, Hanna Haurinen, Tarja-Holländer-Tyni, Minna Mölläri, Rauni Jokelainen, Risto Varis, Maria Granberg

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.