Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 365 Rovaniemen kaupungin edustajan nimeäminen Lapin rakenneuudistus -hankkeen poliittiseen seurantaryhmään

ROIDno-2020-3170

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin sote -rakenneuudistusta tukevassa alueellisen valmistelun hankkeessa valmistaudutaan sote - maakunnan muodostamiseen osana valtakunnallista sote -uudistusta. Rakenneuudistus muodostuu kolmesta osa-alueesta:

 1. vapaaehtoinen maakunnan valmistelun aloittaminen,
 2. johtamisen ja ohjauksen kehittäminen ja
 3. toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla.
   

Hankkeen toteuttamisaika on 1.8.2020 - 31.12.2021. Hankkeen hallinnoija on Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.

Lapin sote -rakenneuudistus -hankkeelle ja Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeelle nimetään yhteinen ohjausryhmä, jonka nimeämistä valmistellaan ja jota koskeva päätös pyritään tekemään Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallituksessa 23.10.2020.

Kolpeneen palvelukeskuksen yhtymähallitus keskusteli kokouksessaan 25.9.2020 periaatetasolla hankkeiden ohjauksen järjestämisestä. Keskustelussa käsiteltiin hankejohtajien kuntavierailujen yhteydessä esitetystä toiveesta nimetä sote -uudistuksen toteutumista seuraava poliittinen seurantaryhmä. Käydyn periaatekeskustelun johdosta yhtymähallitus antoi tehtäväksi valmistella myös Sote - rakenneuudistus -hankkeelle nimitettävää poliittista seurantaryhmää.

Poliittisen seurantaryhmän tehtävänä olisi seurata sote -rakenneuudistushankkeen toteutumista sekä antaa palautetta ohjausryhmälle ja hankehallinnoijalle rakenneuudistus -hankkeen tavoitteiden toteutumisesta.

Poliittisen seurantaryhmän tehtävänä olisi myös toimia foorumina, jossa keskustellaan sote -maakuntauudistukseen liittyvästä tulevasta valmistelusta sen jälkeen, kun sote -lait on hyväksytty eduskunnassa.

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää Rovaniemen kaupunkia esittämään kaupungin edustajaa ja varaedustajaa poliittiseen seurantaryhmään luottamus- tai viranhaltijajohdosta.

Poliittiseen seurantaryhmän kokoonpano on seuraava:

 • Lapin kunnat: 1 jäsen ja varajäsen / kunta tai kaupunki (yhteensä 21 jäsentä ja varajäsentä)
 • Lapin sairaanhoitopiirit: 1 jäsen ja varajäsen molemmista sairaanhoitopiiristä (yhteensä 2 jäsentä ja varajäsentä)
 • Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä: 1 jäsen ja varajäsen
 • Saamelaiskäräjät: 1 jäsen ja varajäsen
 • Lapin liitto: 1 jäsen ja varajäsen
 • Lapin pelastuslaitos: 1 jäsen ja varajäsen
 • Pääsopijajärjestöt: 2 järjestöjen yhteistä jäsentä ja varajäsentä.

Poliittisen seurantaryhmän nimeäminen tehdään Kolpeneen palvelukeskuksen yhtymähallituksen kokouksessa 27.11.2020. Esitykset poliittisen seurantaryhmän jäsenistä ja varajäsenistä tulee tehdä maanantaihin 16.11.2020, klo 15.00 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen kaupungin edustajan ja varaedustajan Lapin sote -rakenneuudistusta tukevan hankkeen poliittiseen seurantaryhmään.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen kaupungin edustajan ja varaedustajan Lapin sote -rakenneuudistusta tukevan hankkeen poliittiseen seurantaryhmään.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi poliittiseen seurantaryhmään Maarit Simoskan ja varaedustajaksi Harri Rapon.

Tiedoksi

Esitys Kolpeneen palvelukeskuksen yhtymähallitukselle 16.11.2020 mennessä kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi, hankejohtaja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.