Kaupunginhallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Lisäys eduskuntavaaleissa 2023 ennakkoäänestyspaikkoina toimiviin laitoksiin

ROIDno-2022-3615

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Penttilä, asiakaspalveluvastaava, henna.penttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaalilain 9 §:n mukaan sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat yksiköt ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset toimivat ennakkoäänestyspaikkoina. Vaalilain 9 §:ssä on kunnanhallitukselle annettu oikeus määrätä ennakkoäänestys myös muuhun sosiaalihuollon toimintayksikköön kuin ympärivuorokautista hoitoa antavaan yksikköön. Lainkohdassa tarkoitettuja rangaistuslaitoksia Rovaniemen kaupungin alueella ei ole.

Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä ennalta määrättyinä ajankohtina. Laitosäänetyksen aikataulusta laaditaan kuulutus kaupungin viralliselle ilmoitustaululle. 

Esitän, että kaupunginhallitus määrää vaalilain 9 §:n mukaisiksi erityisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi liitteeseen merkityt laitokset, joissa ennakkoäänestys suoritetaan vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää määrätä liitteeseen merkityt laitokset vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikoiksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Henna Penttilä, asiakaspalveluvastaava, henna.penttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.2.2023 § 70 määrännyt eduskuntavaaleissa 2023 ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset. Päätöksen jälkeen kaksi laitosta on ilmoittanut Rovaniemen vaalikeskukselle halukkuutensa toimia ennakkoäänestyspaikkana tulevissa vaaleissa. Nämä laitokset ovat:

  • Nonna Napapiiri, Riistatie 3 B, 96100 Rovaniemi
  • Rovaniemen Tukitalo, Kansankatu 16, 96100 Rovaniemi

Vaalikeskus on keskustellut ko. laitosten yhteyshenkilöiden kanssa ja todennut, että näihinkin laitoksiin on mahdollista järjestestää ennakkoäänestys toimikuntien aikataulujen puolesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus määrää laitokset Nonna Napapiiri ja Rovaniemen Tukitalo ennakkoäänestyspaikkoina toimiviksi laitoksiksi eduskuntavaaleissa 2023.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunnan sihteeri, vaaliassistentti

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.