Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 351 Poikkeamislupahakemus Vainiolanmutka, Niskanperä

ROIDno-2020-3316

Valmistelija

  • Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Hakijat hakevat valtakirjalla poikkeamislupaa yleiskaavan käyttötarkoituksesta siten, että voisivat rakentaa yleiskaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle (M-1) omakotitalon, autotallin sekä pihasaunan. 5000 m2:n määräala sijaitsee Niskanperän alueella. Kaupunginhallitus on vuonna 2019 myöntänyt yleiskaavan sekä päätösesityksen vastaisesti määräalan viereiselle kiinteistölle vastaavan poikkeamisluvan.

Hakija on kuullut naapureina seuraavia kiinteistöjä:

-698401-18-169
-698401-246-0
-698401-18-177M601

Kaavoitus ei puolla anotun poikkeamisluvan myöntämistä. Rakennuspaikat on ratkaistu v. 2017 hyväksytyssä Niskanperän osayleiskaavassa. Yleiskaavamääräyksen mukaisesti M-1-alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätalouteen liittyvää tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista. Muu rakennusoikeus on osoitettu tilakohtaisesti yleiskaavalla muodostuville asuinalueille. Kaavan laadinnassa ja rakennuspaikkojen mitoituksessa on otettu huomioon maanomistajien tasavertainen kohtelu. Ottaen huomioon voimassa olevat kaavamääräykset sekä alueen maanomistajien kohtelu, asiaa ei tule ratkaista poikkeamismenettelyllä, jolla alueelle muodostettaisiin jälleen uusi rakennuspaikka. Rakennushankkeen toteuttaminen poikkeamisluvalla kaventaisi perusteettomasti vaihtoehtoja asianmukaiselle kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Lisätietoja: 

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää:

  1. Kiinteistöillä 698-401-244-0 ja 698-401-18-169  ei sallita poikkeamista yleiskaavan käyttötarkoituksesta ja rakentamisrajoituksesta niin, että yleiskaavan M-1-alueelle saisi rakentaa omakotitalon, autotallin ja pihasaunan. Kielteisestä poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään 400 euroa.
  2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
  3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 4.11.2020.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Hannu Ovaskainen esitti Sanna Karhun, Kalervo Björkbackan, Matti Henttusen ja Esko-Juhani Tennilän kannattamana, että poikkeamislupa myönnetään.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Ovaskaisen esityksen mukaisesti. Myönteisestä poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään 2.000 euroa.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 5642 841 
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen päättyminen

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä kaupunginhallituksen päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)