Kaupunginhallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Tonttien 8-8230-4 os. Marjapihlaja 28, 10-10287-13 os. Kuunkajo 10 ja 11-11330-5 os. Maamiehenkatu 12 hinnoittelu

ROIDno-2023-649

Valmistelija

 • Teija Hautaniemi, kiinteistövalmistelija, teija.hautaniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungilla on ollut jatkuvassa tonttihaussa asumisen tontteja Länsikankaalla, Vennivaarassa ja Pöykkölässä.

Haettavana on ollut  AO -tontit 8-8230-4, 10-10287-13 ja 11-11330-5.
Tonttien sijainnit on merkitty liitteenä olevalle kartalle.

Kaupunginhallitus on käsitellyt asemakaavan mukaisten asuintonttien vyohyke-
hinnoittelua 13.6.2022 § 214 ja 19.12.2022 § 434 tehdyissä päätöksissä.

Kaupunginhallitus joutuu vielä erikseen vahvistamaan tonttien hinnoittelun,
koska hinnat alittavat vyöhykehinnoittelun vaihteluvälin.

Tonttien varaamisesta on tehty seuraavat tontti-insinöörin päätökset:

 • 20.2.2023 § 86
 • 20.2.2023 § 89
 • 14.2.2023 § 73 
   

Tontin 8-8230-4 os. Marjapihlaja 28 hinnoittelu:

       - vyöhyke 12-25 €/ m2

 • min. matka Poromiehentie ja Koskikadun risteyksestä 2,1 km
 • max. matka Poromiehentie ja Koskikadun risteyksestä 5,5 km
 • matka 4,6 km: => hinta 15,44 e/m2
 • tontin pinta-ala 1200 m2
 • tontin erikoistekijät:
 • huono maaperä -3,2 m: alennus -30%, tulkinta tehty Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratio Oy painokairauksesta
 • hinta: 1200 m2 * 15,44 e/m2 * 0,7  = 12969,60 € v.2022 (ind. 2017)  
 • yksikköhinta 10,81 €/m²  => 13895,86 € v.2023 (ind.2161)

·         hinnoittelu alittaa vyöhykehinnoittelun alarajan 9,9 %:lla
 

Tontin 10-10287-13 os. Kuunkajo 10 hinnoittelu

       - vyöhyke 12 – 25 €/m

 • min. matka Poromiehentie ja Koskikadun risteyksestä 3,8 km
 • max. matka Poromiehentie ja Koskikadun risteyksestä 6,8 km
 • matka 6,8 km: => 12,00 €/m²
 • tontin pinta-ala: 1067 m²
 • tontin erikoistekijät:  
 • huono maaperä – 2,7 malennus -17%; tulkinta tehty Pohjois-Suomen Maa- ja Betonilaboratorio Oy:n painokairauksesta. 
 • hinta: 1067 m2 * 12,00 €/m0,83 = 10627,32 € v.2022 (ind. 2017)   
 • yksikköhinta  9,96 €/m²   => 11386,04 euroa  v.2023 (ind.2161)

           hinnoittelu alittaa vyöhykehinnoittelun alarajan 17 %:lla

 

Tontin 11-11330-5 os. Maamiehenkatu 12 hinnoittelu:

       - vyöhyke 12 - 25 e/m2

 • min. matka Poromiehentie ja Koskikadun risteyksestä 3,7 km
 • max. matka Poromiehentie ja Koskikadun risteyksestä 6,8 km
 • matka 6,1 km => 14,94 €/m2
 • tontin pinta-ala 1206 m2
 • tontin erikoistekijät:
 • päiväkoti < 1km: + 5 %
 • pehmeä maaperä: alennus - 30 %; tulkinta tehty Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratio Oy painokairauksesta
 • hinta: 1206 m2 * 14,94 €/m2 * 0,75 = 13513,23 € (ind. 2017)    
 • yksikköhinta 11,21 €/m² => 14477,98 € v. 2023 (ind. 2161)                           

           hinnoittelu alittaa vyöhykehinnoittelun alarajan 6,6 %:lla

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa Paikkatieto- ja tonttipalvelun esityksen mukaisesti asuntotonttien 8-8230-4, 10-10287-13 ja 11-11330-5 hinnat:

 • 8-8230-4  luovutushinta on 13895,86 € v.2023 (ind.2161)
 • 10-10287-13 luovutushinta on 11386,04 euroa  v.2023 (ind.2161)
 • 11-11330-5 luovutushinta on 14477,98 € v. 2023 (ind. 2161)

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tonttien saajat, Paikkatieto- ja Tonttipalvelut / Onkalo, Manninen, Mattanen, Martikainen ja Hautaniemi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.