Kaupunginhallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 LISÄPYKÄLÄ: Hirvaan osayleiskaavan muutos, Häkinvaara (lisäpykälä)

ROIDno-2021-196

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Hirvaan osayleiskaavan muutoksen laatiminen Häkinvaaran alueelle on saatettu vireille kaavoituspäällikön 27.1.2021 § 3 tekemän viranhaltijapäätöksen mukaisesti asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 26.4.-10.5.2021. Vireille tulosta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 25.4.2021. Osayleiskaavan muutoksen aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa ja kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla. Kuulemisen aikana esitetyt mielipiteet on mahdollisuuksien mukaan huomioitu jatkotyössä.

Hirvaan Häkinvaaran alueelle on laadittu 9.9.2021 päivätty osayleiskaavan muutosluonnos. Luonnoksessa alueelle varattiin julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY) Hirvaan monitoimitalolle sekä lähipalvelujen alue (PL). Lisäksi kaavaluonnoksessa esitettiin 120 rakennuspaikkaa pientaloille.

Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu asettamalla aineisto yleisesti nähtäville 16.-29.9.2021. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 15.9.2021 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Osayleiskaavan muutosluonnoksen aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa ja kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla. Kuulemisen aikana saatiin ELY-keskuksen lausunto ja kaksi mielipidettä. Lausunto ja mielipiteet sekä niihin annetut vastineet on liitteenä.

ELY-keskus edellytti lausunnossaan, että alueelle on laadittava erillinen luontoselvitys, joka valmistui 18.1.2023. Valmisteluvaiheen kaavaluonnokseen nähden kaavaehdotuksesta on poistettu 18 pientalojen rakennuspaikkaa, jotka sijoittuivat luontoselvityksen osoittamille luonnonympäristön kannalta arimmille alueille. Kaavaehdotuksessa on näin ollen 102 pientalojen rakennuspaikkaa (AP).

Hirvaan monitoimitalolle varattua aluetta (PY) on hieman laajennettu tarkentuneiden selvitysten perusteella. Alueelle on valmistunut alustava tontinkäyttösuunnitelma sillä ajatuksella, että ensimmäisessä vaiheessa alueelle rakennetaan ainoastaan päiväkoti sivistyslautakunnan 24.11.2022 §:n 166 päätöksen mukaisesti. Rakennusoikeutta alueelle osoitetaan n. 7000 k-m², mikä mahdollistaa koulurakennuksen myöhemmän rakentamisen.

Lähipalvelujen alue (PL) vastaavasti hieman pieneni ja sille rakennusoikeutta osoitettiin n. 1900 k-m².

Kaavaehdotuksessa on myös osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet ja kohteet sekä alueella oleva reitistö.

Osayleiskaava on suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Kaavoitus esittää, 10.2.2023 päivätty Hirvaan osayleiskaavamuutos esitetään ehdotusvaiheen kuulemiseen.

Lisätietoja:

vs. kaavoituspäällikkö Sipi Hintsanen
puh. 050 5626314

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
puh. 040 5046755

Päätösehdotus

Esittelijä

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Hirvaan Häkinvaaran alueelle 10.2.2023 päivätty osayleiskaavan muutosehdotus asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon aikana pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Lapin ELY-keskukselta. Osayleiskaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Asiat 29 ja 30 käsiteltiin pykälän 19 jälkeen.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavasuunnittelija Petteri Lampea. Lampi oli paikalla kokouksessa kuulemisen ajan.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityksen mukaisesti, että Hirvaan Häkinvaaran alueelle 10.2.2023 päivätty osayleiskaavan muutosehdotus asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon aikana pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Lapin ELY-keskukselta. Osayleiskaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.