Kaupunginhallitus, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Hallintolakimiehen viran perustaminen

ROIDno-2021-571

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
  • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Laki- ja hankintapalvelut -yksikön resursseja on tarpeen vahvistaa. Tällä hetkellä yksikössä työskentelee kolme lakimiestä, jotka ovat kaupunginlakimiehen tehtävää hoitava hallintolakimies, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyviä tehtäviä hoitava hallintolakimies ja hankintoihin keskittyvä hankintalakimies. Lisäksi henkilöstöpalvelut -yksikössä on henkilöstöjuridiikkaan liittyviä tehtäviä hoitava henkilöstölakimies. Laki- ja hankintapalvelut -yksikköön on lisäksi varattu määrärahat avustavan lakimiehen palkkaamiseen. Tehtävä ei ole tällä hetkellä täytettynä.

Elinvoimapalvelut -toimialalla on vapautumassa pysäköinninvalvojan virka (25 %:n työaika.) Pysäköinnintarkastajat ovat lain pysäköinninvalvonnasta (727/2011) 13 §:n mukaan pysäköinninvalvojan johdon ja valvonnan alaisia, ja lisäksi pysäköinninvalvoja käsittelee pysäköintivirhemaksua tai rengaslukkoa koskevat oikaisuvaatimukset. Lain 12 §:n mukaan kunnallisen pysäköinninvalvojan kelpoisuusvaatimuksena kunnassa on muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys liikennekysymyksiin. Pysäköinnintarkastajilla on erikseen lähiesimies, ja pysäköinninvalvoja käsittelee lähinnä pysäköinnintarkastajien päätöksistä tehtäviä oikaisuvaatimuksia.

Yhdistämällä avustavan lakimiehen tehtävään ja pysäköinninvalvojan tehtävään varatut määrärahat, riittäisivät määrärahat kattamaan suurimman osan hallintolakimiehen viran palkkakustannuksista. Viran tehtäväalaan kuuluisivat elinvoimapalvelujen toimialan lakimiestehtävät sisältäen myös pysäköinninvalvojan tehtävät.

Perustamalla ja täyttämällä hallintolakimiehen viran voidaan vastata lakimiespalvelujen tarpeeseen organisaation sisällä ja erityisesti elinvoimapalvelujen toimialalla. Viran perustaminen vähentäisi lakimiehiin kohdistuvaa haitallista työkuormitusta ja edesauttaisi hyvän hallinnon toteuttamista ja organisaation toiminnan lainmukaisuuden varmistamista.

Perustettavan viran kelpoisuusehdoksi voidaan edellä todetun perusteella vahvistaa muu ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus lakimiestehtävistä sekä perehtyneisyys liikennekysymyksiin. 

Hallintosäännön 55 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen alaisten virkojen perustamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää 

  • perustaa laki- ja hankintapalvelut -yksikköön hallintolakimiehen viran ja

  • vahvistaa viran kelpoisuusehdon seuraavasti: muu ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus lakimiestehtävistä sekä perehtyneisyys liikennekysymyksiin. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.