Kaupunginhallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Elinkeinoyksikön yksikönpäällikön viran perustaminen

ROIDno-2023-150

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Samppa Määttä, hallintopäällikkö, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardin toimii elinkeinot-yksikön päällikkönä. Kansainvälisten asioiden päällikön virkavakanssin on suunniteltu siirtyvän 1.2.2023 alkaen kaupungin konsernihallintoon. Muutos perustuu hallintosääntömuutokseen (32 §), minkä myötä kaupunginhallitus vastaa kaupungin kansainvälisestä toiminnasta sisältäen kansainvälisen elinkeinomarkkinoinnin ja matkailun edistämisen.

Vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmassa ei ole ennakoitu vakanssin siirtoa. Jotta elinkeinot-yksikön toiminnan jatkuminen voidaan turvata, on tarve perustaa uusi yksikönpäällikön virkavakanssi. Nykyiseen yksikönpäällikkön tehtävänkuvaan sisältyy laaja-alaisesti toimialalle kuuluvia tehtäviä, jotka eivät siirry vakanssin mukana konsernihallintoon. 

Toimialalle jääviä tehtäviä ovat seuraavat kokonaisuudet:

 • Elinkeinopolitiikkaan liittyvä strateginen valmistelutyö osana kaupunkistrategiaa (ei koske matkailua)
 • Rovaniemen elinkeinoelämän ja elinvoiman kehittäminen yhdessä elinvoimapalvelujen toimialan yksiköiden kanssa (ei koske matkailua)
 • Yksikön lähiesimiehenä toimiminen
 • Rovaniemen elinkeino- ja työllisyyspolitiikan tavoitteiden toteuttaminen sekä yritys- ja sidosryhmätyö (ei koske matkailua ja kv-asioita)
 • Elinkeinojen ja toimialan kehittämiseen liittyvät kehittämis- ja investointihankkeiden sekä rahoitushakemusten valmistelu päätöksentekoon 
 • Rovaniemen kaupungin elinkeinopoliittinen edunvalvonta 
 • Elinkeinojen kehittämiseen littyvän kansallisen kehityksen seuranta
 • Elinkeinopolitiikkaan liittyvien ohjelmien valmistelu ja toteutuksen seuranta 
 • Elinvoimapalvelujen toimialan avustukset ja tuet yhteisöille 
 • Kansallinen sijoittautumismarkkinointi sekä yrityspalvelujen markkinointi
 • Yritysalueiden, tonttien ja toimitilojen markkinointi yhdessä kaupungin muiden yksiköiden ja konserniyhtiöiden kanssa

Tarkoituksenmukainen viran kelpoisuusehto on ylempi korkeakoulututkinto. Palkkaus määräytyy KVTES:n  mukaisesti. Tehtäväpalkka vahvistetaan tehtäväkuvauksen ja  TVA:n mukaiseksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää perustaa elinkeinot-yksikön yksikönpäällikön viran 1.2.2023 alkaen edellä esitetyillä perusteilla.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa toimialajohtaja Jaakko Rantsia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.
 

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on käyttänyt 13.2.2023 § 57 otto-oikeutta elinvoimalautakunnan päätökseen 31.1.2023 § 11 perusteena kaupunginhallituksen päätös 31.1.2023 § 33. Päätöksellä lautakunta perusti elinkeinot-yksikön yksikönpäällikön viran 1.2.2023.

Koska elinvoimapalvelujen toimialan organisaatiomuutoksen valmistelu on kesken, viran perustamispäätöksen pysyttäminen voimassa ei ole tarkoituksenmukaista, vaan tarvetta viran perustamiselle voidaan paremmin arvioida suunnitellun organisaatiomuutoksen mahdollisesti toteutuessa.

Kaupunginhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan

 • tehdä uusi päätös
 • aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka
 • asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että se käsittelee elinkeinot-yksikön yksikönpäällikön viran perustamista elinvoimapalvelujen toimialaa koskevan suunnitellun organisaatiomuutoksen mahdollisesti toteutuessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.