Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 369 LISÄPYKÄLÄ: Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Rovaniemen elinvoimalautakunnan suunnittelutarveratkaisupäätöksestä 29.9.2020 § 132 koskien rakentamista määralalle tilasta 698-409-5-3 (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2687

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Hakija hakee suunnittelutarveratkaisupäätöstä omistamalleen kiinteistölle (0,8 ha). Tilasta on tarkoitus erottaa 0,22 hehtarin määräala, johon maanomistaja rakennuttaa 80 k-m²:n omakotitalon ja 25 k-m²:n talousrakennuksen. Kiinteistö sijaitsee Tarsankankaan alueella Katajakujalla. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa, mutta suunniteltu rakennuspaikka sijoittuu Saarenkylän ja Vitikanpään asemakaava-alueiden läheisyyteen. Alueella on valmiina kunnallistekniikka.

Hakija on kuullut naapureina seuraavia kiinteistöjä:

- 698-409-5-5
- 698-409-5-22
- 698-409-5-23
- 698-409-5-4
- 698-409-115-22

Kaavoitus ei puolla anotun suunnittelutarveratkaisun myöntämistä. Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa huomioitava, ettei rakennuspaikalla ole tulvan vaaraa. Rakennuspaikka sijaitsee tulvauhanalaisella alueella ja 55-60 db:n lentomeluvyöhykkeellä. Rakennuspaikan läheisyyteen on haettu suunnittelutarveratkaisua vuonna 2017 omakotitalon rakentamista varten, mutta lupaa ei ole tuolloin myönnetty alueen tulvaherkkyyden vuoksi. Jos haettuun suunnittelutarveratkaisuun tehdään myönteinen päätös, samanlainen rakentaminen olisi myönnettävä myös muille vastaaville kiinteistöille.

Ottaen huomioon tulva- ja melukysymykset sekä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus, rakennushanketta ei tule ratkaista suunnittelutarveratkaisulla. Alueen soveltuvuus asuinrakentamisen lisäämiselle tulisi tutkia oikeusvaikutteisella kaavalla. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään laajemmin rakentamisen edellytykset sekä vaikutukset ja osallisten kuuleminen on laajempaa kuin suunnittelutarveratkaisun valmistelussa. Rakennushankkeen toteuttaminen suunnittelutarveratkaisulla rajoittaisi alueen kaavallista suunnittelua ja alueiden käytön muuta järjestämistä.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Ella Joona
016 322 6025, 050 567 4096
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää:

 1. Kiinteistölle 698-409-5-3 ei myönnetä haettua suunnittelutarveratkaisua. Alueen soveltuvuus lisärakentamiselle tulisi tutkia oikeusvaikutteisella kaavalla, jossa huomioidaan laajemmin tulva- ja melukysymykset sekä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus.
  Kielteisestä suunnittelutarveratkaisusta peritään hakijalta 400 euroa.
 2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
 3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 1.10.2020.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Lauri Ylipaavalniemi ehdotti Heikki Porasen kannattamana, että elinvoimalautakunta päättää myöntää kiinteistölle 698-409-5-3 haetun suunnittelutarveratkaisun, koska alueella on pitkäaikaista asutusta ja rakennuslupa määrittelee rakennuskorkeuden. Perusoikeuksien näkökulmasta ei ole syytä estää suunnittelutarveratkaisun hyväksymistä. Elinvoimalautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa ja lautakunta antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 1.10.2020.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu kaupungininsinöörin pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, jonka mukaan ne, jotka ovat kaupungininsinöörin pohjaehdotuksen kannalla äänestävät Jaa, ja ne jotka ovat Lauri Ylipaavalniemen ehdotuksen kannalla äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) Jaa-ääntä ja kahdeksan (8) Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että Lauri Ylipaavalniemen ehdotus on tullut elinvoimalautakunnan päätökseksi.

Kaupungininsinööri Jukka Ylinampa, jäsenet Mikko Lempiäinen ja Jaakko Portti ilmoittivat asiasta eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 27%

  Mikko Lempiäinen, Jaakko Portti, Anna-Maria Alaluusua

 • Ei 8 kpl 73%

  Anu Yrjänheikki, Kaisu Huhtalo, Heikki Poranen, Aarne Jänkälä, Minna Muukkonen, Petteri Pohja, Lauri Ylipaavalniemi, Miia Merkku

Valmistelija

 • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Hakija haki suunnittelutarveratkaisupäätöstä omistamalleen kiinteistölle 698-409-5-3, pinta-ala 0,8 hehtaaria. Tilasta on tarkoitus erottaa 0,22 hehtaarin määräala, johon maanomistaja rakennuttaa 80 k-m²:n omakotitalon ja 25 k-m²:n talousrakennuksen. Kiinteistö sijaitsee Tarsankankaan alueella Katajakujalla. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa, suunniteltu rakennuspaikka sijoittuu Saarenkylän ja Vitikanpään asemakaava-alueiden läheisyyteen. Alueella on valmiina kunnallistekniikka. Alueelle on rakennettu yhteensä 9 asuinrakennusta, pääosin 1980-1990-luvuilla. Viimeisin on valmistunut 26 vuotta sitten vuonna 1994.

