Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 319 Kaupunginjohtajan tavoite- ja arviointikeskustelu

ROIDno-2018-3113

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 5 §:n 6. kohdan mukaisesti kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että kaupunginjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelu kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Liisa Ansala, liisa.ansala@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus käy edellä olevan kohdan 6. mukaisen linjakeskustelun kaupunginjohtajan kanssa käytävän tavoite- ja arviointikeskustelun pohjaksi ja sopii keskustelun järjestämisajan. Keskusteluun osallistuvat kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Päätös

Kaupunginhallitus kävi asiasta keskustelun. Todettiin, että puheenjohtajisto laatii käydyn keskustelun pohjalta listan painopistealueista.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.