Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 358 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022 - 2023

ROIDno-2020-1397

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2022 - 2023 valmistelu tulee käynnistää. Alkuperäisen suunnitteluaikataulun mukaan oli tarkoitus, että kaupunginhalllitus päättää toimielimille ja konsernille annettavasta talousarvion laadintaohjeesta toukokuussa ja lautakunnat käsitelevät alustavat talousarviot kesäkuun loppuun mennessä. Valtakunnallinen poikkeustilanne on tuonut mukanaan lukuisia epävarmuustekijöitä talousarviosuunnitteluun ja sen vuoksi on vuoden 2021 talousarvion laadintaprosessia on syytä tarkistaa muuttunutta tilannetta vastaavaksi.

Kuntaliitto on viimeisimmään arviossa arvioinut, että korona epidemian kuntataloutta heikentevä vaikutus on vähintään 1.8 miljardia euroa valtakunnallisella tasolla. Rovaniemen kaupungin taloutta heikentävä vaikutus on arvioitu olevan jopa n. 20 miljoonaa euroa riippuen epidemian kestoajasta. Valtion kunnille osoittaman tukipaketin kuntakohtaista vaikusta ei vielä tiedetä tarkalleen, mutta todennäköisesti tuki ei kata kaikkia menetyksiä. Verotuloarviot ovat talousarvion laadinnan lähtökohta ja tällä hetkellä verotulot ovat erittäin vaikeasti arvioitavissa. Verotuloarviot tarkentuvat vasta syksyllä. Kunta-alan palkkaneuvottelut ovat siirtyneet ja niiden kustannusvaikutuksia ei tiedetä. Rovaniemen kaupungin uutta organisaatiota vastaavat muutokset talousarvioon ovat vielä kesken. Talouden seurannan ja suunnittelun peruslähtökohta on, että talous ja toiminta vahvistetussa talousarviossa vastaavat toisiaan. Myös kaupunginjohtajan vaihtuminen tapahtuu epävarmassa toiminnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa ja on tärkeää, että talousarvion laadintaprosessin johtaminen jatkuu keskeytyksittä ja johdonmukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että valmistelua jatketaan siten, että valmistelun lähtökohtana on valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaiset määrärahat vuodelle 2021, yhteensä enintään 393.620.000 euroa  ja nykyiset veroprosentit vuodelle 2020. Kaupungin investointien kokonaismäärärahakehys on 20.000.000 euroa sisältäen kaupungintalon peruskorjauksen. Konserniyhteisöjen investoinnit valmistellaan hyväksytyn taloussuunnitelman mukaisesti, mutta tarvittaessa konsernin investoinnit tulee sopeuttaa kaupungin investointitasoa vastaavaksi. Valmistelua jatketaan siten, että 

 1. määrärahat kohdistetaan toimielimille, lautakunnille ja palvelualueille siten, ettei edellä mainittu käyttötalouden ja investointien kokonaismääräraha ylity,  
 2. kertaluonteiset hanke yms. määrärahat eliminoidaan ennen valmistelun aloittamista,
 3. valmistelun perusteella kaupunginhallitus päättää tarkemmat talousarvion laadintaohjeet lautakunnille 31.8.2020 ja talousarvion valmistelustilannetta esitellään valtuustoseminaarissa 7.9.2020, 
 4. toimielimet antavat lausuntonsa talousarviosta ja konserniyhteisöt laativat talousarviokorttinsa 30.9.2020 mennessä,
 5. kaupunginjohtaja antaa esityksensä 26.10.2020,
 6. kaupunginhallituksen esitys valtuustolle vuoden 2021 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022 - 2023 annetaan 4.11.2020,
 7. konserniyhteisöjen talousarvion laadinta tulee tehdä vuodelle 2020 annettujen laadintaohjeiden mukaisesti ja
 8. toimielinten ja kaupunginjohtajan tulee tehdä konkreettiset esitykset kaupunginhallitukselle alijäämän kattamisesta ja talouden tasapainoon saattamisesta vuosina 2021 - 2023.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Talousarvion suunnitteluohjeella tarkoitetaan kaupunginhallituksen menettelyohjetta talousarvion laadinta-aikataulusta, tehtäväkohtaisista käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosien tavoitteista. Suunnitteluohjetta noudatetaan vuoden 2021 talousarviota laadittaessa. Suunnitteluohjeessa annetaan toimielinkohtainen määrärahakehys.

