Kaupunginhallitus, kokous 22.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöihin ja yhteisöihin

ROIDno-2021-83

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Osakeyhtiölain (OYL) 6 luvussa säädetään osakeyhtiön johtamisesta ja edustamisesta. Yhtiön johdosta säädetään, että yhtiöllä on oltava hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta) ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tai sen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen, hallintoneuvoston tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. Osakeyhtiölain (1:8§) mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua.

OYL 6:10§:n perusteella yhtiön hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa. Liiketoimintakiellon vaikutuksesta kelpoisuuteen säädetään liiketoimintakiellosta annetussa laissa (1059/1985). Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä.

Kuntalain 47.2 §:ssä asetetaan kuntayhtiön hallitukselle vaatimus, että kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä taloudellinen ja liiketoiminnan asiantuntemus. Vaatimus kohdistuu hallitukseen kokonaisuutena. 

Kuntayhtiön hallituksen jäsenyys ei ole varsinainen luottamustoimi. Tästä mm. johtuu, ettei henkilön kotikunnan muuttuminen ilman yhtiönjärjestykseen otettavaa määräystä tarkoita kuntayhtiön hallituksen jäsenyyden päättymistä.

Hallitukseen valittavalta jäseneltä on saatava etukäteen kirjallinen suostumus toimen vastaanottamiseen.

Kuntayhtiön hallituksen jäsentä koskee kunnan toimielimissä hallintolain (434/2003) 27 §:n esteellisyyssäännös, jonka tarkoituksena on estää se, että kunnan toimielimen jäsen tekisi kunnan kannalta epätarkoituksenmukaisen päätöksen kunnan toimielimessä edistämällä ensisijaisesti kuntayhtiön etua kunnan kustannuksella.

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.5.2016 § 49 päättänyt omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjeesta. Niiden mukaisesti yhtiöiden hallitusten tulee varmistaa, että konserniyhteisö toimii aina kaupunkistrategian ja kaupungin kokonaisedun mukaisesti ja yhteisö toimii tuloksellisesti toimialan parhaisiin yhteisöihin verrattuna. Hallituksella on vastuu yhteisön operatiivisesta johtamisesta yhteisöä ohjaavan lainsäädännön mukaisesti sekä kaupunginvaltuuston omistajana päättämien tehtävien ja tavoitteiden toteuttamiseksi.

Hallituksen jäsenten osalta valtuusto on päättänyt konserniohjeessa, että konserniyhteisön hallituksen jäsenillä tulee olla yhteisön toiminnan luonteen ja laajuuden edellyttämä asiantuntemus ja riippumattomuus. Jäseniltä edellytetään toimialaan ja sen liiketoimintaan perehtymistä ja osaamista. Puheenjohtajilta edellytetään hallitustyöskentelyn koulutuksen suorittamista. Puheenjohtajan tulee hallita mm. hyvä hallintotapa, hallituksen ja hallitustyön organisointi, strategiatyö ja yrityksen tai yhteisön talouden suunnittelu, seuranta ja ohjaus.

Kaupunginhallituksen 11.3.2019 hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen kohdan 3.9. Hallituksen jäsenten pätevyys, lukumäärä ja kokoonpano  mukaan "Hallituksen jäsenillä tulee olla yhteisön toiminnan luonteen ja laajuuden edellyttämä asiantuntemus, koulutus ja riippumattomuus. Hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisöjen toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen tehtävien ja tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää,  että hallitus koostuu jäsenistä, joilla on riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus. Hallituksen tulee koostua henkilöistä, joilla on asiantuntemusta ja kykyä operatiivisen johdon ohjaukseen ja tukemiseen. Hallituksen on perusteltua valita vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä lukuun ottamatta tehtäväalueeltaan suppeita pieniä yhtiöitä, joihin valitaan kolme jäsentä. Kaupunginhallituksen antaessaan kaupungin yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenten valintaan toimiohjeet, on samalla otettava yhtiöjärjestyksen puitteissa kantaa yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten määrään."

Tytäryhteisön hallituksen valinta on omistajaohjauksen kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus on keskeisin omistajan yhtiölle asettamien tavoitteiden toteuttaja. Hallituksen kokoonpanon tulee mahdollistaa yhtiön tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäsenen valinnassa lähtökohtana tulisi olla, että hallituksen jäsenillä on kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa.

Valitun hallituksen vastuu on laajinta nimenomaan yhtiötä kohtaan, koska jäsenen tulee kaikin tavoin edistää yhtiön etua. Osakeyhtiölain mukaan kaikki tehtävät, joita laissa tai yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty toisille toimielimille, kuuluvat hallitukselle.

Hallitus määrittää yrityksen vision, päämäärät ja strategian linjaukset, joita toimiva johto toteuttaa. Kun strategia ja päämäärät on vahvistettu hallituksessa, hallituksen tehtävänä on niiden toteutumisen valvonta. Hallituksen tulee pystyä johtamaan yritystä omistajien tarkoittamalla tavalla.

