Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 308 Maa-alueen vuokraaminen EV-alueelta Teollisuuskylässä

ROIDno-2019-2105

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Wetteri Power Oy on 27.3.2019 lähettänyt hakemuksen n. 1770 m2 suuruisen väliaikaisen parkkipaikan vuokraamisesta oheisen karttaliitteen  mukaisesti Teollisuuskylässä. Kiinteistö 698-9-9038-9 on vuokrattu Majalis Oy:lle ja Wetteri Oy on toimijana kyseisellä tontilla. Aluetta tarvittaisiin toimitilojen laajentamisen myötä parkkipaikoiksi. Lisätarpeen aiheuttaa myös pitkien ajoneuvoyhdistelmien käyttöönotto sekä työvoiman lisätarve toimipisteessä.

Kaupunginhallitus on 4.6.2012 § 226 ja 3.9.2012 § 346 vuokrannut vastaavanlaiset alueet autopaikoitusalueiksi 10 vuoden vuokrasopimuksella. Alueiden vuosivuokra v. 2020 on 0,38 e/m2.

Rovaniemen Verkko Oy:n on asiasta 22.10.2019 antamassa lausunnossaan pyytänyt huomioimaan alueella sijaitsevat kaapelit ja sähköverkkojen maankäytölle asettamat rajoitteet ja rasitteet.

Haettava vuokra-alue sijoittuu asemakaavan mukaiselle kaupungin omistamalle EV-alueelle (suojaviheralue). Maankäyttöryhmä on 6.11.2019 käsitellyt asiaa ja on suhtautunut kielteisesti alueen vuokraamiseen. Elinvoimajohtajan esityksen mukaisesti ehdotetaan, että alue vuokrataan hakijalle kaupunginhallituksen 4.6.2012 § 226 ja 3.9.2012 § 346 määritellyin ehdoin.

Lisätietoja

kaupungingeodeetti Pertti Onkalo, etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi, puh. 040 522 9194

paikkatietoinsinööri Sakari Manninen, etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi, puh. 040 522 9187

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää vuokrata Majalis Oy:lle karttaliitteen mukaisen alueen Teollisuuskylässä parkkipaikkatoimintaa varten kaupunginhallituksen 4.6.2012 §226 ja 3.9.2012 §346 päätösten mukaisesti ja seuraavin ehdoin:

  • vuokra-aika alkaa 1.11.2020  ja loppuu 31.10.2030.
  • vuokra-alue on karttaliitteen mukainen n. 1770 m2:n suuruinen määräala kaupungin omistamasta EV-alueesta 698-9-9908-0.
  • alue vuokrataan parkkipaikkakäyttöön. Toimijana alueella on Wetteri Oy.
  • alueelle ei saa rakentaa kiinteitä rakenteita, lisäksi vuokralaisen tulee selvittää kustannuksellaan turvaetäisyyksien ja maaperän kantavuuden asettamat rajoitukset liikenteelle ja pysäköinnille alueella sijaitsevalla johtokadulla. Ennen toimenpiteiden aloittamista vuokralaisen tulee olla yhteydessä Rovaniemen Verkko Oy:n.
  • vuosivuokra on 672,60 euroa (0,38 e/m2) sidottuna elinkustannusindeksin lukuun 1968 (2020).
  • muut ehdot kaupungin hyväksymän vuokrasopimusmallin mukaiset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ote hakijalle; paikkatieto ja tonttipalvelut/ Sakari Manninen/Outi Martikainen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.