Rovaniemen kaupungin talous heikkeni merkittävästi vuonna 2019 ja tilikausi jäi yli 31 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kaupungin vuosikate oli 12,4 miljoonaa euroa negatiivinen. Rovaniemen verotulojen tilitykset kasvoivat 2,7 % eli 6,5 miljoonaa euroa, mutta samaan aikaan rahoitettavat nettomenot kasvoivat 4,3 % eli 15,4 miljoonaa euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä supistui 13,9 miljoonaan euroon. Rovaniemi konsernin alijäämä oli 20,8 miljoonaa euroa.

Rovaniemen kaupungin talousarvio vuodelle 2020 on laadittu 5,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarviossa vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2021 - 2022, että tavoitteena on saada talous ylijäämäiseksi vuosina 2021 ja 2022 siten, että suunnittelukaudella ei muodostu alijäämää. Tämän lisäksi tavoitteena on, että kaupungin investoinnit katetaan vuonna 2022 omalla tulorahoituksella. Asetettu tavoite ei tule toteutumaan.

Kaupunginhallitus päätti 4.5.2020 § 203, että valmistelun lähtökohtana ovat taloussuunnitelman määrärahat 393,62 miljoonaa euroa ja nykyiset veroprosentit.

Toimielinkohtaisessa määrärahojen kohdentamisessa on päästy asetettuun tavoitetasoon. Vuoden 2021 määrärahakehykseksi esitetään 392,10 miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden alijäämä on 7,10 miljoonaa euroa vuonna 2021. Investointikehys asetetaan 15,00 miljoonaan euroon.

Talousarviovalmistelun keskeisin tavoite on tasapainottaa kaupungin talous. Vuoden 2021 talousarviossa pysyminen ja tasapainoon saattaminen tulevina vuosina edellyttää monentyyppisiä ja mittavia tasapainottamistoimenpiteitä kaikilta toimialoilta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion suunnitteluohjeen vuodelle 2021. Käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä 392,10 miljoonaa euroa ja investointimäärärahat 15,00 miljoonaa euroa. Toimielinten tulee valmistella talousarvioesityksensä 30.9. mennessä.

Päätös

Controller Janne Juotasniemi esitteli liitteenä 1 olevan suunnitteluohjeen ja sen perusteet. Toimialajohtaja Antti Lassila esitteli perusturvalutakunnan ja sivistyslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion 2021 laadintatilanteen. Toimialajohtaja Jukka Kujala esitteli elinvoimalautakunnan ja ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvion 2021 laadintatilanteen. Kaupunginlakimies Ville Vitikka esitteli tilapalvelujen talousarvion 2021 laadintatilanteen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 110 §:ssä on säädetty kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi eli suunnitelmakausi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Rovaniemen kaupungin talousarvion laadinnan lähtökohtana on toimintaympäristön seuranta ja siitä johdettavat kehittämistavoitteet sekä palvelutarpeet. Rovaniemen kaupungin toimintaympäristö on vaativan haasteen edessä johtuen Covid-19 pandemiasta ja sen vaikutuksista. Väestömäärä kasvaa, mutta työllisyys heikkenee sekä mahdolliset matkailun heikkenemisen vaikutukset johtavat luottovastuutapahtumiin sekä mahdollisiin konkursseihin suunnittelukaudella. Edellä mainituilla tekijöillä on merkittävä vaikutus Rovaniemen kaupungin talouteen. 

Rovaniemen kaupungin talous ei ole tasapainossa. Kaupungin toimintaa on sopeutettava kaupungin rahoitusmahdollisuuksien edellyttämälle tasolle, joka perustuu toimintatuottojen ja verorahoituksen tulevaan kehitysarvioon. Vuoden 2021 talousarvio on laadittu siten, että verorahoituksella katettavat nettomenot (toimintakate) voivat kasvaa enintään 1,8 % talousarvioon 2020 verrattuna. Toimintakate on talousarvioesityksessä 2021 yhteensä 382,2 miljoonaa euroa. Verotulotilitysten osalta on epävarmuutta, johtuen Covid-19 pandemian vaikutuksista. Verotulojen arvioidaan olevan 270 miljoonaa euroa vuonna 2021. Rovaniemen kaupungin kunnallisveroprosentiksi on suunniteltu 21,5. Valtionosuuksiksi arvioidaan vuodelle 2021 114 miljoonaa euroa, vuoden 2020 poikkeuksellisen suurien valtionosuuksien jälkeen. 

