Kaupunginhallitus, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 As Oy Lapinaukean Nousun ja As Oy Lapinaukean Sykkeen sopimussakkosaatavien poistaminen

ROIDno-2021-579

Valmistelija

  • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 20.6.2016 päättänyt purkaa As Oy Lapinaukean Nousun ja As Oy Lapinaukean Sykkeen maanvuokrasopimukset. Purkaminen on perustunut maanvuokralain 21 § ja 54 §:iin. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus on päättänyt, että erääntyneiden ja maksamatta olevien vuokrasaatavien perintää jatketaan, maanvuokrasopimusten mukainen sopimussakko laitetaan maksuun ja vuokralaisen toimesta kaivetun ja läjitetyn maa-aineksen kaivupaikalle palauttamisesta aiheutuneet kustannukset peritään vahingonkorvauksena vahingon aiheuttajalta.

As Oy Lapinaukean Nousulla ja As Oy Lapinaukean Sykkeellä on Rovaniemen kaupungin kirjanpidossa avoimena seuraavat saatavat:

  1. Asunto Oy Lapinaukean Nousu         4.982,32 €        kaivualueen ennallistaminen
  2. Asunto Oy Lapinaukean Nousu         237.500,00 €    sopimussakko
  3. Asunto Oy Lapinaukean Syke           442.500,00 €    sopimussakko

Em. asuntoyhtiöiden sopimussakkosaatavat 237.500 euroa ja 442.500 euroa on kirjattu kaupungin taseeseen sekä saamisina että niitä vastaavina ennakkomaksuvelkoina.

Saatavat ovat olleet perinnässä vuodesta 2016 lähtien.

Suomen asiakastiedosta 16.2.2021 saatujen tietojen mukaan sekä Asunto Oy Lapinaukean Sykkeen että Asunto Oy Lapinaukean Nousun viimeisimmät luottotietomerkinnät ovat UMV (ulosottomenettelyssä todettu varattomuus tai muu este), ja tuorein ulosottotieto molemmista yhtiöistä on ajalta 18.1.2019.

As Oy Lapinaukean Nousun ja As Oy Lapinaukean Sykkeen osakkeet kuuluvat varoina Kauppalanpuiston Trans Oy:n (aik. Kukkola-Yhtiöt Oy, nimenmuutos 1.2.2017) varoihin. Kauppalanpuiston Trans Oy on konkurssissa. Konkurssi on alkanut 27.3.2017. Kauppalanpuiston Trans Oy:n konkurssipesän pesänhoitajalta 16.2.2021 saadun tiedon mukaan em. asunto-osakeyhtiöille ei arvion mukaan kerry jako-osuutta tai muutakaan suoritusta konkurssipesästä, ja että osakkeet on arvioitu konkurssissa arvottomiksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että As Oy Lapinaukean Nousun ja As Oy Lapinaukean Sykkeen sopimussakkosaatavat ja niitä vastaavat ennakkomaksuvelat 237.500 euroa ja 442.500 euroa poistetaan kaupungin taseesta. Koska poisto koskee sekä saatavaa että sitä vastaavaa ennakkomaksua, ei kirjauksella ole tulosvaikutusta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Asunto Oy Lapinaukean Nousun saatava 4.982,32 € alaskirjataan. Kirjauksella on tulosvaikutus.

Perinnän jatkamisesta päätetään vielä myöhemmin.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Elinvoiman toimiala / Rauni Jokelainen, talousyksikkö / Saara Saari, Janne Juotasniemi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.