Kaupunginhallitus, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Esitys selvityksen käynnistämiseksi lyhytaikaisvuokraukseen liittyvien lainsäädäntötarpeiden arvioimiseksi

ROIDno-2021-497

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Jakamistalouden toimintamallit muokkaavat tällä hetkellä asunto- ja majoituspalvelumarkkinoita. Voimassa oleva sääntely ei tunnista lyhytaikaisvuokrauksen ilmiöitä, raja vuokrauksen ja majoitustoiminnan välillä on hämärtynyt.

Kunnalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle uudenlainen toiminta merkitsee valvonnan muutosta ja aiheuttaa tulkintavaikeuksia. Keskeisin rajanveto-ongelma koskee ensinnäkin sitä, milloin lyhytaikaista vuokrausta pidetään rakennuslupaa ja käyttötarkoituksen muutosta edellyttämänä majoitustoimintana ja siten kaavan tai rakennusluvan vastaisena käyttönä. Toiseksi on ongelmallista määrittää, milloin majoitustoimintaa pidetään asunkäyttöön rinnastuvana, pienimuotoisen ei-ammattimaisena toimintana. Kolmanneksi, milloin kysymyksessä on ammattimainen majoitustoiminta, jonka vaikutukset poikkeavat olennaisella tavalla kaavassa ja rakennusluvassa määrätystä käyttötarkoituksesta.

Myöskään siviilioikeudellisessa sääntelyssä ei ole selkeitä ja käyttökelpoisia tunnusmerkkejä asumisen ja majoittumisen eikä asumiskäytön tai majoituskäytön käsitteelliseksi erottamiseksi.  Sääntelyssä ei ole myöskään määrällisiä kriteerejä sille, mitä kussakin tapauksessa pidetään pysyväisluonteisena asuinhuoneiston vuokrasuhteena tai tilapäisenä majoittumisena.

Jenna Päläs OTM ja Ilari Hovila OTT ovat laatineet liitteenä olevan esityksen lyhytaikaisvuokrauksen liittyvien lainsäädäntötarpeiden arvioimiseksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Edellä esitettyjen ongelmakohtien vuoksi Rovaniemen kaupunki pyytää Ympäristöministeriötä käynnistämään selvityksen, jossa arvioidaan lyhytaikaisvuokraukseen liittyvää sääntelyä. Eritysesti kaupunki pyytää selvittämään MRL:n muutostarpeita, etenkin käyttötarkoituksen olennaisen muutoksen kriteeristön tunnistamista, lisäksi ilmiöön liittyy keskeisesti myös asuinhuoneistojen vuokrauksesta annettu laki sekä majoitus ja ravitsemustoiminnasta annettu laki.

Rovaniemen kaupungin mielestä vähimmmäisvaatimus on, että selvitettäisiin MRL:n päivitystä, jonka perusteella kunnalliset rakennusvalvonnat ja yksityiset toimijat pystyisivät objektiivisesti tunnistamaan ammattimaisen majoitustoiminnan yksityisestä vuokraustoiminnasta.  

Rovaniemen kaupunki esittää myös, että selvityksen tekoon otetaan mukaan Rovaniemen kaupungin lisäksi myös Helsingin kaupunki.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Jukka Kujalaa ja ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemeä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Heikki Autto saapui tämän asian esittelyn aikana klo 15.39.

Tiedoksi

Ympäristöministeriö, Helsingin kaupunki

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.