Rahoitettavien nettomenojen taso on vuonna 2021 noin 382,2 miljoonaa euroa ja kaupungin verorahoitus on 384,7 ja rahoitustuotot 9,7 miljoonaa euroa. Käyttötalousmenojen kattamisen jälkeen, vuosikatetta investointien rahoittamiseen jää 12,1 miljoonaa euroa ja tulos on -2,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2019 tilinpäätöksessä 13,9 miljoonaa euroa, johtuen vuosien 2018 - 2020 alijäämistä. Rovaniemen kaupunki ei voi pitkittää talouden tasapainotusta.

Rovaniemen kaupungin talous on suunniteltu alijäämäiseksi vuosina 2021 ja 2022 sekä ylijäämäiseksi vuonna 2023 siten, että suunnittelukauden aikana talous saadaan tasapainoon. Tällöin vuosikate kattaa poistot ja talous saavuttaa kirjanpidollisen tasapainon. Tämä edellyttää jatkuvia taloutta tasapainottavia toimenpiteitä, jotta nykyinen keskimääräinen 4,3 prosentin vuosittainen menojen kasvu ei toteutuisi. Tämä tarkoittaa, että menojen kasvusta tulee leikata kolmen vuoden suunnittelukaudella yhteensä noin 33 miljoonaa euroa. Nettomenojen kasvua voidaan leikata myös tuloja lisäämällä ja tämä on mahdollista esim. aktiivisella johdonmukaisella maapolitiikalla ja kaavoituksella. Rovaniemi kaupunkikonsernin tavoiteltu tulos on positiivinen (=ylijäämäinen) peruskaupungin alijäämästä huolimatta.

Toimialojen määrärahat ovat vuonna 2021 yhteensä 392 miljoonaa euroa, jossa on kasvua vuoden 2020 määrärahoihin on noin 7 miljoonaa euroa. Määrärahoja esitetään perusturvalautakunnalle yhteensä 231 miljoonan euroa, jossa kasvua on 7,6 miljoonaa euroa ja sivistyslautakunnalle 135 miljoonaa euroa, jossa kasvua 3,7 miljoonaa euroa. Elinvoimalautakunnalle esitetään määrärahaa noin 20,5 miljoonaa euroa ja ympäristölautakunnalle 6,5 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen toimintakate vuodelle on 1,6 miljoonaa euroa positiivinen. 

Rovaniemen peruskaupunki investoi vuosien 2021–2023 suunnittelukaudella yhteensä 56,7 miljoonalla eurolla (netto), josta 27,8 miljoonaa euroa kohdistuu elinvoimalautakunnalle. Kaupunkikonsernin nettoinvestointien määrä vuonna 2021 on 51,5 miljoonaa euroa ja suunnittelukaudella yhteensä noin 168,4 miljoonaa euroa. Peruskaupungin investointienien lisäksi merkittävimpiä investointeja ovat mm. Rovaniemen kaupunkikiinteistöjen rakennuttama Ylikylän monitoimitalo sekä NeVe Oy:n liiketoimintaan liittyvät verkosto yms. investoinnit. 

Vuosikatteen alhaisuudesta (suhteessa investointeihin) johtuen konsernin lainakanta tulee kasvamaan vuosina 2021 – 2023 noin 37 miljoonaa euroa. Rovaniemen kaupungin osuutta Lapin sairaanhoitopiirin keskussairaalan laajennusinvestoinnin rahoituksesta ei ole voitu huomioida tässä vaiheessa. Tavoitteena on, että kaupungin ja konsernin lainakannan kasvu suunnittelukaudella hidastuu ja Rovaniemen kaupungin lainanhoitokyky varmistetaan. Sen edellytyksenä on, että investoinnit toteutetaan suunnitelman mukaan ja kaupungin nettokäyttömenojen kasvu pysyy suunnitellulla nykyistä alhaisemmalla tasolla ja vuosikate vahvistuu suunnitelman mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että  talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022-2023 hyväksytään liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli klo 13.00 talousarvion 2021 ja taloussuunitelman 2022-23 osalta seuraavia:

 • talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saari, controller Janne Juotasniemi ja erityisasiantuntija Riina Koskiniemi
 • toimistujohtaja Kristian Gullsten, Napapiirin Energia ja Vesi Oy
 • toimitusjohtaja Jan Palo, Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy
 • hallintojohtaja Sari Alatalo, Lapin Alueteatteri ry
   

Kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyn 4.11.2020 pidetään kaupunginhallituksen kokoukseen.

Puheenjohtaja Liisa Ansala oli poissa kokouksesta klo 14.44 - 14.50. Puheenjohtajana tämän ajan toimi Maria-Riitta Mällinen.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.