Kaupunginhallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Oikaisuvaatimus henkilöstö- ja hallintojohtajan viranhaltijapäätöksestä 31.1.2023 § 10

ROIDno-2023-27

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Neljä kaavasuunnittelijaa on tehnyt oikaisuvaatimuksen henkilöstö- ja hallintojohtajan päätöksestä 31.1.2023 § 10. 

Kyseisen päätöksen sisältö on seuraava:

"Kaavoitusinsinöörin ja kaavasuunnittelijan tehtäviä on jaettu määräaikaisesti neljälle kaavasuunnitelijalle. Kahdelle kaavasuunnittelijalle siirtyy suunnitelutarveratkaisuihin ja kahdelle kaavasuunnittelijalle poikkeamispäätöksiin liittyviä valmisteluvastuita. Kaavasuunnittelijoiden tehtäväkuvaukset on päivitetty. Lisävastuut muuttavat olennaisesti neljän kaavasuunnittelijan tehtävän vaativuutta.

Neljän kaavasuunnittelijan toimen nykyinen tehtäväkohtainen palkka on 3445,42. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi lisävastuiden hoidon ajaksi 23.12.2022 - 30.9.2023 voidaan vahvistaa 3495,42 euroa. 

Toimialan hallintopäällikkö on antanut asiasta lausunnon."

Oikaisuvaatimuksen tekijöillä on valitusoikeus asianosaisuuden perusteella. Oikaisuvaatimus ovat saapunut oikaisuvaatimusajan kuluessa, joten oikaisuvaatimus on tutkittava.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden vaatimukset perusteineen ovat tiivistetysti seuraavat:

Vaatimus: Kaavasuunnittelijat vaativat, että oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös palautettaisiin uudelleen valmisteltavaksi ja esittävät, että kaavasuunnittelijoiden tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistettaisiin pysyvästi sama tehtäväkohtainen palkka kuin maankäytön asiantuntijalla.

Peruste

Perusteen arviointi

Maankäyttöasiantuntija on poissa vuoden 2023 loppupuolella ja kaavoitusinsinööri 1,5 vuotta. Henkilöstö- ja hallintojohtajan päätöksessä ei ole kuitenkaan mainintaa heidän kesken jääneiden ja uusien tulevien tehtävien määräämisestä kaavasuunnittelijoille.

Kyseiset siirtyvät tehtävät ovat kaavasuunnittelijoiden tehtävänkuvan mukaisia tehtäviä. Niiden hoitaminen voi aiheuttaa työmäärän lisääntymistä ja mahdollisesti lisä- ja ylityön tekemisen tarvetta mutta tehtävänkuvaus ei muutu kyseisten tehtävien hoitamisen vuoksi poislukien tehtävänkuviin lisätyt tehtävät.

Viranhaltijapäätöksen sisällöstä ei ole kerrottu ennen päätöksen tekemistä. Koska ehdoista ei ole yhteisesti sovittu ennen päätöksentekoa, on päätös yhteistoimintatavoiltaan ja sisällöltään työehtosopimuksen vastainen.

Lähiesihenkilön sijainen on päivittänyt kaavasuunnittelijoiden tehtävänkuvan. Henkilöstö- ja hallintojohtaja on ollut päätöstä tehdessään siinä käsityksessä, että lähiesihenkilön sijainen on keskustellut asiasta kaavasuunnittelijoiden kanssa. Koska esihenkilön kaavasuunnittelijoille määräaikaisesti hoidettavaksi määräämät tehtävät ovat kaavasuunnittelijoiden työsopimuksen mukaisia työtehtäviä, on myös tehtävän palkkaus voitu määritellä yksipuolisesti työnjohtooikeudella eikä ole edellyttänyt yhteistä sopimista. Työehtosopimuksen soveltamisohjeen mukaan 

"Tehtävän vaativuuden muutoksen perusteena voi olla mm. siirto toiseen virkaan tai tehtävään, määräaikainen lisätehtävä tai tehtävien muuttaminen olennaisesti vaativammaksi tai vähemmän vaativaksi.

Jos viranhaltija tai työntekijä on määrätty vastaamaan vaativammasta tehtäväkokonaisuudesta siten, että hänen vastuualueensa tai tehtäviensä vaativuus on kasvanut olennaisesti, tämä on otettava huomioon palkkauksessa."

 

Korotuksen määrä ei vastaa 1.4.2021 päivitettyä taulukkoa. Palkkaa ei ole arvioitu Rovaniemen kaupungin TS-palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Kaupungin TS-palkkausjärjestelmän mukaan:

"Tehtäväkuvausten laadinnan jälkeen tehtävät asetetaan vaativuuden mukaiseen vaativuusjärjestykseen perustuen kokonaisarviointiin, jossa kunkin tehtävän vaativuus arvioidaan suhteessa muihin sopimusalan tehtäviin ja niiden vaativuustekijöiden perusteella muodostuvaan kokonaisvaativuuteen.

