Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 357 Talouden kuukausikatsaus 1.1-30.9.2020

ROIDno-2020-914

Valmistelija

  • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 4.5.2020 § 202 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:

"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Vuoden 2020 talousarviossa toimintakatteen sallittu kasvu talousarviovuodelle on 3,2 milj.euroa eli 0,9 % (Vuonna 2019 koko vuoden toimintakatteen kasvu oli 15,5 milj.euroa eli 4,3 %). Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu 5,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Tasaisen toteuman mukaan toimintakateeen toteumaprosentin tulisi olla syyskuun jälkeen 75,00 % ja pitkän ajan keskiarvo on ollut 74,59 %. Kuluvan kuukauden käyttöprosentti on 74,97 %. Koronaviruksesta johtuen toimintatuotot jäävät arvioidusta ja toimintamenojen kasvu on ollut alkuvuotta maltillisempaa. Syyskuun tilanteessa toimintakatteen ylitysuhka on 3,0 milj.euroa.

Ennusteiden mukaan verotulot toteutuvat n. 6 milj.euroa arvioitua pienempinä ja valtionosuudet n. 14 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Käytettävissä olevien tietojen pohjalta koko vuoden tilikauden tulokseksi olisi muodostumassa siten nollatulos. Kuluvan vuoden taloustilannetta parantavat erityisesti valtion tukitoimet kunnille jailman tukitoimia alijäämä olisi noin 13 miljoonaa euroa.  

Valtion seitsemännen lisätalousarvion myötä kunnille korvataan koronan testauskustannuksia peruspalvelujen valtionosuutta tarkistamalla ja tarkemmat kuntakohtaiset tiedot ovat käytettävissä myöhemmin. Korvauksilla on vaikutusta vuoden 2020 lopulliseen tulokseen.

Tuloslaskelma (M€) Syyskuu 2020 Talousarvio 2020 Ennuste 2020
Toimintakate -281,4 -375,4 -378,4
Verotulot 195,5 269,0 263,1
Valtionosuudet 86,3 105,8 120,4
Rahoitustuotot ja kulut 8,4 10,0 9,7
Vuosikate 8,8 9,4 14,8
Poistot -10,3 -14,8 -14,8
Tilikauden yli/alijäämä -1,5 -5,5 0,0

Kuntalain 13. luvun 110 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarvion muutoksina valtuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä talouden kuukausikatsauksen tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että mahdollinen talousarvion 2020 muuttaminen valmistellaan kaupunginvaltuuston joulukuun kokoukseen.

Päätös

Talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saari ja controlle Janne Juotasniemi esittelivät talouden kuukausikatsauksen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.