Kaupunginhallitus, kokous 20.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Vastaus valtuustoaloitteeseen Rovaniemen kaupungin lisättävä korkeakouluopiskelijoiden osallisuutta

ROIDno-2022-1479

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tiina Outila ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kaupunkilaisten osallisuutta päätöksentekoon on edistettävä kaikilla tasoilla. Rovaniemi on vireä opiskelijakaupunki. Kaupungin organisaatiossa ei ole selkeää rakennetta, jolla tuetaan korkeakouluopiskelijoiden osallisuutta päätöksenteossa.

Rovaniemen kaupungin tulee lisätä korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon. Yhteistyötä Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Rotkon sekä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan ja kaupungin välillä on vahvistettava.

Kaupungin ja korkeakouluopiskelijoiden välisen säännöllisen yhteydenpidon areenan luomisen tarpeet ja edellytykset tulee selvittää yhteistyössä opiskelijajärjestöjen kanssa. Selvityksen perusteella luodaan osaksi Rovaniemen kaupunkiorganisaatiota rakenne, jolla mahdollistetaan säännöllinen yhteydenpito kaupungin ja korkeakouluopiskelijoiden välillä.

Valtuustoryhmien puheenjohtajien palaverissa on sovittu, että kyseisen aloitteen allekirjoittavat kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaikkien ryhmien ollessa aloitteen takana."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Katja Mäntylä, osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija, katja.mantyla@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuustoryhmät ovat tehneet aloitteen rovaniemeläisten korkeakouluopiskelijoiden osallisuuden vahvistamisesta. Aloitteessa edellytetään, että kaupungin ja korkeakouluopiskelijoiden välisen säännöllisen yhteydenpidon areenan luomiset tarpeet ja edellytykset selvitetään. Lisäksi aloitteessa pyydetään perustamaan Rovaniemen kaupunkiorganisaatioon rakenne, jolla mahdollistetaan säännöllinen yhteydenpito kaupungin ja korkeakouluopiskelijoiden välillä.

Rovaniemen kaupunki on kutsunut koolle Rovaniemi opiskelijan kotikaupunki -keskusteluryhmän kesäkuusta 2022 alkaen. Ryhmän tarkoituksena on käydä aktiivista, säännönmukaista ja yhteistyöhön pyrkivää keskustelua Rovaniemen opiskelijaystävällisyyden kehittämisestä. Keskustelujen pohjalta tunnistetaan kehittämistarpeita, jotka tarvittaessa pyritään hankkeistamaan erillisrahoituksella. Yhteiskehittämisen keinoin ryhmän osallistujat ja paikalliset korkeakouluopiskelijat etsivät myös lyhyen aikavälin kehittämistoimia.

Ryhmässä ovat mukana kaupungin toimijoiden lisäksi Domus Arctica -säätiö (DAS), Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopiston ylioppilaskunta (Lyy), Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (ROTKO) sekä Lapin kauppakamari. 

Tällä hetkellä on meneillään opinnäytetyöhanke, jossa selvitetään Rovaniemen pitovoiman vahvistamista korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. Lisäksi valmisteilla on bechmarkingtyö, jossa selvitetään muutamien opiskelijakaupunkien hyviä käytäntöjä pitovoiman vahvistamiseksi. Lapin kauppakamari sekä Rovaniemen työllisyyspalvelut ja Business Rovaniemi puolestaan selvittävät paikallisen harjoittelu- ja opinnäytetyöpankin perustamista.

Ensimmäinen yhteiskehittämisen työpaja edellä mainitun ryhmän ja korkeakouluopiskelijoiden kesken järjestetään osana Arctic Design Weekiä 23.3.2023. Työpajassa kartoitetaan opiskelijoiden kehittämistoiveita vapaa-ajan palveluiden, asumisen ja yhteisöllisyyden sekä harjoittelupaikkojen osalta. Työpajan tulokset viedään tiedoksi Rovaniemi opiskelija kotikaupunki -ryhmälle, joka päättää jatkokehityksen käynnistämisestä omalta osaltaan. Yhteiskehittämisen työpajoja voidaan järjestää tarvittaessa myös jatkossa, mikäli halutaan lisätä vuoropuhelua nimenomaan lyhyen aikavälin kehittämistoimien konkretisoimisessa. Kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut ovat tukena työpajojen järjestämisessä.

Valtuustoaloitteessa toivottu areena yhteiselle keskustelulle on siis jo muodostettu ja sen toiminta on jo nyt tuottanut tulosta. Erillistä selvitystä keskustelufoorumin tarpeellisuudelle ei ole syytä tehdä, koska tarve yhteiselle keskustelulle ja yhteiselle kehittämistyölle eri toimijoiden kesken on vahvasti tunnistettu jokaisessa organisaatiossa. 

Yhteisen keskusteluareenan, siihen liittyvien kehittämishankkeiden sekä jatkuvan yhteiskehittämisen lisäksi on hyvä vahvistaa opiskelijoiden osallistumista kaupungin muuhun kehittämistyöhön. Tähän haasteeseen voidaan parhaiten vastata lisäämällä kaupungin henkilöstön ja kehittämistyöstä vastaavien osallisuusosaamista. 

Kaupungin osallisuustyön kehittämiseksi ollaan parhaillaan valmistelemassa henkilöstön käyttöön tarkoitettua opasta. Oppaassa ohjeistetaan erilaisten osallisuutta tukevien menetelmien käyttöön sekä listataan kaupungin eri sidosryhmät yhteydenpidon helpottamiseksi. Korkeakoulujen opiskelijajärjestöjen yhteystiedot on lisätty tälle listalle. Osallisuustyöhön liittyvää koulutusta on tarkoitus järjestää kaupungin henkilöstölle syksystä 2023 alkaen, tarvittaessa tähän työhön hankintaan myös ulkopuolista palveluresurssia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee kuvatut toimenpiteet tiedoksi ja päättää antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstissä kuvatun vastauksen. Rovaniemi – opiskelijan kotikaupunki -ryhmä jatkaa säännönmukaista kokoontumistaan. Lisäksi opiskelijoille suunnataan jatkossakin erilaisia osallistumisen tapoja mm. yhteiskehittämisen muodossa ja vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta lisäämällä kaupungin henkilöstön osallisuusosaamista.

Päätös

Osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija Katja Mäntylä esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto, vapaa-ajan palveluiden palvelualuepäällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.