Hallituksen vastuu yhtiön hallinnosta tarkoittaa ylintä johtamisvelvollisuutta yhtiössä, sitä ei voi delegoida muulle hallintoon kuuluvalle elimelle. Kohtuullisen hyvä kirjanpidon ja laskentatoimen hallinta on edellytys tehtävän hoitamiseen. Valittaessa hallituksen jäseniä pyritään ja toivotaan jäsenen avaavan tai tuovan yhteyksiä tärkeisiin sidosryhmiin tai keskeisiin organisaatioihin. Jäsenten osaamisprofiilin on hyvä täydentää toimitusjohtajan ja johtotiimin pätevyyttä. Riskienhallinnan suunnittelu, ohjaus ja valvonta ovat koko hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Hallitusta ei tulisi miehittää sellaisilla jäsenillä, joiden taidot eivät riitä liikkeenjohdollisten päätösten tekemiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että konserniyhteisöjen hallitusten valinnassa noudatetaan konserniohjeen periaatteita siten, että nimettävässä hallituksessa on oltava

 • tehtävään soveltuvaa ammatillista pätevyyttä ja kykyä strategiseen johtamistehtävään,
 • yhteisön toimialan edellyttämää talouden osaamista ja liiketoiminnan asiantuntemusta,
 • kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa sekä
 • riippumattomuutta siten, ettei synny eturistiriitoja hallituksen toimintaan nähden.

Koska edellä mainittu osaaminen pitää olla hallituksessa kokonaisuutena ja hallitustyön pitää olla tehokasta nimitysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että konserniyhteisön hallituksen jäsenmäärä on enintään 7 jäsentä.

Hallituksen jäsenehdokkaiden nimeämisessä noudatetaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia.

Päätös

Nimitysjaosto päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Lisäksi nimitysjaosto päätti, että jäsenehdokkailta pyydetään ansioluettelot (cv). Sihteeri pyytää ansioluettelot forms-lomakkeella ennen seuraavaa nimitysjaoston kokousta.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston 14.12.2020§ 100 hyväksymän hallintosäännön 4 §:n mukaisesti kaupunginhallitus vastaa nimitysjaostonsa kautta tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.

Hallintosäännön 12 §.n mukaian kaupunginhallituksella on nimitysjaosto. Hallintosäännön 30 §:n mukaan nimitysjaoston tehtävänä on:

 1. valmistella kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallitusvalinnat kaupunginhallitukselle;
 2. tarkistaa, että tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus;
 3. laatia esitys palkkiosäännöksi;
 4. valmistella yhtiö-, yhtymä- ja muiden kokousedustajien valinta kaupunginhallitukselle.

Valtuusto antaa konserniohjeessa kuntalain säännöksiä täydentävät ohjeet tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämiskäytännöistä.

Henkilövalinnoissa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain määräys siitä, että luottamushenkilöistä koostuvassa johto- tai hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n mukaan viranomaisten tulee edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti erityisesti muuttamalla niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Oheismateriaali 1: Kaupunginhallituksen 24.2.2020 § 74 antamat toimiohjeet / edustajat yhteisöissä ja yhtiöissä 2020 (taulukkoon on lisätty 24.2.2020 jälkeen annetut erilliset toimiohjeet).

Nimitysjaosto tekee seuraavassa kokouksessaan 11.2.2021 kaupunginhallitukselle esityksen

 • yhtiö- ja vuosikokouksiin nimettävistä henkilöistä, 
 • edustajille annettavista toimiohjeista yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä,
 • antaa muut tarvittavat toimiohjeet ja
 • kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi.
   

Lisäksi nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että

 • kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimialajohtaja nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että
 • elinvoimajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Päätös

Nimitysjaosto päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa 11.2.2021.

 

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallituksen nimitysjaosto 27.1.2021 § 3 päätti pyytää konserniyhtiöiden ja yhteisöjen hallintoelimeen suostumuksensa antaneilta henkilöiltä koulutukseen, työkokemukseen ja luottamustoimiin sekä riippumattomuuteen liittyviä tietoja. Nimitysjaoston päätöksen mukaan konserniyhteisöjen hallitusten valinnassa noudatetaan konserniohjeen periaatteita siten, että nimettävässä hallituksessa on oltava:

- tehtävään soveltuvaa ammatillista pätevyyttä ja kykyä strategiseen johtamistehtävään,
- yhteisön toimialan edellyttämää talouden osaamista ja liiketoiminnan asiantuntemusta,
- kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa sekä
- riippumattomuutta siten, ettei synny eturistiriitoja hallituksen toimintaan nähden.
 

Edellä mainitut tiedot on pyydetty 8.2.2021 mennessä. 

Liitteenä olevaan taulukkoon kaupungin johtoryhmä on tehnyt esityksen viranhaltijaedustajista yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä hallintoelimiin, joissa on ollut viranhaltijaedustus. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen

 • yhtiö- ja vuosikokouksiin nimettävistä henkilöistä, 
 • edustajille annettavista toimiohjeista yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä,
 • antaa muut tarvittavat toimiohjeet ja
 • kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi.
   

Lisäksi nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että

 • kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimialajohtaja nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että
 • elinvoimajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.

Päätös

Nimitysjaosto teki esityksen yhtiöihin ja yhteisöihin nimettävistä liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi nimitysjaosto merkitsi tiedoksi laaditun yhteenvedon ansioluetteloista (oheismateriaali). Nimitysjaosto päätti, että kaupunginhallituksen 22.2. kokoukseen mennessä pyydetään ansioluettelot niiltä, jotka eivät sitä ole vielä toimittaneet.

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimitysjaoston esityksen mukaisesti

 • nimetä henkilöt yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa toimiohjeen yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä liitteen 1 mukaisesti,
 • antaa muut tarvittavat toimiohjeet ja
 • kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi.
   

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että

 • kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimialajohtaja nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että
 • elinvoimajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajat yhtiöihin ja yhteisöihin liitteen mukaisesti.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ao. henkilöt ja yhteisöt

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.