Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 315 Rovaniemen kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevasta lakiesityksestä

ROIDno-2020-2129

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Johdanto

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa, viimeistään 25.9.2020. Lausuntoa varten esitetään kohdennettuja kysymyksiä, joita on mahdollisuus perustella. Lisäksi vastaajalla on mahdollisuus antaa vapaamuotoisia kommentteja ja esittää yksilöityjä säädösmuutosehdotuksia. Lausuntopyyntö on laaja ja jaettu aihekokonaisuuksittain eri osioihin. 

Tausta ja tavoitteet

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja tukea pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vastataan pelastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan valtakunnallisia voimavaroja, kehittämällä toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on varmistaa myös, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa. Näin varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen ja kustannustehokkuus.

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen. 

Rovaniemen kaupungin lausuntoa valmistellaan sivistys- ja hyvinvointipalveluissa yhteistyössä eri lakiesityksen osioiden asiantuntijoiden kanssa. Tavoite on, että päätös annettavasta lausunnosta tehdään kaupunginhallituksessa 21.9.2020. Sivistys- ja perusturvalautakunnat, kaupunginhallitus ja valtuuston puheenjohtajat, valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä elinvoimalautakunta kokoontuvat yhteiseen tilaisuuteen 24.8., jolloin mm. esitellään tarkemmin lakiluonnoksen keskeiset muutosehdotukset.

Esityslistan oheismateriaalina lakiesitysluonnokset liitteineen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi lakiesitysluonnokset koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista. 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa, viimeistään 25.9.2020.  

Tausta ja tavoitteet

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja tukea pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vastataan pelastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan valtakunnallisia voimavaroja, kehittämällä toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on varmistaa myös, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa. Näin varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen ja kustannustehokkuus.

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen. Lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen lausuntopalautteen perusteella.

Rovaniemen kaupungin lausuntoa on valmisteltu sivistys- ja hyvinvointipalveluissa yhteistyössä eri lakiesityksen osioiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi Rovaniemen kaupunki on ollut mukana laatimassa Lapin maakunnan yhteistä lausuntoa. 

Lyhyt yhteenveto lausuntoluonnoksesta

Uudistuksella on hyvät ja kannatettavat tavoitteet, jotka voidaan saavuttaa mm. riittävällä rahoituksella, kuntien ja sote-maakuntien tiiviillä ja joustavalla sektori- ja hallintorajat ylittävällä yhteistyöllä sekä laajalla kuntalaisten osallisuudella. Tulevat 21 sote-maakuntaa ovat toimintaympäristöltään, julkiselta ja yksityiseltä palvelurakenteeltaan sekä muilta olosuhteiltaan erilaisia, joka tulee ottaa huomioon ja mahdollistaa joustavat yhteistoimintamuodot palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa.

Lakiluonnoksessa ehdotettu valtion vastuulla oleva rahoitus ja ohjausmalli määrittelisivät sote-maakuntien taloudenhoitoa tiukemmin kuin nykyinen malli. Lähipalvelut on määritelty asiakasnäkökulmasta hyvin, mutta edelleen tulkinnassa voi tulla esiin epäselvyyksiä. Käytännössä lähellä tuotettavaksi määriteltävä palvelu voidaan joutua Lapin maakunnassa tarjoamaan keskitetysti, esim. seutukunnittain, henkilöstön rekrytointiongelmien vuoksi. Toisaalta etäyhteyksien avulla osa palveluista voidaan tuoda asiakkaan luokse omaan kotiinkin. 

Järjestämislakiluonnokseen kirjattu velvoite hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä sote-maakunnan, kuntien sekä muiden kunnissa toimivien julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten sekä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa tulee olla vahva ja sen toteutumista tulee valvoa, kuten muutakin sote-maakunnan toimintaa. Sote-maakunnan riittävä oma palveluntuotanto tulisi määritellä tarkemmin, nyt siinä on liikaa tulkinnanvaraa.

Lapin maakunnassa pelastustoimen osalta ei lakiuudistus aiheuttaisi suuria muutoksia. Pelastustoimen rahoitus määräytyisi asukasmäärän lisäksi myös asukastiheyden ja alueen riskitekijöiden mukaan, joka Lapin kannalta olisi hyvä muutos. 

Voimaanpanolakiesityksen 4. luvun sisältämiä linjauksia sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen irtaimiston, tilojen ja kiinteistöjen osalta tulee vielä tarkentaa. Kunnille koituvia talousriskejä em. liittyen tulee minimoida ja ennakoida lakiesityksessä. Voimaanpanolakiesityksen 28 §:n mukainen ulkoistamissopimusten mitättömyyttä koskeva sääntely tulee tarkentaa ja siinä tulee huomioida hankintalain säädökset. 

Maakuntien rahoituslakiesityksen sisältämä periaate ja laskentamalli on lähtökohtaisesti hyvä ja kannatettava. Palvelutarpeen muutoksesta johtuva kustannusten kasvu otetaan huomioon vain 80 %, joka voi johtaa sote-maakunnan kohtuuttomiin rahoituspaineisiin ja edelleen epätasapainoon eri sektoreiden tai maakuntien välillä.

Kaupunkien ja kuntien elinvoima tulee turvata myös uudistuksen jälkeen. Rahoituksen tulee huomioida nykytilanne, heikentynyt taloustilanne ja mm. koronan aiheuttamat vaikutukset.

Oppilas- ja opiskelijahuoltoa esitetään siirrettäväksi sote-maakunnan järjestämisvastuulle. Tämä ei ratkaise henkilöstöresurssivajetta, joka hankaloittaa tällä hetkelläkin oppilas- ja opiskelijahuollon toteuttamista. Saatavuus tulisikin ratkaista ensisijaisesti säätämällä sitova henkilöstömitoitus ja rahoitus.    

Esityslistan liitteenä tarkempi lausuntoluonnos sekä Lapin kuntajohtajien ja sairaanhoitopiirien edustajien laatima yhteinen lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon koskien hallituksen esitysluonnosta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy Lapin kuntajohtajien yhteisesti laatiman lausunnon osana kaupungin lausuntoa.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemeä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupungin lausuntoon listätää teksti: "Osaavan työvoiman saatavuus on turvattava  riittävällä alueellisella koulutuksella."

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysministeriö, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.