Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 360 Kaupungin edustajien nimeäminen Domus Arctica säätiön hallitukseen

ROIDno-2020-316

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Domus Arctica säätiö pyytää, että Rovaniemen kaupunki nimeää puheenjohtajan ja kaksi jäsentä säätiön hallitukseen kaudelle 2021 - 2022. Ilmoitus jäsenten nimeämisestä pyydetään toimittamaan toimivaltaiselle hallitukselle viimeistään 30.11.2020 mennessä.

Domus Arctica -säätiön sr sääntöjen (vahvistettu 1.12.2015) 8 §:n mukaan hallituksen kokoonpano määräytyy seuraavasti:

"Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 9 muuta jäsentä. Hallitukseen nimeää Rovaniemen kaupunginhallitus puheenjohtajan ja kaksi jäsentä, Lapin yliopisto yhden jäsenen, Lapin yliopiston ylioppilaskunta yhden jäsenen, Lapin ammattikorkeakoulu yhden jäsenen ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO sen Rovaniemellä opiskelevista yhden jäsenen. Säätiön omistamien vuokratalojen asukkaat valitsevat keskuudestaan asukkaiden kokouksissa pidettävillä vaaleilla kolme asukasjäsentä säätiön hallitukseen. Jäsenvalinnoista tulee ilmoittaa toimivaltaiselle hallitukselle joulukuun 10. päivään mennessä.

Hallituksen jäsenistä Rovaniemen kaupungin, Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun nimeämien edustajien toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta kerrallaan. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKOn edustajien sekä asukasjäsenien toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan."

Rovaniemen kaupungin edustajina säätiön hallituksessa ovat toimineet kaudella 2019-2020 puheenjohtajana Lasse Kontiolan ja jäseninä Jarno Kallunki ja Heikki Poranen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto kuulee Domus Arctica säätiön toiminnanjohtaja Kirsti Saviaroa säätiön ajankohtaisista asioista ja säätiön hallituksen toiminnasta.

Nimitysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle puheenjohtajan ja kahden jäsenen nimeämistä Domus Arctica saatiön hallitukseen kaudelle 2021 - 2022.

Päätös

Toiminnanjohtaja Kirsti Saviaro esitteli Domus Arctica säätiön toimintaa. Esitetyt diat ovat oheismateriaalina.

Nimitysjaosto merkitsi tiedoksi Domus Arctica säätiön toiminnanjohtajan esittelyn ja totesi, että asia siirtyy kaupunginhallituksen käsiteltäväksi hallintosäännön 30 §:n mukaisesti. Nimitysjaosto saattaa Saviaron esityksen DAS:n toiminnasta sekä toiveen hallituksen jäsenten valinnassa noudatettavista periaatteista kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Domus Arctica säätiön hallitukseen puheenjotajan ja kaksi jäsentä kaudelle 2021-2022.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Domus Arctica säätiön hallituksen puheenjohtajaksi Lasse Kontiolan ja jäseniksi Heikki Porasen ja Jarno Kallungin.

Tiedoksi

Ao. henkilöt ja Domus Arctica säätiö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.