Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 314 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös koskien kaupunginhallituksen 18.11.2019 § 397 poikkeamispäätöksestä tehtyä valitusta

ROIDno-2019-3328

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut 31.8.2020 päätöksen 20/0679/1 koskien kaupunginhallituksen 18.11.2019 § 397 päätöksestä jätettyä valitusta.

Kaupunginhallituksen päätös 18.11.2019 § 397 koskee poikkeamislupahakemusta korttelin 23 tonteille 17 ja 20, Pekankatu 9 ja 11, City-Hotelli Oy. Päätöksestä jätettiin yksi valitus hallinto-oikeuteen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätöksessään esittää hallinto-oikeuden ratkaisuna, ettei hallinto-oikeus tutki valitusta. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.