--

Jokaiselle vaativuustasolle määritellään tehtäväkohtainen palkka. Vaativuustason tehtäväkohtaista palkkaa, vaativuustasojen määrää, sijoittumista vaativuustasolle voidaan muuttaa esimerkiksi järjestelyerien yhteydessä, TS-kehittämistyöryhmän ehdotuksen perusteella tai työnantajan päätöksellä."

Kaavasuunnittelijoiden tehtävien vaativuuden arviointi ja palkan määrittely on tehty TS-palkkausjärjestelmän mukaisesti. 

Työn kuormitus on lisääntynyt. Esihenkilön sijainen on yrittänyt saada tilanteeseen korjausta esittämällä kaavasuunnittelijoille vastaavaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin maankäytön asiantuntijalla. Kaavasuunnittelijoille on määrätty samat tehtävät kuin maankäytön asiantuntijalle ja kaavoitusinsinöörille.

Kaavoitusyksikköön on rekrytoitu uusi arkkitehti ja toinen rekrytointi on käynnissä. Lisäksi esihenkilö on nyt palannut tehtäväänsä.

Kaavasuunnittelijat eivät hoida täysin vastaavia tehtäviä kuin maankäytön asiantuntija ja kaavoitusinsinööri, vaan osa heidän tehtävistään on jaettu määräaikaisesti kaavasuunnittelijoille siten, että kaksi kaavasuunnittelijaa hoitaa poikkeamislupien valmistelun ja kaksi suunnittelutarveratkaisujen valmistelun. Lisäksi tehtävien koulutusvaatimus on korkeampi, joka teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan on tehtäväkohtaiseen palkkaan vaikuttava tekijä. Edellä todetun johdosta kaavasuunnittelijoille ei tule määritellä samaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin maankäytön asiantuntijalle ja kaavoitusinsinöörille.

Keskusjärjestötasolla on vireillä kaavasuunnittelijoiden palkkariita-asia. Työnjohto ja henkilöstöhallinto on jättänyt asian hoitamatta.

Oikaisuvaatimuksessa viitattu asia on keskusneuvottelun kohteena ja nyt oikaisuvaatimuksen kohteena olevaan päätökseen nähden erillinen. Kyse on tiivistetysti siitä, että kaavasuunnittelijat ovat saaneet järjestelyerien yhteydessä 1.4.2021 palkankorotuksen, joka on ollut heidän odotuksiaan pienempi.

Kun käsitellään kaavasuunnittelijoiden hoitamien tointen tehtäväkohtaisten palkkojen määrittelemistä, kyse on virka- ja työehtosopimuksen tulkinnasta. Oikeaa tulkintaa koskevat kysymykset ratkaistaan tarvittaessa työnantajan ja työntekijäjärjestön välisissä neuvotteluissa kunta- ja hyvinvointialan pääsopimuksen mukaisesti, jossa kaavasuunnittelijoiden palkkausta koskeva asia onkin parhaillaan käsiteltävänä. Työehtosopimuksen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät kysymykset eivät kuulu hallintotuomioistuimen toimivaltaan, vaan viime kädessä oikeaa tulkintaa koskevat erimielisyydet ratkaisee työtuomioistuin työtuomioistuimesta annetun lain (646/1974) mukaisesti. Näin ollen tästä päätöksestä ei voi virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa koskevilta osin valittaa hallinto-oikeuteen.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteilla. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä henkilöstö- ja hallintojohtaja päätöstä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eikä päätös ei ole muutenkaan lainvastainen. Päätös ei myöskään ole epätarkoituksenmukainen.

Vakituisen esihenkilön palattua työhön on valmisteltu vaihtoehtoisia työnjohdollisia ratkaisuja henkilöstö- ja hallintojohtajan 31.1.2023 § 10 tekemän palkanmäärittelypäätöksen kohteena olevien tehtävien hoitamiseksi. Näin ollen on tarkoituksenmukaista palauttaa tehtäväkohtaisen palkan määrittelemistä asia valmisteltavaksi uudelleen suunnitellut työnjohdolliset ratkaisut huomioiden.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksessa esitetyn vaatimuksen asian palauttamisesta valmisteltavaksi uudelleen esittelytekstissä todetut, suunnitellut työnjohdolliset ratkaisut huomioiden. Esitystä kaavasuunnittelijoiden tehtäväkohtaisten palkkojen vahvistamisesta maankäyttöasiantuntijan tasolle ei hyväksytä.

Päätös

Henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Hallinto-oikeus ei tutki yksinomaan vahingonkorvausperusteella tehtyä valitusta. Yksityisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvästä asiassa erimielisyys voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.