Kaupunginhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 316 Talouden kuukausikatsaus 1.1-31.8.2020

ROIDno-2020-914

Valmistelija

  • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 4.5.2020 § 202 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:

"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Vuoden 2020 talousarviossa toimintakatteen sallittu kasvu talousarviovuodelle on 3,2 milj.euroa eli 0,9 % (Vuonna 2019 koko vuoden toimintakatteen kasvu oli 15,5 milj.euroa eli 4,3 %). Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu 5,5 milj. euroa alijäämäiseksi. 

Koronaviruksesta johtuen toimintatuotot jäävät arvioidusta ja toimintamenojen kasvu on ollut alkuvuotta maltillisempaa. Heinäkuun tilanteessa toimintakatteen ylitysuhka oli 4,0 milj.euroa. Ennusteiden mukaan Rovaniemen verotulot toteutuisivat 6 - 7 milj.euroa arvioitua pienempinä ja valtionosuudet 10 miljoonaa euroa arvioitua suurempina. Ennuste koko vuoden alijäämästä on näin ollen 5-6 milj.euroa. Ennustetta päivitetään elokuun toteuman pohjalta.

Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla elokuun jälkeen 66,67 %. Pitkän ajan keskiarvo toteumaprosentissa elokuun jälkeen on ollut 66,44 %. Elokuun kirjanpito valmistuu 15.9.2020 ja elokuun taloustiedot tuodaan kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee talouden kuukausikatsauksen tiedoksi ja päättää, että kaupunginhallituksen aikaisemmat kuluvan vuoden taloutta koskevat päätökset pidetään voimassa.

Päätös

Kapunginhallitus kuuli asiassa talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta.

Mari Jolanki poistui klo 14.07 ja Maarit Simoska saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana (läsnä kokoustilassa) klo 14.30. Maria-Riitta Mällinen poistui klo 14.53 ja Terhi Heikkilä liittyi kokoukseen etäyhteyden kautta klo 14.53.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 15.40 - 16.00. Hannu Ovaskainen poistui kokouksesta tauon aikana klo 15.40.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.