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta on 29.9.2020 § 132 äänestyksen jälkeen tehnyt tilaa 698-409-5-3 koskevan myönteisen suunnittelutarveratkaisun päätöksen. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 1.10.2020.

Elinvoimalautakunta teki äänestyksen jälkeen äänin 3 -8 esittelijän esityksestä poikkeavan päätöksen myöntää suunnittelutarveratkaisu tilalle 698-409-5-3. Päätökseen jättivät eriävän mielipiteen esittelijä ja kaksi lautakunnan jäsentä.

Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisesti arvioitava rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella ja 116 §:n rakennuspaikkaa koskevia vaatimuksia.

Rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään 2 000 neliömetriä. Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta.

Rakennuspaikka sijoittuu tulvauhanalaiselle alueelle ja 55-60 dB:n lentomeluvyöhykkeelle.

Rovaniemellä Kemijoen vesistöalueella alimmat kastuvat rakenteet tulee rakentaa +0,50 metriä 1/100 vuodessa toistuvan tulvakorkeuden yläpuolella N2000-korkeusjärjestelmässä. Kyseisellä rakennuspaikalla se tarkoittaa korkeutta +79,20. Maanpinnan korkeus rakennuspaikalla on +76,70.

Melutason raja- ja ohjearvoissa kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä noudatetaan valtioneuvoston päätöstä 993/1992. Asumiseen käytettävien alueiden päiväohjearvo äänitasolle on 55 dB. Rakennuspaikka sijaitsee Finavian lentomeluennusteen 55 -60 dB lentomeluvyöhykkeellä.

Huomioitavaa on myös se, että rakennuspaikan läheisyyteen on haettu suunnittelutarveratkaisua vuonna 2017 omakotitalon rakentamista varten. Lupaa ei ole tuolloin myönnetty alueen tulvaherkkyyden vuoksi.

Ottaen huomioon tulvauhka ja lentomelu sekä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus, rakennushanketta ei tule ratkaista suunnittelutarveratkaisulla. Alueen soveltuvuus asuinrakentamisen lisäämiselle tulisi tutkia asemakaavalla. Asemakaavoituksen yhteydessä laadittavilla selvityksillä ja ratkaisuilla luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennushankkeen toteuttaminen suunnittelutarveratkaisulla aiheuttaa haittaa asemakaavoitukselle.

Elinvoimalautakunnan äänestyspäätöksen perusteluissa on todettu, että koska alueella on pitkäaikaista asutusta ja rakennuslupa määrittelee rakennuskorkeuden. Perusoikeuksien näkökulmasta ei ole syytä estää suunnittelutarveratkaisun hyväksymistä.

Päätöstä ei ole perusteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin perustein. Päätöksessä ei ole myöskään esitetty, miten maanomistajien tasapuolinen kohtelu toteutuu tehdyssä lupapäätöksessä.

Edellä lausutuilla perusteilla tilan 698-409-5-3 suunnittelutarveratkaisun hyväksymistä koskeva Rovaniemen elinvoimalautakunnan päätös on lainvastainen. Tämän vuoksi päätös on kumottava.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää tehdä liitteenä olevan valituksen Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan 29.9.2020 § 132 tekemästä päätöksestä. Rovaniemen kaupunki vaatii, että elinvoimalautakunnan 29.9.2020 § 132 tekemä päätös suunnittelutarveratkaisusta koskien rakentamista määräalalle tilasta 698-409-5-3 kumotaan liitteessä olevilla perusteilla.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Kaupunginhallitus päättää panna päätöksen täytäntöön heti.

Päätös

Hannu Ovaskainen esitti Juhani Juuruspolven, Kalervo Björkbackan, Matti Henttusen ja Esko-Juhani Tennilän kannattamana, että kaupunginhallitus ei tee valitusta elinvoimalautakunnan suunnittelutarveratkaisupäätöksestä 29.9.2020 § 132 koskien rakentamista määralalle tilasta 698-409-5-3.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Ovaskaisen esityksen kannalla vastaavat EI. 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) JAA -ääntä ja seitsemän (7) EI -ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että Ovaskaisen esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginjohtaja pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Äänestystulokset

 • Jaa 4 kpl 36%

  Harri Rapo, Liisa Ansala, Maria-Riitta Mällinen, Sanna Karhu

 • Ei 7 kpl 64%

  Sanna Luoma, Maarit Simoska, Matti Henttunen, Kalervo Björkbacka, Hannu Ovaskainen, Juhani Juuruspolvi, Esko-Juhani Tennilä

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta; Toimeenpano: Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 2.11.2020 mennessä.

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.